ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Civanperçemi


Civanperçemi (Achillea millefolium); yöresel olarak akbaþlý, barsamaotu, binbiryaprakotu, marsamaotu, beyaz civanperçemi, sarý civanperçemi ve kandilçiçeði diye de anýlýr. Hayatýmýzdan ayrý düþünemeyeceðimiz bir þifalý Türkiye'de 40 kadar civanperçemi türü bulunmakta ve bunlarýn birçoðu tedavi amacýyla kullanýlmaktadýr. Türlerine göre 5-100 cm yükseklikte, yapraklar yünlü gibi tüylü ve parçalý, çiçekleri ; beyaz, fildiþi beyazý, soluk sarý veya altýn sarýsý rengindedir. Çok yýllýk ve otsu bir bitkidir. Mavimtrak renkli bir uçucu yað taþýr. Bu uçucu yaðda azulen, limonen, sineol, borneol, pinenler, seskiterenler vardýr. Bitki çayýrlarda, dar tarla yollarýnda, yol kýyýlarýnda ve tahýl tarlalarýnýn kenarlarýnda kümeler halinde yetiþir. Güneþli havalarda çevresine aromalý keskin bir koku yayar. Aslýnda çiçekleri, güneþin en etkili olduðu saatlerde toplamak gerekir, çünkü o sýralarda eterli yaðlarý ve þifalý gücü doruk noktasýnda olur. (Referans2: T.Baytop)

Ünlü herbalist Kneipp, bir yazýsýnda þöyle diyor (Referans1: M.Treben): "Arada bir civanperçemi çayý içmiþ olsalar, kadýnlar pek çok problemle hiç karþýlaþmazlardý!". Adet kanamalarý düzensiz bir genç kýz olsun, menopoz dönemindeki veya sonrasýnda olgun bir kadýn olsun, tüm kadýnlar için arada sýrada civanperçemi çayý içmek çok önemlidir. Civanperçemi, akla gelebilecek tüm konularda, dölyataðýný (rahim) en iyi biçimde etkiler. Tanýdýðým genç bir kadýnýn birden dölyataðý kanserine (rahim) yakalandýðýný duymuþtum (Referans1: M.Treben). Kobalt ýþýný ile tedavi ediliyordu. Hastanýn yakýnlarý, hiç bir iyileþme umudunun kalmadýðýný doktordan öðrenmiþlerdi. Hemen içebildiði kadar çok civanperçemi çayý içmesini önerdim. Daha aradan 3 hafta bile geçmeden aldýðým bir mektupta, hastanýn kendisini iyi hissetmeye ve kilo almaya baþladýðýný öðrendiðimde büyük bir mutluluk duydum. Yumurtalýk iltihaplanmasýnda alýnmaya baþlanan civanperçemi oturma banyolarýnýn daha ilkinde aðrýlar kesilir ve iltihap yavaþ yavaþ gerilemeye baþlar. Bu banyolar ayný zamanda, yaþlý kiþilerin ve çocuklarýn yataða iþeme problemlerine karþý ve dölyataðý (rahim) akýntýlarýnda da baþarýlý olur. Bu durumlarda ayrýca günde 2 bardak civanperçemi çayý da içmek gerekir. Dölyataðý kaymasýnda da (Prolapsus) uzunca bir süre oturma banyolarý alýnýr, ayrýca günde 4 bardak arslanpençesi çayý içilir ve çobançantasý tentürü ile dölyataðý civarýna, vajinadan yukarý doðru masajlar yapýlýr. Miyomlar da (Kas yapýlý urlar), doktor kontrolünün olumlu bir sonuç vermesine kadar, uzunca bir süre her gün civanperçemi oturma banyolarý alýndýðýnda yok olabilirler. (Referans1: M.Treben). 19 yaþýndaki bir genç kýzda adet kanamalarý bir türlü baþlamýyordu. Doktoru ona doðum kontrol hapý önerdi. Kanamalar yine de baþlamadý, ama kýzýn memeleri bir hayli irileþti. Bu durumda kýz da haplarý kullanmak istemedi. Ýþte o zaman annesi bana (M.Treben) geldi. Ona, kýzýna her sabah aç karnýna 1 bardak civanperçemi çayý içmesini tavsiye ettim. Dört hafta sonra her þey yoluna girmiþti ve bugüne kadar da yolunda gitti. Menopoz döneminde de kadýnlar sýk sýk civanperçemi çayýný anýmsamalýdýrlar. Bu durumda, iç huzursuzluklarý ve daha baþka rahatsýzlýklarla karþýlaþmayacaklardýr. (Referans1: M.Treben)

Civanperçemi oturma banyolarý da saðlýk için çok yararlýdýr. Kol ve bacaklardaki sinir iltihaplanmalarýnda, civanperçemi katkýsýyla yapýlacak kol ve bacak banyolarý çok rahatlatýcýdýr. Fakat, bitki öðle güneþinde toplanmalýdýr. Bu tür banyolar özellikle ilk alýndýðýnda yararlý olurlar ve tüm aðrýlar diner.

Dr. Lutze, civanperçemini þu hastalýklara öneriyor: (Referans1: M.Treben)

Kanýn kafaya sancýlý biçimde basýncý

Baþ dönmesi

Bulantý

Göz sulanmasý eþliðindeki göz rahatsýzlýklarý

Göz sancýlarý

Burun kanamasý

Hava þartlarýndan kaynaklanan migren krizi

Düzenli olarak içilen bitki çayý ile migren tümüyle iyileþebilir. Eski bitki kitaplarýnda civanperçemi, tüm hastalýklarýn ilacý olarak nitelendirilmektedir. Bedeni temizleyici etkisi sayesinde, yýllar boyu yer etmiþ hastalýklarý bedenimizden dýþarý atabiliriz. Önemli olan, denemektir! Civanperçeminin en iyi biçimde ve doðrudan kemik iliðini etkilediðini ve orada kan üretimini düzene soktuðunu özellikle belirtmek gerekir. Bu gücü sayesinde bitki, kemik iliði hastalýklarýnda, çay kürleri, banyolar ve tentür kullanýmý yolu ile yardýmcý olabilir. Civanperçemi, akciðer kanamalarýnýn durdurulmasýnda etkilidir ve eðir kökü ile birlikte kullanýldýðýnda akciðer kanserini iyileþtirebilir. Eðir kökü gün boyunca çiðnenir ve civanperçemi çayý, sabah ve akþam olmak üzere günde 2 bardak yudumlanarak yavaþ yavaþ içilir. Mide kanamalarýnda ve basur (hemoroid) kanamalarýnda olduðu kadar, mide basýncý ve mide yanmalarýna karþý bitki çayý çok kýsa sürede baþarý saðlar. Soðuk algýnlýklarýnda, sýrt veya romatizma aðrýlarýnda bitki çayý elden geldiðince sýcak olarak içilmelidir. Bitki çayý böbreklerin düzenli çalýþmasýný saðlar, iþtahsýzlýðý giderir, gazlarý ve mide kramplarýný, karaciðer düzensizliklerini, mide ve baðýrsak kanalý iltihaplarýný iyileþtirmeye yardým eder ve baðýrsak beze çalýþmalarýný düzenleyerek, dýþkýlamayý kolaylaþtýrýr. Kan dolaþýmýna ve damar kramplarýna karþý çok etkili olduðu için bitki çayýný koroner yetmezliðinde de hararetle önermek gerekir. Rahatsýz edici vajinal kaþýntýlar, bitkinin kaynama suyu ile yapýlan yýkama ve oturma banyolarý sayesinde yok olur. Civanperçemi çiçeklerinden, basura karþý çok etkili bir merhem hazýrlanabilir. (Referans1: M.Treben)

UYARILAR:

Civanperçeminin gebelik süresince kullanýlmamasý tavsiye edilir. Bazý duyarlý kiþilerde allerjik tepkilere yol açabilir. Baþkaca bilinen bir yan etkisi yoktur.

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak: Yarým veya bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr (kaynatýlmaz), 15 dakika demlendikten sonra süzülür. Aksi belirlilmedikçe günde 3 su bardaðý çay aç karnýna veya öðün aralarýnda içilir.

Bitki Tentürü: Çiçeklenme zamanýnda toplanan taze bitki ince kýyýlýr. Geniþ aðýzlý bir þiþeye gevþekçe doldurulur ve kaliteli bir konyak, bitkilerin üstüne çýkana kadar eklenir. Þiþe 14 gün boyunca güneþte bekletilir, arada bir çalkalanýr ve süre sonunda süzülür.

Merhem hazýrlamak: 100 gr tuzsuz tereyaðý veya içyaðý tavada iyice kýzdýrýlýr. Ýnce kýyýlmýþ bir avuç kadar taze civanperçemi çiçeði ve ince kýyýlmýþ 15 taze ahududu yapraðý tavaya atýlýr, çýtýrdamaya baþlayýnca karýþtýrýlýr ve tava ocaktan çekilerek, üstü kapalý bir biçimde serin bir yere kaldýrýlýr. Ertesi gün hafifçe ýsýtýlýr, tülbentten geçirilerek süzülür ve temiz kaplara doldurulur. Buzdolabýnda saklanmalýdýr!

Oturma Banyosu: Iki büyük avuç dolusu ince kýyýlmýþ taze bitki veya 100 gr kurutulmuþ bitki, gece boyunca soðuk suda bekletilir. Ertesi gün kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve süzülerek, banyo suyuna eklenir.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saðlýk", Maria Treben , Anahtar Kitaplar Yay., Çev.: N.Eröztürk, 1994

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.,1984,Ýstanbul


Bu haber 143071 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi