E-sehir.com - Üye Kontrol PaneliÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 E-sehir.com olarak sunmuş olduğumuz ilan verme hizmeti TAMAMEN ÜCRETSİZDİR.

MADDE 2 TARAFLAR İşbu üyelik sözleşmesi, Altınşehir Mah. 303 Sokak No:2 Laluna Life Residence Kat:1 Daire:2 Nilüfer / Bursa adresinde mukim BursaSoft Bilgisayar Yazılım ve Donanım Hizmetleri (aşağıda kısaca "E-sehir.com" olarak anılacaktır) ait http://www.e-sehir.com adresinde bulunan E-sehir.com isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan ÜYE'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

MADDE 3 KONU İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE'nin E-sehir.com sitesinde bulunan ürün içeriğine ve/veya işbu sözleşmenin ön sayfasında yazılı bulunan hizmet/hizmetlere ulaşması/kullanması için online internet yoluyla ÜYE’nin belirtilen ürün içeriğine erişiminin sağlanması ve bu hususlara ilişkin olarak ÜYE ile E-sehir.com arasındaki hizmet alışverişinin düzenlenmesi (aşağıda kısaca “hizmet” olarak anılacaktır) ve işbu sözleşmedeki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

 

MADDE 4 YÜRÜRLÜK İşbu sözleşme ÜYE'nin online internet yoluyla E-sehir.com sitesindeki ve/veya ürün içeriğine abone olduğu ve/veya sayılan hizmetleri satın aldığı anda yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 E-SEHİR.COM'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. E-sehir.com, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak E-sehir.com 'un elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde ÜYE E-sehir.com 'u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.2. ÜYE’nin E-sehir.com web sitesinde belirtilen ücretli hizmetlerden (Kontör Sistemi /Banner Yayınlaması / Vitrin Öne Çıkarma / Kurumsal Firma Üyeliği) yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin E-sehir.com tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücreti E-sehir.com’a ödemesi gerekmektedir. Ödemelerde gecikme halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık % 2.5 (ikibuçuk) temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir. E-sehir.com’un sözleşme konusu hizmeti ÜYE'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve E-sehir.com 'un işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya ÜYE tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya havale yoluyla E-SEHİR.COM'e ödenmiş olması şartına bağlıdır.

 

5.3. E-SEHİR.COM, işbu sözleşme ile Müşteri’ye sunacağı hizmetlerle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen şekilde sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. ÜYE, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının E-sehir.com üzerinden verilen hizmetleri ve/veya Internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

6.2. Lisanslı yazılımlar, ÜYE tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kısmen dahi olsa kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir. Ayrıca ÜYE'ye bu hizmetten faydalanması için E-SEHİR.COM tarafından verilen yazılımlar sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, E-SEHİR.COM aboneliğinin sona ermesinden sonra ÜYE tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, E-SEHİR.COM tarafından ÜYE'ye verilen yazılımlar sadece aboneliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman E-SEHİR.COM veya E-SEHİR.COM’in lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

 

6.3. ÜYE, E-sehir.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde E-SEHİR.COM'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilecektir.

 

6.4. ÜYE, E-sehir.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Türk Ceza Yasası, Borçlar Yasası ve diğer ilgili mevzuatın hükümleri ile E-SEHİR.COM tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde E-SEHİR.COM'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir.

 

6.5. ÜYE, E-sehir.com üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, E-sehir.com üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin E-SEHİR.COM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen E-SEHİR.COM tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için ÜYE’ye aynen rücu edilir.

 

6.6. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini E-SEHİR.COM’in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

 

6.7. E-SEHİR.COM her zaman için, tek taraflı olarak ÜYE'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda E-SEHİR.COM'un sorumluluğu ÜYE tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının ÜYE’ye iadesi ile sınırlıdır.

 

6.8. ÜYE, işbu sözleşme konusu hizmetleri kullanmaması ya da satın alınan ürünlerin ambalajının açılmamış/bozulmamış olması kaydıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cayma hakkını kullanabilir.

 

6.9. ÜYE E-sehir.com üzerinden kendisine verilen hizmetin (Kontör sistemi ve banner yayınlaması) karşılığı olarak E-SEHİR.COM tarafından belirtilen ve E-sehir.com’da ilan olunan ücretleri ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde E-SEHİR.COM vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurarak sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. Ayrıca, E-SEHİR.COM her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. E-SEHİR.COM'un internet, e-posta veya www servisi ile yayınladığı tarife, ÜYE'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

 

6.10. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda E-SEHİR.COM kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

 

6.11. E-SEHİR.COM veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak E-SEHİR.COM'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

6.12. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde E-SEHİR.COM’in ÜYE'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

 

6.13. E-SEHİR.COM, ÜYE'nin sistemi işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda E-SEHİR.COM Madde 6.7 ve Madde 6.12'de öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

6.14. ÜYE, işbu Sözleşmenin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, sözleşmede belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, E-SEHİR.COM'un hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.