ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Yoðurt Otu


Bitkinin deðiþik türleri vardýr. Týrmanýcý yoðurtotu (Galium aparine L.), tarlalarda, çayýrlarda, çit kýyýlarýnda çalýlýklarýn arasýnda bolca yetiþir ve çiftçiler onu zararlý ot olarak bilirler. 60-160cm boyundaki bitkinin yapraklarý halka diziliþlidir ve uzunca saplý, yeþil –beyaz renkli çiçek þemsiyeleri vardýr. Sapýndaki tüylerin yardýmýyla rahatça týrmanabilir. Yöresel olarak, yapýþkan otu, çobansüzeði, sünnetlik otu, sünnetlice otu ve kazotu olarak da tanýnýr. Bitkinin türlerinin hepsi þifalýdýr, ama sarý çiçekli yoðurtotu (Galium verum L.) ender bulunan bir bitkidir ve kurutulduktan birkaç ay sonra kararmaya baþlar. Týrmanýcý yoðurtotu ise pratik olarak her yerde karþýmýza çýkar ve kurutulduktan sonra iki yýl kadar kullanýlabilir.

Toplama ve Kurutma : Nisan-Mayýs döneminde, yoðurtotu henüz körpe ve tam yeþilken, toprak üstündeki bitkinin tümü, sararmýþ yapraklar hariç toplanýr ve hemen demetler halinde gölge ve havadar bir yere asýlarak kurumaya býrakýlýr. Kuruduktan sonra ince kýyýlarak bir örtünün üstüne serilir ve 2-3 gün tam anlamýyla kurumasý beklenir. Daha sonra hava almayan kaplarda saklanýr.

Bileþim : Ýridoitler (Örneðin : asperulosid), polyphenol asitleri, flavonlar ve tanen içerir.

Etkileri : Lenf sistemini temizleyici, kan temizleyici, deri hastalýklarý, kanser tedavileri

öbek halinde yetiþen bu bitki, ne yazýk ki zamanla unutulmaya mahkum olmuþ. Fakat, kanser hastalýklarýnýn arttýðý þu sýralarda, bu bitki büyük bir önem kazanmýþtýr. Burada bir kere daha belirtmek isterim ki, bu tür aðýr hastalýklarda kullanýlacak olan bitkinin mutlaka taze olmasý gerekir. Yoðurtotunun / yapýþkanotunun genç filizlerini, kýþ mevsiminde, kar altýnda bile bulabilirsiniz. Yoðurtotu çayý, böbrekleri, karaciðeri ve dalaðý hastalýk yapýcý maddelerden arýndýrýr. Lenf kanseri dahil, lenf sistemi hastalýklarýnda, hastalýk ne kadar aðýr olursa olsun, bu çay her gün (3-5 bardak) içilmelidir. Bitki çayý, içten çay ve dýþtan (haricen) kompres-yýkama biçiminde kullanýldýðýnda, çok büyük bir hýzla, deri hastalýklarýný, yaralarý ve kan çýbanlarýný iyileþtirir. Ayrýca bu ýlýk çayla yüz yýkandýðýnda, pörsük, sarkýk ve kýrýþýk deri gerginleþir. Bitkinin sýkýlarak elde edilen özsuyu da, her gün hasta deriye sürülüp, kurumasý beklenerek kullanýlabilir. Bitki, epilepsi (sara), histeri, raks illeti veya parkinson hastalýðý (kaslarýn istem dýþý hareketliliði ), sinirsel rahatsýzlýklar, idrar tutukluluðu, kum ve taþ rahatsýzlýklarýnda da önerilir. Çok irileþmiþ olsa da guatr hastalýðý, yoðurtotu çayý ile gün boyunca ýsrarla sürekli derin gargaralar yapýldýðýnda ve arada bir yutulan yudumlar yoluyla uygulanan 4-6 haftalýk bir kür sonucunda önemli ölçüde küçülebilir. Son zamanlarda, ses telleri aksaklýðý veya ses kýsýklýðý (disfoni) sýkça rastlanan bir durum olup, bitki çayý ile yapýlan gargaralar, bu aksaklýðý kýsa sürede düzeltecektir.Bir kadýn bana (M.Treben), yalnýzca guatrýn deðil, lenf bezi hastalýðýnýn da iyileþtiðini söyledi. Tanýdýk bir çiftle her yýl, Viyana yakýnýndaki Mödling kaplýcasýnda buluþuruz. 1979’da yine buluþtuðumuzda, kadýnda belirli biçimde guatr baþladýðýný gördüm (M.Treben). Ameliyattan korkuyordu. Ona yoðurtotunu önerdim (M.Treben). Bu durumda bitki kaynatýlýr ve gün boyunca, elden geldiðince sýk ve derin gargaralar yapýlýr. 1980 þubatýnda yeniden buluþtuðumuzda, kadýnda guatrdan eser kalmamýþtý. Büyük bir sevinçle bana, kocasýnýn her gün taze bitki toplayýþýný anlattý. Ýlk gargaralardan sonra guatrýn küçülmeye baþladýðýný hissetmiþ ve bir süre sonra da tümüyle yok olmuþtu. Ýsviçreli herbalist Künzle’ye göre, aðýr böbrek hastalýklarý ve böbrek iltihaplanmalarýnda da, tüm tedaviler baþarýlý olamamýþsa bile, yoðurtotu güvenilir bir bitkidir. Böbrek hastalýklarý için, yoðurtotu, altýnbaþak ve sarý ballýbaba ile eþit oranda karýþtýrýldýðýnda, çok daha etkili bir çay elde edilmiþ olacaktýr. Bu durumda, en kýsa sürede baþarýya ulaþýlacaktýr. Herbalist Künzle, bu zamanýn 14 gün olduðunu söylüyor. Bu üçlü çay harmaný haþlanýp demlenerek hazýrlanýr ve ilk olarak, kahvaltýdan yarým saat önce yarým bardak içilir ve geri kalaný da gün boyunca yudumlanýr. Aðýr hastalýklarda, günde 4 bardak içmek gerekebilir. Herbalist Künzle’nin bir yazýsýnda, aðýr böbrek hastalýðý çekmekte olan 45 yaþýndaki bir adamýn sözü geçer. "...Sonunda adamýn böbreklerden birinin alýnmasý gerekmiþti. Öteki böbrek de iltihaplý olup gerektiðince çalýþmýyordu. Ýþte o sýrada adam bir yoðurtotu üçlü çay kürüne baþlayarak yukarda da belirtmiþ olduðumuz gibi, yoðurtotu, altýnbaþak ve sarý ballýbaba eþit karýþýmýndan hazýrladýðý çaydan günde 4 bardak çayý hiç býkmadan, ýsrarla yudumlayarak bu hastalýktan tümüyle kurtulmuþtu. " Bu üçlü karýþým, böbrek büzülmesinde ve daha baþka aðýr böbrek hastalýklarýnda da kullanýlabilir.

Tanýnmýþ Avusturyalý bitki uzmaný R. Willfort, Þifalý Bitkilerle Saðlýk adlý kitabýnda, yoðurtotu çayý içilerek ve gargara yapýlarak, dil kanserinin iyileþtirebileceðini veya bitkinin taze özsuyu tereyaðý ile karýþtýrýlarak hazýrlanan merhemle, kanser çýbanlarýnýn ve kanser türü deri hastalýklarýnýn iyileþtirilebileceðini yazmýþtýr.Yoðurtotu merhemi ile, kanser türü deri hastalýklarý tedavi edilebilir. Bu tedavi (ameliyat öncesi veya sonrasý), týbbi tedaviyle eþ zamanlý olarak da uygulanabilir. Tabiidir ki, tüm kanser hastalýklarýnda uygulanacak bitkisel tedavilerden önce doktorun onayý alýnmalýdýr. Dil kanserine ve gýrtlak kanserine karþý (ameliyat öncesi veya sonrasý) yoðurtotu kürlerinin mutlaka uygulanmasý çok önemlidir. Kürlerin hiçbir yan etkisi olmadýðý unutulmamalý ve denenmelidir. 10 yýl kadar önce, Linz’de yaþayan bir diþçinin dil kanserine yakalandýðýný duymuþtum (M.Treben). Ameliyattan sonra çok zayýflamýþ ve ýþýn tedavisi yaptýrmasý gerekiyormuþ. Bitki çayý ile gargaralar yapmasýný önerdim ona. Daha bir hafta ancak geçmiþti ki, ýþýn tedavisine gerek kalmadýðýný, hastanýn kilo almaya baþladýðýný öðrendim. Bir süre sonra da hastalýktan hiçbir iz kalmadý. Daha sonralarý, 28 yaþýndaki bir kadýnýn da dil kanserine yakalandýðýný duydum (M.Treben). Tanýdýðý bir doktor, onu beþ yýl içinde saðlýðýna kavuþturabileceðini söylemiþ. Hasta, doktorun verdiði bitki çayýný bana (M.Treben) gösterdiðinde, yoðurtotunu hemen tanýdým. Kadýncaðýz bu kötü hastalýktan kýsa sürede kurtuldu. Bir örnek daha: Viyanalý genç bir kadýn, 63 yaþýndaki annesinin aðýr hasta olduðunu ve ameliyat edilmesi gerektiðini söylediðinde, mart ayýndaydýk. Altý ay kadar önce hastanýn gýrtlaðýnda kanser türü bir tümör oluþmuþtu. O zamanki doktoru, gerçeði ondan gizleyerek, hastalýðýn guatr olduðunu söylemiþ ve böylece ilk ameliyat yapýlmýþ. Altý ay boyunca her þey iyi gitmiþ. Ama son zamanlarda, sol kolunda gece gündüz dinmeyen þiddetli aðrýlar baþlamýþ. Eli þiþmiþ ve eli kolu öylesine duygusuzlaþmýþ ki, bir kaðýt sayfasýný bile tutamýyormuþ. Hiç olmazsa bu aðrýlarý dindirmek için, ilk ameliyatý yapmýþ olan doktor, 19 nisanda ikinci bir ameliyat yapacak ve boyunla köprücük kemiði arasýndaki bir siniri kesecekmiþ. Doktorun dediðine göre, daha baþka bir týbbi yardým yapýlamazmýþ. Tüm bunlara karþýn, ben (M.Treben) kadýna yoðurtotu çayýný içmesini ve gargara yapmasýný önerdim. Ayrýca, 300 gr aynýsafa, 100 gr civanperçemi ve 100 gr ýsýrgan otu karýþýmlý, kanser önleyici bir çay içmesini (günde 7 su bardaðý ve her bardak için 1 tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ bitki karýþýmý, her 20 dakikada 1 yudum ) ve yoðurtotu merhemi ile friksiyonlar yapmasýný söyledim (M.Treben). Aðrýlarýn 4 gün sonra dindiðini öðrendiðimde ne kadar sevindiðimi düþünebilirsiniz! Hasta kadýn, 19 nisana kadar elini ve kolunu kullanabilmeye baþlamýþ, bu organlardaki duygusuzluk hali de sona ermiþt. Hastanýn kýzý, ikinci ameliyata gerek kalmadýðýný bildirdiðinde doktor çok þaþýrmýþ ve yapýlan tedavi kendisine anlatýldýðýnda da çok etkilenmiþ ve "Anneniz bu tedaviye devam etmeli" demiþti. Bir süre sonra haber aldýðýma göre de, kadýnýn saðlýðý çok iyileþmiþ ve altý kiþilik ailenin ev iþlerini rahatça yapabilir hale gelmiþti.

Kanser türü çýbanlarýn tedavisinde de baþarýya ulaþýlabilir. Son zamanlarda, pürüzlü, sýnýrlarý belirgin koyu lekeler biçiminde, kötü karakterli deri hastalýklarý çok arttý. Bu durumlarda, taze yoðurtotu özsuyu ve aynýsafa merhemi ile baþarý kazanýlabilir. Kan temizleyici özelliði olan aynýsafa, ýsýrgan otu, ve civanperçemi eþit karýþýmdan hazýrlanan çayý da ayný zamanda mutlaka içmek gerekir (Karýþýmlar bölümüne bakýnýz). Yukarý Avusturya bölgesinden bir kadýnýn damaðýnda bir düðüm oluþmuþtu ve dayanýlamayacak aðrýlar çekiyordu. Yoðurtotu çayý gargarasý sonunda, dört gün içinde düðüm ve aðrýlar yok oldu. (M.Treben)

Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak:. Bir tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak su ile haþlanýr (kaynatýlmaz) ve 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Çeþitli hastalýklar için yukarýda belirtilen miktar ve þekillerde içilir veya kompres ve gargara yapýlýr. Genel olarak günde 2-5 bardak yeni demlenmiþ çay soðutulmadan içilir.

Merhem yapýmý :Bitkinin özsuyu oda sýcaklýðýndaki tereyaðý ile iyice karýþtýrýlýr ve elde edilen merhem buzdolabýnda saklanýr. Merhem uzun süre dayanmaz.

Taze Bitki Özsuyu : Ýyice yýkanarak ince kýyýlan nemli bitkinin özsuyu mutfak robotu kullanýlarak elde edilir.

Üçlü Çay Harmaný: Yoðurtotu/yapýþkanotu, sarý ballýbaba ve altýnbaþak eþit oranda karýþtýrýlýr. Bu karýþýmdan yarým tatlý kaþýðý dolusu, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr (kaynatýlmaz), 5-6 dakika demlendikten sonra süzülür. Gün boyunca 2-4 bardak içilir.

Karýþýmlar : Tüm kanser hastalýklarýna karþý, beden temizleyici ve güçlendirici olarak, yoðurtotu, aynýsafa, ýsýrganotu, civanperçemi, ýhlamur ve mayýs papatyasý çok ince kýyýlarak eþit oranda karýþtýrýlýr. 1 talý kaþýðý karýþým orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak suyla haþlanýr (kaynatýlmaz) ve 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak çayla baþlatýlan temizlik ve güçlendirme kürü, 1 hafta içinde 4-6 bardaða kadar çýkarýlmalý ve bu miktar çay gün boyuna yayýlarak, örneðin, 15-20 dakikada 2-3 yudum alýnarak uygulanmalýdýr. Böylece mide rahatsýz olmayacak ve beden bitki çayýnýn her damlasýný emerek yararlanacaktýr.

UYARILAR: Yoðurtotunun bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.


Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3-"Bir Yudum Saðlýk",N.Eröztürk,Anahtar Kitaplar yayýnevi,2000
Bu haber 75444 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi