ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Ceviz Yapraðý


Ceviz Aðacý (Junglans Regia), daha yapraklanmadan, Mayýs' ta çiçeklenir. Taze yapraklarý Haziran' da, kolayca delinebilecek durumdaki meyveleri Haziran ortasýnda ve olgunlarý ise Eylül'de toplanýr. 25-30 m kadar yüksekliðe ulaþabilen, kýþýn yaprak döken gösteriþli bir aðaçtýr. Yapraklar tek tüysü, yaprakçýklar tam kenarlý ve kuvvetli kokuludur. Drog elde etmek için yapraklar Haziran ve Temmuz aylarýnda toplanýr, havadar ve gölgeli bir yere serilerek kurutulur ve ince kýyýlarak hava almayan kaplarda saklanýr. Ceviz aðacý, Kuzey doðu ve doðu Anadolu' da yabani olarak yetiþtiði gibi, bahçelerde de yetiþtirilmektedir. Yapraklarý tanen, eterli uçucu yað, juglan (mantar hastalýklarýna karþý etkili), C vitamini ve flavonlar içermektedir.

Ceviz yapraðýnýn kan durdurucu-sýkýþtýrýcý (astringent), kuvvetlendirici (tonik) ve baðýrsak kurtlarýný veya solucanlarýný düþürücü (antihelmintik) etkisi vardýr. Yaprak çayý, sindirim bozukluklarýnda, kabýzlýkta, iþtahsýzlýklarda ve kan temizliðinde etkilidir. Baþarýyla kullanýldýðý öteki hastalýklar ise, þ ve sarýlýktýr. Ýþtah açýcý, kan þekerini düþürücü ve kuvvet verici etkileri vardýr. Deri hastalýklarýnda antiseptik olarak haricen kullanýlýr. Ceviz yapraðý kaynatýlarak, tüm sýraca (scrofula), frengi (sifilis), egzema (mayasýl), herpes (uçuk) ve raþitik hastalýklarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ve ayrýca, iltihaplý el ve ayak týrnaklarýnda kullanýlabilen çok etkili bir banyo katkýsý elde edilir. Favus ve uyuz hastalýklarýnda, hasta bölgeler, taze ceviz yapraðýnýn kaynama suyu ile yýkandýðýnda, kýsa sürede düzelme görülecektir. Bu suyla yapýlan banyolar, yýkamalar, ergenlik sivilcesine, iltihaplý egzemalara, ayak terine ve kadýnlarýn akýntýlarýna iyi gelir. Aðýz boþluðu iltihabý, diþeti, boðaz ve gýrtlak hastalýklarýnda gargara yapýlmalýdýr.

Ceviz yapraðýnýn kaynama suyu banyo suyuna eklendiðinde, donuk kabarcýklarý iyileþir. Ceviz yapraðý kaynama suyu, hýzlý saç dökülmelerinde de kafa derisine friksiyon (ovarak sürme) yapmakla kullanýlýr. Bu sývý ayrýca, kafa bitine karþý da çok etklidir.

Haziran ortasýnda toplanan cevizlerden, mide, karaciðer ve kaný temizleyen, mide yorgunluðunu ve baðýrsak çürüklüðünü gideren çok etkili bir ceviz tentürü elde edilir. Bu tentür, ayrýca kan koyuluðuna karþý da çok yararlýdýr.

UYARILAR: Ýçerdiði tanen maddesi duyarlý kiþilerde bazen mide bulantýsý veya kusmaya yol açabilir. Bunun dýþýnda, ceviz yapraðýnýn bilinen bir yan etkisi yoktur. (Referans3)Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak:

1) Yarým veya bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ yaprak, orta boy 1 su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr, 4-5 dakika demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca 1 veya 2 bardak yudumlanarak içilir. (Referans1)

2) Yarým veya bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ yaprak, orta boy 1 su bardaðý dolusu soðuk suya eklenir, kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve 2-3 dakika boyunca hafif ýsýda kaynatýlýr. Süzülen çay kullanýma hazýrdýr. Günde 2-3 bardak içilir. (Referans3)

Banyo ve Yýkama Katkýsý: Tam banyolar için, iki büyük avuç ince kýyýlmýþ yaprak, akþamdan 2-3 lt suya eklenir. Sabahleyin hafif ateþte 4-5 dakika kaynadýktan sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir. Gerektiðinde, bitki miktarý bir misli arttýrýlabilir.

Tentür hazýrlamak: Haziran ortasýnda, 20 kadar genç ceviz dörde bölünerek bir cam kavanoza koyulur ve üstüne 1 lt kanyak eklenir. Kanyak, cevizlerin üstüne çýkmalýdýr. Aðzý iyice kapanan kavanoz 14 gün boyunca güneþte veya sýcak bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir. Sonra süzülerek koyu renkli þiþelere doldurulur.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saðlýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3- "Bir Yudum Saðlýk", N.Eröztürk,Anahtar Kitaplar Yayýnevi, Ýstanbul,2000


Bu haber 95704 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi