ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Koni Çiçeði


Koni Çiçeði (Echinacea purpurea), dünyanýn en önemli þifalý bitkilerinden olup (soðuk algýnlýðý, grip, enfeksiyon, zayýf baðýþýklýk sistemi ve kanserden korunma gibi durumlarda); kuru toprak ve ovalar ile seyrek ormanlýk arazilerde doðal olarak yetiþen çok yýllýk bir bitkidir. Uygar dünya bu bitkinin iyileþtirici özelliklerini Kuzey Amerika yerli halkýndan (Kýzýlderililer) öðrenmiþtir. Onlar bitkinin kökünü ve yapraklarýný her tür yaranýn tedavisinde, enfeksiyon ve iltihaplanmalarda, zehirli böcek ve yýlan sokmasýna, boðaz ve diþ aðrýsýna, kabakulak, çiçek hastalýðý ve kýzamýða karþý baþarýyla kullanýyorlardý. Bitki Amerika’ ya yerleþen ilk göçmenler tarafýndan da enfeksiyonlara karþý sýk olarak kullanýlmýþtýr. Bu özel tedavi biçimleri bilimsel araþtýrmalara konu oldu ve 1950’den beri yapýlan araþtýrmalara göre, bitkide bakteri, mikrop ve virüslere karþý oldukça etkili olan maddeler bulundu. Bu maddelerin baþlýcalarý; echinacoside, poli-sakkaritler (polysaccharides), poli-asetilenler (polyacetylenes), gliko-proteinler (glycoproteins), kafeik asit türevleri (Cichoric Acid), tri-glikosid (triglycoside), betain, seskiterenler (sesguiterpenes), karyofilen (caryophylene) dir. Bitki bu maddelere ek olarak bakýr ve demir mineralleri ile tanenler, protein, yað asitleri ve A, C, E vitaminleri de içermektedir. Ayrýca bitkinin, etken maddelerinin sinerjik etkisi (birlikte oluþturduklarý etki) sayesinde bedenin savunma sistemini (Baðýþýklýk sistemi) güçlendirerek enfeksiyon tedavilerinde yardým saðladýðý da bulundu. Bitkinin tedavi alanýndaki deðeri öncelikle bu iki özelliðinden kaynaklanmakta olup; bu yüzden araþtýrmalarýn çoðu bitkinin baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkisi üzerine yoðunlaþmýþtýr. Baðýþýklýk sistemini uyaran en önemli maddeler ise; T-hücrelerinin ( T- Lenfositler) üretimini ve diðer doðal öldürücü hücrelerin etkinliðini arttýran poli-sakkaritler’ dir. Ayrýca, poli-sakkaritler’ in doku yenilenmesini hýzlandýrdýðý ve iltihaplanmalarý azalttýðý da bilinmektedir. Yaðda çözünebilen alkilamidler (alkylamides) ve bir kafeik asit glikosidi olan echinacoside maddesi de baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesine katkýda bulunmaktadýr. Ýnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapýlan çalýþmalar; Koni Çiçeði’ nin akyuvarlarýn (Beyaz kan hücreleri - Lökosit) sayýsýný yükselttiði, onlarýn enfeksiyon bölgesine hareketlerini (göçünü) hýzlandýrdýðý ve böylece bakteri, virüs ve diðer yabancý mikro-organizmalarýn yok edilmesine yardýmcý olduðunu göstermiþtir. Aslýnda bu bitkiye en duyarlý hücreler; akyuvarlar, T-Lenfositler (Hücresel Antikor), doðal öldürücü hücreler (Naturel killer cells) ve makrofajlar’ dýr. Bilindiði gibi makrofajlar; vücudun atýk toplayýcýlarý olup, vücuda giren mikro-organizmalarýn dokulara yayýlmasýný önler ve lenf sistemini korur. Doðal öldürücü hücreler ise bu adý kanserli veya virüs enfeksiyonlu hücreleri yok ettiði için almýþtýr. (Kronik yorgunluk sendromunda bu hücrelerin aktivitesi düþüktür.). Bu nedenle Koni Çiçeði, kronik yorgunluk sendromunda da fayda saðlamaktadýr.

Koni Çiçeði en yaygýn iki viral hastalýk olan soðuk algýnlýðý ve grip’ in önlenmesinde de büyük bir yardýmcýdýr. Soðuk algýnlýðýnýn ilk belirtileri görüldüðünde veya öncesinde alýnmasý etkisini daha da güçlendirir. Bitki, üst solunum yollarý enfeksiyonlarý ve sinüzit için de tedavi edici bir ajan olarak dikkate alýnabilir. Koni Çiçeði, hemen hemen tüm bulaþýcý hastalýklar için de fayda saðlayabilir. Çünkü araþtýrmalar Koni Çiçeði’ nin saðlýklý dokular ile zararlý mikro-organizmalar arasýndaki doðal engeli (bariyer) yok eden bir enzimin oluþumunu önlediðini göstermiþtir. T-hücre aktivitesini de hýzlandýrdýðý için romatizmal artrit ve allerji gibi baðýþýklýk sistemi düzensizliklerinde de kullanýlabilir. Koni Çiçeði, interferon üretimine de yardýmcý olmaktadýr. Ýnterferonlar günümüzde özellikle kanser tedavisinde dikkatleri yeniden üzerine çeken, glilko-protein yapýsýnda bir madde olup; virüsle karþýlaþan her türlü canlý tarafýndan hazýrlanabilirler. Ýnterferonlarýn en önemli etkileri, virüslerin çoðalmasýný önleyebilmeleridir. Bu nedenle virüslerin yol açtýðý grip, uçuk (herpes), deri ve aðýzda kýzarma, bademcik iltihabý ve genel olarak viral hastalýklarýn süresini kýsaltma bakýmýndan da interferonlar büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Koni Çiçeði, burun akýntýsý ve boðaz aðrýsý gibi semptomlarýn þiddetini ve bunlara neden olan rahatsýzlýðýn süresini de kýsaltabilir.

Koni Çiçeði’ nin anti-bakteriyel özellikleri ise; yaralarýn iyileþme süresini hýzlandýrmakta ve yanýk, böcek ýsýrýklarý, irinli yara, sedef, akne (sivilce) ve egzema gibi cilt rahatsýzlýklarýnda fayda saðlamaktadýr. Bitkinin anti-inflamatuar etkisi ise; artrit (mafsal iltihabý) ve lenfatik þiþkinlik (Lenfödem) durumlarýnda faydalýdýr. Almanya Saðlýk Bakanlýðý (BGA), Koni Çiçeði preparatlarýný yutak, gýrtlak ve burunda görülen soðuk algýnlýðý belirtilerine karþý savunma sistemlerinin (Baðýþýklýk sistemi) desteklenmesi için önermektedir. Koni Çiçeði preparatlarý ve kimyasal ilaçlarýn eþ zamanlý kullanýmý bedende hiçbir zararlý etkileþime yol açmamaktadýr. Bu durumda, uygulanan kanser tedavilerinde yani kemoterapilerde (herhangi bir kimyasal ilaçla tedavisi) hastanýn baðýþýklýk sistemlerinin güçlendirilmesi ve yaþam standardýnýn yükseltilmesi için Koni Çiçeði preparatlarý kullanýlabilir. Bu preparatlarý kemoterapi ile eþzamanlý kullanmýþ olan kanser hastalarýnýn tedavi süreleri kýsalabilmekte ve hasta tedavi süresince, Koni Çiçeði kullanmayan hastalara göre kendini daha güçlü hissedebilmektedir. Ama tüm hastalýklarýn tedavisinde olduðu gibi, kanser hastalýklarýnýn tedavisinde de karar verecek olan kiþi doktordur. Kemoterapi baþlangýcýndan önce, hasta veya hasta yakýný tarafýndan bu konuda bilgilendirilen uzman doktor gereken doðru kararý mutlaka verecektir.

Uyarýlar: Hamilelik ve emzirme dönemi dahil önerilen dozajlara uyulduðunda, bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.


Referanslar:

1-Foster, S. 1991. Echinacea: Nature's Immune Enhancer. Rochester, Vermont.: Healing Arts Press, 1991.

2-Foster, S. 1996. Echinacea. Botanical Series, No. 301. 2nd. ed. Austin, Texas: American Botanical Council.

3-Leuttig B, Steinmuller C, et al. Macrophage activation by the polysaccharide arabinogalactan isolated from plant cell cultures of Echinacea purpurea. J Natl Cancer Inst 1989;81:669–75.
4-See DM, Broumand N, Sahl L, Tilles JG. In vitro effects of echinacea and ginseng on natural killer and antibody-dependent cell cytotoxicity in healthy subjects and chronic fatigue syndrome or acquired immunodeficiency syndrome patients. Immunpharmacol 1997;35:229–35.
5- Melchart D, Linde K, et al. Immunomodulation with Echinacea—a systematic review of controlled clinical trials. Phytomed 1994;1:245–54.
6-Dorn M, Knick E, Lewith G. Placebo-controlled, double-blind study of Echinacea pallida redix in upper respiratory tract infections. Comp Ther Med 1997;5:40–42.
7-Hoheizel O, Sandberg M, Bertram S, et al. Echinacea shortens the course of the common cold: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. Eur J Clin Res 1997;9:261–68.
8- Melchort D, Walther E, Linde K, et al. Echinacea root extracts for the prevention of upper respiratory tract infections: A double-blind, placebo-controlled randomized trial. Arch Fam Med 1998;7:541–45.
9- Coeugniet E, Kuhnast R. Recurrent candidiasis. Adjuvant immunotherapy with different formulations of Echinacea. Therapiwoche 1986;36:3352–58 [in German].
10- Brown DJ. Herbal Prescriptions for Better Health. Rocklin, CA: Prima Publishing, 1996, 63–68.
11- Blumenthal M, Busse WR, Goldberg A, et al, eds. The Complete Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Boston, MA: Integrative Medicine Communications, 1998, 121–123.

12- N.Eröztürk, Bir Yudum Saðlýk, Anahtar Yayýnlarý, Ýstanbul,2000Bu haber 10426 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi