ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Kurtpençesi Otu


Kurtpençesi (Lycopodium clavatum), yöresel olarak , kurtayaðý , kibritotu ve yer yosunu adlarýyla anýlýr . Her zaman yeþil olan bu yosunsu bitki , iki metreye kadar varan tutunma filizleri ile ormanlarýn zeminlerinde kök salarak uzanýr . Bu filizlerden , 7-10cm uzunluðunda , süpürgeotunu andýran , ama ondan çok daha yumuþak ve sýk yapraklý pek çok dallara ayrýlan saplar fýþkýrýr. Çok yýllýk, otsu ve çiçeksiz bir bitkidir. Kuzey-doðu Anadolu (Trabzon, Rize, Çoruh) daðlarýnýn nemli kýsýmlarýnda (Orman açýklýklarý) yetiþir.çeþitli alkaloitler içerir. Dört yaþýndaki bitki, göbek tozu diye adlandýrýlan sarý çiçek (spor ) tozlarýný içeren, sarýmsý baþaklar oluþturur. Bu toz , sürtünmeyle tahriþ olmuþ deriyi tedavi etmekle kullanýlýr . Kurtpençesi , radyum içeren bir þifalý bitkidir ve uzun kollarý , sarý çiçek tozu içeren baþaklarý ile, öteki yosunsu bitkilerden kolayca ayýrt edilebilir . Denizden yüksekliði 600 metreden fazla olan ormanlarýn kuzey yönlerinde ve kýyýlarýnda yetiþir. Güneþ ýþýnlarýnýn altýnda kaldýðýnda yaþama gücünü yitirdiði için, üstündeki aðaçlar kesildiðinde sararýr ve sonra da tümüyle yok olur. Kurtpençesi, Avusturya ve Almanya da doðayý koruma yasasý kapsamýndadýr. Bitki toptancýlarý , kaliteli olmalarý için, bu bitkiyi kuzey ülkelerinden saðlamaktadýrlar. Eklemler deforme olmuþ olsalar bile, romatizma ve gut hastalýklarýnda , kronik kabýzlýkta ve basurda kurtpençesi çayý önerilir . Ama , ishalden þikayetçi olanlar ondan uzak durmalýdýrlar, çünkü bu durumda baðýrsak kramplarýna yol açabilir. Bitki hiçbir zaman kaynatýlmamalý, yalnýzca kaynar suyla, haþlanmalýdýr. Bitki , tüm idrar ve cinsel organ hastalýklarý , testis (erbezi ) aðrýlarý ve sertleþmeleri , böbrek kumu ve böbrek sancýlarýnda kullanýlýr. Karaciðer iltihabýnda , karaciðer katýlgandoku urlarýnda , kötü karakterli olsalar bile, bitki kullanýlabilir. Ýyileþmekte olan hastanýn eski gücüne en kýsa sürede kavuþmasýna da yardým eder.

Tanýdýðým (M.Treben) yaþlý bir hanýmýn eþi, yýllardýr geceleri nefes darlýðý çekiyor ve doktorlar bu hastalýðý kalp astýmý olarak tedavi etmeye çalýþýyorlardý. Günün birinde durumu yine kötüleþmiþti. “Eðer çalýþmaya hemen son vermezseniz 8 gün içinde ölebilirsiniz!” Bu sözleri söyleyen doktor, onu bir hastaneye göndermiþ. Karýsýndan duyduðuma göre, meðerse karaciðer sertleþmesinin (siroz) son aþamasýndaymýþ. Bu tür nefes darlýklarý sirozla birlikte hep görülür. Bir süre sonra iyileþemeyeceði sonucuna varýlarak hastaneden evine gönderildi. Benim (M.Treben) öðüdüme uyan karýsý, etkisini çok çabuk gösteren kurtpençesi aldý. Ýçtiði ilk bardak çaydan sonra, yýllardýr çekmekte olduðu nefes darlýðýndan kurtulduðunu söylersem, siz de benim (M.Treben) gibi bunun bir mucize olduðunu düþünmez misiniz ? Eðer tanýdýklarýnýzdan birinin siroz hastasý olduðunu, hatta hiçbir umut kalmadýðýný duyacak olsanýz bile, bu kiþilere cesaret verin ve onlara, doðal tedavi ilminde çok önemli yeri olan kurtpençesinden söz edin. Akla gelebilecek en kötü ve umutsuz karaciðer hastalýklarýna yakalanmýþ kimseler bile, bu bitki sayesinde hayata dönebilirler ! Küçük bir grupla katýldýðým bir orman gezintisinde, yol arkadaþým Biyolog Dr. Bruno Weinmeister’e , siroz ve karaciðer kanserini iyileþtirebilen kurtpençesi hakkýnda bilgi verdim. Bunun üzerine, bana (M.Treben) þu olayý anlattý : "Genç bir öðrenciyken, birkaç arkadaþý ile birlikte daðlara doðru yürüyüþe çýkmýþlar. Kulübeye dönerken, bodur çamlarýn arasýnda bulduðu bir kurtpençesi filizini haþarýca bir davranýþla þapkasýna dolamýþ. Kulübeye vardýklarýnda, arkadaþlarýndan birinin bacaðýna kramp girmiþ ve dizden aþaðýsý ters dönen bacaðýnýn aðrýsýna dayanamýyormuþ. Gösterdikleri çabalarýn hiçbiri olumlu sonuç vermemiþ. Bu arada genç Weinmeister, birden gelen bir ilhamla, þapkasýndaki kurtpençesi filizini çýkarýp, kramplý bacaða aþaðýdan yukarýya sarmýþ. Bacak hemen o an normal durumuna dönüvermiþ. Ama o, bunun yalnýzca bir rastlantý olduðunu düþünmüþ. Kramp, belki de bitki olmadan da geçebilirdi, demiþ kendi kendine. Daha sonra eve dönerlerken, baldýr kramplarýndan sýk sýk þikayet eden ev sahibi haným için bir miktar bitki filizi toplamýþ. Bunlar, kadýnýn kramplarýna hemen son vermiþ. Dr. Weinmeister, yýllar sonra bu konuyu bir uzman doktora anlatmýþ. Bu doktor ona bitkinin, radyum içerdiðini söylemiþ. O zamandan beri, ayak ve baldýr kramplarý, kurtpençesi bitki yastýklarý ile tedavi edilmeye baþlanmýþ."

Bir tanýdýðým (M.Treben'in) idrar tutukluðu yüzünden hastaneye yatmak zorunda kalmýþtý. Kolunun üst bölümü de iyice þiþmiþti bu arada. Ama hastaneden çýktýðýnda durumunda bir deðiþiklik olmamýþtý. Ýyi bir rastlantý olarak, o sýrada evimde kurtpençesi vardý. Çünkü, 86 yaþýndaki kaynanamýn bacaðýna sýk sýk kramp giriyordu. Bu tanýdýk hanýmýn rahatsýzlýðýnýn mesane krampý olabileceði hakkýndaki kuþkularým, kurutulmuþ bitki ile doldurulmuþ yastýðý mesanenin üstüne bastýrdýðýmda doðrulandý ve hasta iki dakika sonra normal olarak idrar dýþkýlamaya baþladý. Bu bitki yastýðýný daha birkaç gün mesane bölgesine uygulamayý sürdürdü ve kolunda toplanmýþ olan sývý da yavaþ yavaþ daðýldý. Ben de (M.Treben) yýllardýr yüksek tansiyon sýkýntýsý çektim. Bu durum genellikle , böbreklerin fazla çalýþmasýndan kaynaklanabiliyor. Böylece, kurtpençesi ile doldurulmuþ bir yastýðý geceleyin böbreklerimin üstüne koydum. Ertesi gün, tansiyonum 20’den 16,5’e düþmüþtü. O zamandan beri, taze kurtpençesi ile dolu bir yastýðý böbreklerimin üstüne koyarým. Baldýr kramplarýnda, kurtpençesi bir tülbende yatýrýlarak bacaða sarýlýr, ayrýca ayak banyolarý da yapýlabilir . Mesane kramplarýnda ise, yarým banyo yapmak gerekir. Savaþ ve kaza yaralarýndan sonra, genellikle kramplara yol açan yara izleri kalabilir. Savaþta sýrtýndan yaralanmýþ olan bir eski askerin yarasý, içine bir yumruk sýðabilecek kadar büyüktü. Bu yara izi sýk sýk, sonunda tüm bedenden ter boþalmasýyla son bulan aðrýlý kramplara yol açýyordu. Kafa derisine kadar çýkýyordu aðrýlar. Bu adamý, 30 yýldýr çekmekte olduðu bu cehennem azabýndan, kurtpençesi yastýðý ve banyolarý ile kurtarabildim (M.Treben). Bazý bitki satýcýlarýnda bulunabilen, göbek tozu olarak da adlandýrýlan kurtpençesi tozu (sporu ), uzun süre yatmaktan oluþan yaralarý kýsa sürede kapatmakta da baþarýyla kullanýlabilir. Kurtpençesi tozu, açýk yaralarýn üstüne azar azar serpilir. Genellikle, ilk uygulamadan hemen sonra belirgin bir rahatlama saðlar. Þifalý bitkilerle benim gibi (M.Treben) yakýn bir iliþki kurmuþ ve onlarýn yardýmýyla, mucize olarak tanýmlanabilecek baþarýlar kazanmýþ kiþiler, Yaradanýn bu bitkileri ayaklarýmýzýn altýna serdiðini düþünmelidirler! Ama ne yazýk ki, pek çok insan onlarýn üstünden dikkatsizce geçip gidiyor ve o tanrýsal gücü fark edemiyorlar! Çay hazýrlamak : Bitki yastýðý :

Göbek Tozu (Kurtpençesi Sporu-Tozu) :

Kurtpençesi' nin olgun sporlarýdýr. Göbektozu elde etmek için, tam olgunluktan (4 yaþýndaki bitki) birkaç gün önce, baþaklar toplanýr, ufalanýr ve açýða çýkan sporlar kýl eleklerden elenerek ayrýlýr. Bitki Anadolu' da yetiþtiði halde göbektozu elde edilmemekte ve ihtiyaç ithalat yoluyla karþýlanmaktadýr.Yaralarýn üstüne serpilerek veya tentür halinde kullanýlr.

Dýþ Görünüþ : Çok ince, soluk sarý renkli ve hareketli bir tozdur. Suya atýlýnca dibe batmaz ve su yüzünde yüzer. Ateþe atýldýðýnda parlak bir alev ile yanar. Tatsýz ve kokusuzdur.

Bileþim : Sabit yað (%50 civarýnda), mum ve þekerler, bitkinin diðer bölümlerinde taþýdýðý alkoloidlerden çok az miktar, flavonlar ve triterpenler taþýmaktadýr.

Etki ve Kullanýlýþ : Deri hastalýklarýnda ve özellikle çocuklarda rastlanan piþiklerde yatýþtýrýcý olarak kullanýlmaktadýr. Ýltihaplý yaralarý rahatlatýr. Bir serinleme eþliðinde aðrýlar sona erer. Özellikle, uzun süre yatmaktan kaynaklanan yaralara karþý çok baþarýlýdýr. Yaralarýn üstüne serpilerek kullanýlýr.

Katýþtýrma : Göbektozuna bazen çam poleni, talk, niþasta veya dekstrin katýlmaktadýr. Bu gibi haller kül miktarý tayini veya mikroskobik inceleme ile kolayca meydana çýkarýlabilir.

Kurtpençesi Tentürü :

Tentürün, D3, D4,D5 veya D6 inceltileri genellikle, ürüner sistem ve cinsel sistem hastalýklarýna karþý, günde 2-3 kere, 10-15 damla, yarým yemek kaþýðý ýlýk suya eklenerek alýnýr, sürekli alýnabilir. Aþaðýdaki hastalýklara karþý ise, bitki tentürü özellikle önerilir: karaciðer büyümesi, böbrek kumu, idrar kesesi kramplarý, kolikler, romatizma, gut, gaz þiþkinliði, bronþit, kabýzlýk, hemoroit (basur) ve varis. Ayrýca, ateþli hastalýklardan veya sinirsel hastalýklardan sonra bir türlü eski gücüne ulaþamayan kiþilere de önerilir.

UYARILAR :

Kurtpençesi, bazý zehirli alkaloitler içerir. Ýçerdiði zehirli alkaloitler öldürücü deðildir, ama bitki çayý ve tentürü aþaðýdaki önerilen doz ve miktardan fazla alýnmamalýdýr!

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak : Yarým tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki , orta boy bir su bardaðý dolusu soðuk suya eklenir , kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve hemen süzülür ! Günde yalnýzca 1 bardak , sabah kahvaltýsýndan önce yudumlanarak içilir. Karaciðer sirozu ve karaciðer kanserinde, günde 2 bardak içilebilir. En fazla 1 hafta süren bir çay küründen sonra en az 2-3 gün ara verilmelidir.

Bitki Banyosu : Bir tam banyo için 5-6 avuç dolusu taze bitki veya 200g kurutulmuþ bitki , gece boyunca soðuk suda bekletilir . Ertesi gün , kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için 5-6 dakika bekledikten sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir .

Bitki Yastýðý : Kurutulmuþ veya taze bitki ile doldurulmuþ küçük bir yastýk (kramplý veya hasta bölgenin büyüklüðüne göre), geceleyin kramplý veya hasta bölgenin üzerine konulur. Bu yastýk, etkisini bir yýl boyunca sürdürür.

Bitki Tentürü : Kurtpençesi tentürü, bitkinin kendisinden deðil sporlarýndan (Göbektozu) yapýlýr.


Kaynaklar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi , Prof.Dr. Turhan Baytop, Ý .U Eczacýlýk Fak.

3-"Bir Yudum Saðlýk",N.Eröztürk,Anahtar Kitaplar yayýnevi,2000


Bu haber 19770 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi