ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Yaký Otu


Küçükçiçekli Yakýotu (Epilobium parviflorum);Türkiye’ de de yetiþen fakat yeterince tanýnmayan bir bitki olup, ithal olarak Avrupa ülkelerinden temin edilmektedir. Yakýotu’ nun birçok türü vardýr. Þifalý ve zararsýz olan türleri þöyle sýralayabiliriz:

Pembe-kýrmýzý yakýotu (E. roseum),
Küçük çiçekli yakýotu (E. parviflorum),
Dað yakýotu (E. montanium),
Civciv yakýotu (E.alsinifolium)
Koyu yeþil yakýotu (E. obscrum),
Mýzrak yapraklý yakýotu (E. lanzeolatum),
Tepe yakýotu (E. collinum),
Çakýl yakýotu (E. fleicsher),
Alp yakýotu (E. anagalidifolium).

Bu þifalý ve de zararsýz olan yakýotu türlerini, küçük çiçekli oluþu ve çiçek renklerinin ise kýrmýzýmsý açýk pembe veya beyazýmsý oluþundan tanýyabilirsiniz. Þifalý türlerin, sap, yaprak ve çiçekleri olmak üzere bitkinin tümü toplanýlarak kullanýlabilir. Yukarýda sýraladýðýmýz Küçük çiçekli yakýotu türleri ile karýþtýrýlmasý olanaksýz olan iki tür yakýotu insanlara zararlýdýr. Toplanmamalarý ve kullanýlmamalarý gerekir. Zararlý olanlar; Sert tüylü veya Uzun tüylü yakýotu (E. hirsitum) ve Orman yakýotu (E. angustifolium) dur. Bu iki türü ayýrt edici özellik, çiçekleri ilk açtýðýnda baþparmaðýnýz büyüklüðünde ve renginin erguvan oluþudur. Sert tüylü veya Uzun tüylü yakýotu (E. hirsitum) sýð ve durgun sularýn içinde yada kenarlarýnda, 140-160 cm. kadar boylanabilen gruplar halinde yetiþirler. Gövde ve yapraklarý etli görünümde, yapraklarýn alt taraflarý hafif tüylü dür. Orman yakýotu (E. angustifolium) da ayný boya eriþebilen ve özellikle adýndan da anlaþýlacaðý üzere ormanlarýn aðaçsýz kesimleri ile orman bölgelerinin kýyýlarýnda yetiþir. Sert tüylü yakýotu' nda olduðu gibi erguvan rengindeki büyük çiçekleri, üçgen þeklinde uzun salkýmlar halinde, kýrmýzýya benzer gövdenin uç kýsmýnda açarlar. Orman yakýotu (E. angustifolium) türüne çok fazla rastlanmaktadýr. Bu iki tür hiçbir zaman hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmazlar. (Bkz.: Tedavi Amaçlý Kullanýlmayan Yaký Otlarý). Küçük çiçekli yakýotu, sap, yaprak ve çiçekleri tannidler, Beta-Sitosterin þekerler ve flavonlar içermektedir. Kullanýlmasý gereken türler arasýnda olan Küçük çiçekli yakýotu, çiçeklenmeye baþladýðý dönem olan Haziran-Temmuz aylarýnda toprak üstünde kalan kýsmý kesilir. Bütün halindeki (gövde, yaprak, çiçek) bitkiler demet yapýlarak havadar ve gölgeli bir yerde asýlarak kurumaya terk edilir. Demetler iyice kuruduktan sonra ince bir þekilde kýyýlýr. Hazýrlanan bu materyal, hava almayacak þekilde kaplarda muhafaza edilir.

Küçük çiçekli yakýotu; Prostat hastalýklarýn da (prostat iltihabý, prostat büyümesi) kullanýlan etkin bir bitki olarak tanýnmýþ ve gerçek bir baþarý göstermiþtir. Çok kýsa zaman içinde, bütün Avrupa ülkelerinde ve daha birçok baþka ülkelerde pek çok insana yardýmcý olarak, hýzla tanýnmaya baþlamýþtýr. Küçük çiçekli yakýotu ile hazýrlanan çaylarla tedaviye baþlanýldýðýnda kiþide sýkýntýlarýn aksine bir gevþeme ve rahatlýk görülür. Bu etki ile geceleri çok sýk olan tuvalete gitme ihtiyacýnda bir azalma olduðu belirgin bir þekilde kendini gösterir. Ýdrar kesesi hastalýklarýna karþý çay kürü etkili olarak kullanýlabilmektedir.Üç kere prostat ameliyatý olmuþ bir hastanýn (kanser olduðu tesbit edilmiþ) durumu hiç de iyi deðilken, yakýotu çayý içmesi tavsiye edildiði ve bu kiþinin saðlýðýna kavuþmuþ olduðu belirtilmektedir (Referans 1). Prostat ameliyatý yapýlmýþsa, operasyon sonrasý ortaya çýkan yanmalara veya meydana gelebilecek daha baþka rahatsýzlýklara karþý da yakýotu büyük bir baþarý saðlar. Ama ne olursa olsun, bir doktora danýþmak gerektiðini unutmamalýyýz! Mesane, prostat, döl yataðý kanseri ve böbrek hastalýklarýnda çay tedavisi oldukça baþarýlý sonuçlar vermektedir (Referans 1). Bu hastalýklarda, týbbi tedavinin yaný sýra küçük çiçekli yakýotu çayýnýn, iyileþmeyi destekleyebilecek bir kür olarak kullanýlmasýnda hiçbir sakýnca yoktur. Ýçerdiði etken maddeler, tedaviye hiçbir olumsuz etki etmeyeceðini kanýtlamaktadýr.

Uyarý: Küçük çiçekli yakýotu ile yapýlan 2 haftalýk kürden sonra 2-3 gün ara vermek gerekmektedir. Ara vermeksizin uygulanan tedavi yöntemlerinde bazý kiþilerde kabýzlýk görülmektedir. Baþkaca bilinen bir yan etkisi yoktur.

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak : Ýnce kýyýlmýþ ve kurutulmuþ yarým tatlý kaþýðý küçük çiçekli yakýotu, 1 su bardaðý kaynar su ile haþlanýr (kaynatýlmaz). Su bardaðýnýn aðzý kapatýlarak yaklaþýk 10 dakika demlenmeye býrakýlýr, bu süre sonunda süzülür. Yeni demlenmiþ çay, sabah aç karnýna ve akþam yemeðinden yarým saat önce olmak üzere yalnýzca günde 2 defa 1’ er bardak hazýrlanarak içilir. Hastalýðýn tamamen iyileþebilmesi için, bu çayý uzun bir süre içmek gerekebilir. Tavsiye edilen kür süresi 2 haftadýr. 2 haftalýk kürden sonra 2-3 gün ara vermek gerekmektedir.


Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saðlýk", Maria Treben

2-"Bir Yudum Saðlýk",N.Eröztürk,Anahtar Yayýnlarý,Ýstanbul,2000

3-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

4-"Þifalý Bitkiler",Dr.A.Asýmgil,Timaþ,Ýstanbul,1999


Bu haber 64065 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi