ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Gümüþdüðme


Gümüþdüðme (Tanacetum parthenium - Chrysanthenum parthenium), 20-60 cm yükseklikte, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir. Yapraklarý parçalý, parçalar seyrek ve tüylü olup; kapitulumlar dallarýn ucunda 5-30 çiçekli kümeler halinde toplanmýþtýr. Kapitulumlar 13-22 mm çapýnda, kenardaki çiçekler dil biçiminde ve beyaz, ortadakiler tüp þeklinde ve sarý renklidir. Anavataný Güneybatý Avrupa olup, Amerika’ya bir süs bitkisi olarak götürülmüþtür. Ticari olarak üretimi Japonya, Afrika ve Avrupa’ da yapýlmaktadýr. Türkiye’ de ise yabani olarak Trakya, Kuzey ve Doðu Anadolu’da yetiþmektedir. Bitkinin tedavi amaçlý kullanýmý Eski Yunan ve Romalý’ lara kadar uzanmaktaysa da, bu bitkiye karþý modern ilgi 1980’ lerde baþlamýþtýr. Eski Yunan ve Romalý’lar, Yunanlý Hekim Dioscorides’in kayýtlarýna göre bu bitkinin sap, yaprak ve çiçeklerini, ateþ düþürücü, baþ aðrýlarý ve bunlara eþlik eden bulantý, depresyon gibi semptomlara, mide aðrýlarý ile düzensiz adet görmeye karþý kullanmaktaydýlar. 1980’ lerin baþýnda bitkinin taze yapraklarý bazý Avrupa ülkelerinde migren’ e karþý (Günde 2-3 taze yaprak ekmek içine konularak veya bal ile ezilerek yemek suretiyle) kullanýlmaya baþlanýnca, modern herbalisler, bazý üniversiteler ve klinikler bir dizi araþtýrmaya baþladýlar. 1980’lerin baþlarýndan itibaren yapýlan bu bilimsel araþtýrmalar migrene karþý pozitif sonuçlar verince Gümüþdüðme binlerce yýldan sonra tekrar ilgi çekti. Gümüþdüðme bitkisinin etken maddesi olan parthenolid’ lerin, aðrýyý ileten prostoglandin’ leri ve migreni tetiklediðine inanýlan serotonin hormonunun üretimini engellediði, kýlcal damarlarda platelet (kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan küçük hücreler) oluþumunu azalttýðý bu araþtýrmalar neticesinde bulunmuþtur.

Yapýlan çalýþmalar Gümüþdüðme’ nin migren’ in sýklýðýný ve þiddetini göstermektedir. Ek olarak migren’ e eþlik eden bulantý, baþ dönmesi ve depresyon gibi semptomlarda da bir azalma gözlenmiþtir. (23/7/1988 The Lancet- British Medical Journal; J.J. Murphy,S.Hepinstall, J.R.A. Mitchell of the Department of Medicine, University Hospital, Nottingham, England). Gümüþdüðme’ nin migren’ e karþý etkisini hissedebilmek için birkaç ay (1-2 ay) düzenli kullanýmý büyük önem taþýmaktadýr.Yakýn zamanda Ýngiltere’ de yapýlan bir araþtýrmada ise Gümüþdüðme’ nin içeriðinde temel yaðlar, flavonoid glikozitler, pinen türevleri ve kostik asit’ e ilave olarak yeni bir flavonol olan ve tanetin adý verilen anti-inflammatuar (anti-inflammatory) etkili bir madde bulunmuþtur. Bu etkisinden dolayý söz konusu bitki Ýngiltere’ de romatoid artrit veya artrit (Arthiritis-mafsal-eklem iltihabý) tedavisinde de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. (Bu çalýþma Phytochemistry dergisinin Ocak 1995 baskýsýnda yayýmlanmýþtýr.)UYARILAR: Gümüþdüðme’ nin tavsiye edilen dozlarda bir yan etkisi yoktur ancak yüksek dozlarda çok uzun süreli olarak kullanýlýrsa bazý alerjik reaksiyonlar ve mide rahatsýzlýðý olanlarda tahriþler görülebilir. Hamileler, emziren anneler ve çocuklarýn kullanmamalarý tavsiye edilmektedir. Ayrýca herhangi bir kan inceltici ilaçla (warfarin, heparin gibi) kullanýlmamasý önerilmektedir.

Gümüþdüðme Ekstresi; bitkinin yapraklarýndan ekstre edilmiþ olup, % 0,9 parthenolid içermektedir. Gýda takviyesi olarak; tercihen yemeklerle beraber veya tok karýna günde 1-6 kez 1 kapsül alýnabilir. Tamamen doðal kaynaklardan üretilmiþtir.

Referanslar:

1- Foster, S. Feverfew- Tanacetum parthenium. Botanical Series, No:310, Austin,Texas: American Botanical Counsil,1991.

2- Hancock, Ken. "Feverfew:Your headache may be over", Publisher:Keats

3- Hancock, Ken. "Feverfew: The amazing herb that relieves migraine headaches (Keats good herb guide series)

4- Robert D. Sutherland . "Sticklewort and Feverfew",1980.

5- Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.


Bu haber 8868 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi