ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Fesleðen ( Reyhan otu )


Fesleðen(Basilienkraut/Basilic/Sweetbasil/Reyhan otu/Ocimum basilicum)

Haziran-eylül aylarý arasýnda, pembemsi veya sarimsi-beyaz renkli çiçekler açan, 20-40 cm yüksekliðinde, çok senelik, kuvvetli kokulu, otsu bir bitkidir. Reyhan otu olarak da bilinir. Vatani Iran ve Hindistan’dýr. Gövdeleri dik, tüysüz veya hafifçe tüylü, çok dallý ve yapraklýdýr.Yapraklar karþýlýklý ve uzunca saplý olup, hoþ kokuludur. Çiçekler üst yapraklarýn koltuðunda ekseriya 6 çiçekli durumlar hâlinde toplanmýþtýr.Çanak ve taç yapraklarý tüp seklinde ve 2 dudaklýdýr.Meyveleri oval þekilli, küçük ve parlak siyah renklidir.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Yerli deðildir. Süs bitkisi olarak yetiþtirilir.

Kullanýldýðý yerler:
Bitkinin kullanýlan kýsýmlarý, tâze çiçekli dallarý ve tohumlarýdýr. Uçucu yað taþýmaktadýr. Bu yað içinde estragol, linalol, cineol ve pinen vardýr. Fesleðen midevî, yatýþtýrýcý ve baðýrsaklarda gaz teþekkülüne mâni olucu özelliklerinden dolayý % 1-2 lik çay hâlinde kullanýlýr. Uçucu yaðda da ayni hassalar vardýr.Ýdrar yollarý hastalýklarýna karþý tesirlidir. Tohumlarýndan öksürük kesici olarak istifade edilir. Baharat olarak salata ve çorbalarda kullanýlýr. Ete, balýða ve sosise konur. Süte ve hardala karýþtýrýlýr.Anadolu’da aroma vermesi için pekmez yapýlýrken içine konulur. Uçucu yaðý parfümeride de kullanýlýr. Ayrýca öksürüðü kesici, hazýmsýzlýðý ve bas dönmeleri giderici özelliði de bilinir. arý sokmalarýna karþý da faydalýdýr.


Bu haber 28611 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi