ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Sarýmsak


Sarýmsak veya sarmýsak (Allium sativum L.), 25-30 cm yükseklikte, yeþilimsi beyaz veya pembe çiçekli, otsu bir kültür bitkisidir. Nadir olarak tohum baðlar. Bu nedenle soðancýklarý (diþ) ile üretilir. Ülkemizde “Beyaz sarýmsak” ve “Siyah sarýmsak” olmak üzere 2 çeþit yetiþtirilmektedir. Tedavide beyaz sarýmsak kullanýlýr. Vatanýnýn orta Asya stepleri olduðu sanýlmaktadýr.

Dýþ Görünüþ: Soðan, beyaz veya pembemsi renkli, az adette soðancýkdan (diþ) meydana gelir. Diþlerin hepsi bir arada bir kabuk tarafýndan sarýlmýþlardýr. Çok kuvvetli ve keskin bir kokusu ve yakýcý bir lezzeti vardýr.

Bileþim: Karbonhidratlar (sakkaroz, glikoz), vitaminler (A, B, C ve E) ve eterli uçucu yað (alliin, allicin, ajoen) , scordein, selen ile diþilik ve erkeklik hormonlarýna benzer maddeler taþýmaktadýr. Bu uçucu yaðda özellikle allil disülfür bulunmaktadýr. Bu bileþik kükürtlü bir amino asit olan alliin’in alliinaz isimli ferment etkisi ile parçalanarak allicin’i vermesi, allicin’in de, su buharý veya su karþýsýnda, allil disülfür’e dönüþmesi sonucu meydana gelir. Sarýmsaða özel koku ve lezzeti veren taþýdýðý kükürtlü uçucu yaðdýr.

Etki ve Kullanýlýþ: Eski çaðlardan beri bilinen ve kullanýlan bir drog’dur. Orta çaðda özellikle salgýn hastalýklar (kolera, veba gibi) ile mücadelede kullanýlmýþtýr. Antiseptik, idrar artýrýcý, safra salgýlarýný artýrýcý, solucan düþürücü (özellikle askarit ve oksiyürlere karþý), iþtah açýcý, tansiyon (kan basýncý) ve kolesterol düþürücü, kaný sulandýrýcý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkilere sahiptir. Antiseptik (mikrop öldürücü) etki taþýdýðý allicin’den ileri gelmektedir. Antiseptik ve baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkisi; tarihçi Herodot’a göre eski Mýsýrlýlar tarafýndan da bilinmekteydi. Çünkü Mýsýrlýlar piramitlerin yapýmýnda çalýþtýrdýklarý iþçilere her öðün sarýmsak, soðan ve turp yediriyorlardý. II. Dünya savaþý sýrasýnda, yaralandýklarý zaman yaralarýnýn mikrop kapmasýný önlemek için, ezerek yaranýn üzerine konmak üzere Rus askerlerine sarýmsak verilmiþtir.

Kullanýlýþ þekli: Kurt veya solucan düþürücü olarak, kabuðu soyulmuþ olan bir sarýmsak diþi bir ekmek kabuðu parçasýna kuvvetle sürülür ve çýkan esansý emmiþ olan ekmek parçasý yenilir. Ayný amaç için sarýmsak þurubu da kullanýlmaktadýr. 100 gr parçalanmýþ sarýmsak, 200 gr su ve 200 gr þeker ile 1 gün bekletildikten sonra iyice karýþtýrýlýp süzülür. Elde edilen þuruptan günde 2-3 yemek kaþýðý içilir. Haricen yara iyi edici olarak, taze sarýmsak lapa halinde yara üzerine konur. Ayný amaç için sarýmsak usaresi de kullanýlabilir. Usare hazýrlamak için bir miktar sarýmsak havanda ezilir, sýkýlarak alýnan usarenin 1 gr miktarý 10 gr su ile sulandýrýlýr ve bu karýþýmýn içine, usarenin bozulmasýný önlemek için, 10 damla kadar etil alkol konur. Bu usare haricen bilhassa saç hastalýklarýnýn (saçkýran vs.) tedavisinde saçlý deri kýsmýna sürülür. Tansiyon düþürücü olarak 10 gr sarýmsak baþý ezilir, üzerine 10 gr etil alkol konur, karýþým 1 gün bekletildikten sonra ince bir bez veya süzgeçle süzülür. Elde edilen özsudan günde 3 defa 15-30 damla alýnýr.

Sarýmsaðýn, mide ve baðýrsaklarý güçlendirici, mikroplarý ve virüsleri yok edici etkisi oldukça önemlidir. Öncelikle bacak, göz arkasý ve beyin damarlarý olmak üzere, tüm damarlarý geniþleterek, daha iyi beslenmelerini ve böylece, hýzlý yaþlanmamalarýný saðlar. Ayný zamanda tüksek kan basýncýný (hiper tansiyon) baþarýyla düþürür, kolesterol düzeyini normalleþtirir ve damar iltihabý (tromboz-tromboflebit ) oluþumunu önler. Sarýmsak, organizmayý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirir ve hastalýklara karþý korur.

Sarýmsak doðrudan yenerek, salata ve yemeklere karýþtýrýlarak veya sütle içilerek, sarýmsak tentürü yapýlarak, kokulu veya kokusuz sarýmsak tabletleri halinde kullanýlabilir.

Eðer yendikten sonra rahatsýz edici bir koku oluþturmasaydý, kuþkusuz çok daha yaygýn biçimde tüketilirdi. Ama onun deðerli gücünden yararlanabilmek için büyük miktarlarda tüketmek gerekmez . Beklenen etki, gün boyunca 3-4 diþ sarýmsak yenerek saðlanabilir. Ayrýca koku problemi olmayan sarýmsak tabletleri ve tentürü de ayný iþi rahatlýkla görebilir. Önemli olan, aþýrýya kaçmamak þartýyla kullanýmdaki sürekliliktir.Sarýmsak Sütü: 2-3 diþ sarýmsak ezilir veya ince kýyýlýr, 1 su bardaðý soðuk süte eklenir ve hafif ýsýda kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, üstü kapalý olarak 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Ýhtiyaç duyulduðunda 1 bardak taze demlenmiþ sarýmsak sütü soðutulmadan içilir.

Sarýmsak Tentürü: Yeni sökülmüþ sarýmsak soðanýnýn (diþ) ayýklanarak ince kýyýlan diþlerin etil alkole veya elma sirkesine yatýrýlmasýyla elde edilir. Tentür hazýrlanmasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi için TIKLAYINIZ.

Kronik bronþit, sindirim problemleri, romatizma, kas ve organ aðrýlarý ve yüksek kan basýncý (yüksek tansiyon) öncelikli kullaným alanlarýdýr. Ama erken yaþlanmaya karþý uygulanan bir tentür kürü de çok olumlu sonuçlar verir. En azýndan 5-6 ay sürecek olan bu kür sýrasýnda, sabah ve öðlen saatlerinde 10-15 damla D6 inceltisi, yarým yemek kaþýðý ýlýk suya eklenerek alýnýr. Böylece kiþi ileri yaþlara kadar saðlýklý ve hareketli kalabilir. Et yemeyi seven, fazla kilolu, gaz þiþkinliði çeken yaþlý kiþileri hýzlý çöküntülerden korumak için de, uzunca bir süre, sabah ve öðlen saatlerinde 10-15 damla D3 inceltisini yarým yemek kaþýðý ýlýk suya ekleyerek kullanmalarý önerilir.


Referanslar :

1-Vorberg G and Schneider B : Therapy with garlic : Results of a placebo-controlled, double-blind study. Br J Clin Pract 44 (Suppl.69) :7-11, 1990

2-Jain AK, Vargas R,et al. : Can garlic reduce serum lipids? A controlled clinical study. Am J med 94:632-635, 1993

3-Medicana, genel Saðlýk Ansiklopedisi, Ana Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1993

4-Güler Ç. : Güneþ Týp sözlüðü, Güneþ Kitabevi, Ankara, 1997

5-Treben M. : Gesundheit aus der Apotheke Gottes, Steyr 1984

6-Eröztürk N. : Bir Yudum Saðlýk, Anahtar Kitaplar Yayýnevi, Ýstanbul, 2000

7-Baytop T. : Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Yayýnlarý, Ýstanbul, 1984

8-Lawson LD and Hughes BG: Characterization of the formation of allicin and other thiosulfinates from garlic. Planta Med 58: 345-350, 1992Bu haber 30013 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi