ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Ginseng (Kýrmýzý Kore Ginsengi)


Ginseng’in botanik ismi olan "Panax", Yunanca "tam iyileþme” anlamýna gelen “panacea” kelimesinden türetilmiþtir. Ginseng’in tüm þifalý bitkiler içerisinde en etkili adaptogen (strese karþý direnci artýran bir ajan) olduðu düþünülür. Ginseng, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artýran bir bitkidir ve fiziksel ve mental (zihinsel) dayanýklýlýðý artýrýr. Ginseng’in uzun bir süreden beri, özellikle erkeklerin üretkenliðini, erkeklik hormonu (testesteron) ve sperm miktarýný, cinsel gücünü ve dolaþým sistemlerini (özellikle prostata karþý) olumlu bir þekilde etkilediði de bilinmektedir. Ayrýca o, erkeklerde aþýrý stres ve yorgunluktan kaynaklanan performans düþüklüðünü de gidermektedir. Ginseng’in kadýnlar üzerindeki beynin hafýza (bellek) merkezlerini uyarýcý etkisinin bulunmasý ise yenidir. M.S 1. yüzyýla ait bir Çin metnine göre; Ginseng, zihni güçlendirici, irfan ve bilgeliði artýrýcý bir þifalý bitki olarak tanýmlanmakta ve düzenli kullanýmýnýn yaþam süresini artýracaðý belirtilmektedir. Kýrmýzý Kore Ginseng ise Uzakdoðu ülkelerinde 2000 yýldan fazla bir süredir kullanýlmakta olan geleneksel þifalý bitkiler içerisinde en yaygýn olanýdýr. Ayrýca Uzakdoðu insanlarý arasýnda gizemli bir bitki olarak büyük bir ün ve þöhrete sahiptir. Çoðu insan Ginseng’in kuvvet verici bir tonik ve çeþitli hastalýklara karþý bir koruyucu olduðuna inanmaktadýr.

Çin kaynaklarý; Kýrmýzý Kore Ginseng’inin kalp, akciðer, sindirim sistemi organlarý, ve böbrekler üzerinde oldukça etkili bir tonik etkisine sahip olduðunu yazmaktadýr.O ayný zamanda ruhsal düzeni saðlayýcý, korkularý giderici, , zihni açýcý, anlayýþ yeteneðini, ve yaþam süresini artýrýcý bir þifalý bitki olarak da belirtilmektedir. Günümüzde, Kýrmýzý Kore Ginseng’i sadece Uzakdoðu ülkelerinde kullanýlmamakta, ayný zamanda tüm dünyada yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr. Kýrmýzý Kore Ginseng’i, diðer ginsenglerden özellikle farklýdýr. Kýrmýzý Kore Ginseng’inin üretimi 6 yýl sürmekte ve diðer ginsengler 8-9 çeþit faydalý madde içerirken, Kýrmýzý Kore Ginseng’i 22 çeþit faydalý madde (ginsenoside) içermektedir. Ayný zamanda Kýrmýzý Kore Ginseng’i, yaþlanma etkilerini geciktirici anti-oksidant maddeler ve diðer herhangi bir ginseng türünde bulunmayan insülin benzeri maddeler de içermektedir. Son yirmi yýlda bilimadamlarýnca Kýrmýzý Kore Ginseng’inin insan vücudu üzerindeki etkileriyle ilgili araþtýrmalar, onun vücut üzerinde bir kaç deðiþik þekilde etki yaptýðýný bilimsel olarak ortaya koymuþtur. Yapýlan bu araþtýrmalara göre;

a) Kýrmýzý Kore Ginseng’ inin Karaciðer Üzerindeki Etkileri:

Kýrmýzý Kore Ginseng; karaciðeri, alkol tüketiminin, toksik ve çeþitli hastalýklarýn etkisinden korumaktadýr. Deney ve araþrýrmalar; Kýrmýzý Kore Ginseng’inin vücudun protein, nükleik asit sentezi, karbonhidrat ve yað metabolizmasýný uyardýðýný göstermiþtir. O ayný zamanda vücut tarafýndan üretilen veya dýþardan alýnan toksik maddelerin yanmasýný ve onlarýn vücuttan atýlmasýný da hýzlandýrmaktadýr. Bu yüzden Kýrmýzý Kore Ginseng’i, karaciðer saðlýðýný, ve karaciðer hücrelerinin yenilenmesini kolaylaþtýrmaktdýr.

b) Kýrmýzý Kore Ginseng’ inin Stres Üzerindeki Etkileri:

Araþtýrmalar, Kýrmýzý Kore Ginseng’inin stresi azaltýcý ve hatta etkileri olduðunu ortaya koymuþtur. O, fiziksel stresi (radyasyon, soðuk ve sýcaktan kaynaklanan), kimyasal stresi (bazý kimyasal maddelerin ve alkol alýmýndan kaynaklanan) ve biyolojik stresi (virüs veya bakterilerden kaynaklanan) gidermektedir. O, zihni güçlendirmekte, radyasyon veya radyasyon (ýþýn) tedavisinin yol açtýðý hücre tahribatýný azaltabilmektedir. Bu yüzden radyasyon (ýþýn) tedavisi gören hastalar için de oldukça faydalýdýr.

c) Kýrmýzý Kore Ginseng’ inin Diðer Etkileri:

Stres, depresyon veya diðer sert ve olumsuz koþullar altýndaki vücut metabolizmasýný koruyan bir tonik etkiye sahiptir. Þeker hastalýðýnýn iyileþmesine yardýmcý olur ve kandaki þeker, lipit ve kolesterol seviyesini düþürür. Tümör hücrelerinin çoðalmasýný yavaþlatýr ve hatta engeller. Anemiye (kansýzlýk) karþý iyi gelir ve özellikle kanser hastalarýnda görülen kandaki bazý eksiklikleri giderir. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir ve kalp-damar sistemi üzerinde olumlu etkisi vardýr.

Referanslar:

1- http://www.tsn2000.com/p-ginseng.htm

2- http://www.kgpginseng.com/information/home.html

3- http://pages.ivillage.com/misc/oldtimer83/ginseng.html

4- http://www.execpc.com/~keephope/report18.html

5- http://www.vitaminexpress.com/news/bodybild.htm

6- http://www.kgc.or.kr/eng/index_e.htm
Bu haber 17736 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi