ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Böðürtlen (Brombeerstrauch/Brombeere/Mure sauvage/muron/Ing. Bramble/blackberry)


Haziran-eylül aylarý arasýnda, beyazýmsý veya pembemsi renkli çiçekler açan, yüksek boylu, çok senelik, dikenli ve çalý görünümünde bir bitki. Ekilmemiþ yerlerde, çit, yol ve hendek kenarlarýnda çok bulunur. Gövdeleri silindir þekilli, içi dolu, odunlu ve dikenli dallar, önce dik, sonra aþaðý doðru kývrýk. Yapraklar saplý, kenarlarý diþli, alt yüzeyleri tüylüdür. Yaprak sapýnda, uçlarý geriye doðru kývrýk dikenler bulunur. Çiçekler dallarýn ucunda toplanmýþtýr. Meyve; birçok kýsmý, meyvelerin biraraya gelmesiyle meydana gelmiþ küre biçiminde bir birleþik meyvedir. Rengi önce yeþil, sonra kýrmýzý ve daha sonra olgunlukta siyahýmtraktýr.

Türkiye'de yetiþtiði yerler:
Marmara bölgesi-Batý Anadolu ve Doðu Karadeniz.

Kullanýldýðý yerler:
Kullanýlan kýsýmlarý yapraklarý ve çiçek tomurcuklarýdýr. Yapraklar bitki çiçek açmadan toplanýr ve gölgede kurutulur. Yapraklarda tanen ve organik asitler ihtiva eder. Hafif kabýz edici özelliði olmakla beraber; diþ etleri, bademcik ve boðaz iltihaplarýnda, ishal ve basurda kullanýlmaktadýr. Böðürtlenin 70 kadar türü vardýr. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde yetiþen türlerine Rubus tomentosus, R. discolor misal verilebilir.

Bu haber 7075 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi