ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Çörekotu ( Çöreotu / Siyah susam / Sevkerak )


Çörekotu(Çöreotu/Siyah susam/Sevkerak/Nigella/Schwarz-küemmel/Nigelle/Black cumin):

Haziran-temmuz aylarý arasýnda yeþille karýþýk açýk mâvi renkli çiçekler açan, 20-40 cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki. Yol kenarlarý ve bilhassa ekin tarlalarý içinde bulunur. Gövde dik ve kýsa tüylüdür. Yapraklarýn alttakileri saplý, üsttekileri sapsýzdir. Çiçekler uzun saplý ve tek tektir. Taç yapraklarý iki loplu ve bal özü bezleri taþýyan 8 tâne küçük parça hâlindedir. Meyveleri çok tohumlu olup, tohumlar siyah renkli ve oval þekillidir. Güney Avrupa, Balkan memleketleri, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan’da yetiþtirilmektedir.

Þam çörekotu (Nigella damascena):
Yapraklarý parçalýdýr. Çiçekleri tek ve üst yapraklar tarafýndan örtülmüþ durumdadýr. Parlak mavi çiçeklidir.

Kir çörek otu (Nigella arvensis):
10-30 cm yüksekliðinde mavi çiçeklidir. Yapraklarý sivri parçalýdýr. Tohumlarý kurt düþürücü olarak da kullanýlýr.

Türkiye’de yetiþtiði yerler:
Trakya ve Anadolu.

Kullanýldýðý yerler:
Bitkinin kullanýlan kýsýmlarý tohumlarýdýr. Tohumlarý tamamen olgunlaþtýktan sonra toplanýr ve güneþte kurutulur. Çörekotu tohumlarýnda uçucu ve sabit yað, tanen, þekerler, glikozit bünyeli bir saponin ve alkaloitler bulunmuþtur. Tohumlarý gaz söktürücü, uyarýcý ve idrar söktürücü olarak kullanýlmaktadýr. Güzel kokusu sebebiyle müshil ilaçlarýnýn içine ilâve edilen iyi bir lezzet ve koku deðiþtiricidir. Çörekotunun Anadolu’da bulunan ve ayný þekilde kullanýlan diðer türleri þunlardýr:


Bu haber 25488 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi