ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Mýsýr


Mýsýr (Zea mays L.) bir kültür bitkisidir.Bütün dünyada yetiþtirilir. Diþi çiçeklerden alýnan püsküller, ince bir tabaka halinde, gölgelik bir yerde kurutulur.

Dýþ Görünüþ: Açýk esmer veya kýrmýzý esmerimsi renkli, hafif ve özel kokulu, tadsýz, 1 mm kadar geniþlikte, uzun liflerden ibarettir.

Bileþim: Karbonhidratlar, potasyum, sodyum ve kalsiyum tuzlarý taþýr.

Etki ve Kullanýlýþ: Ýdrar söktürücü ve taþ düþürücü olarak kullnýlýr.

MISIR YAÐI: (Oleum Maydis)

Mýsýr niþastasý elde edilmesi esnasýnda ayrýlan mýsýr embriyonunun sýkýlmasý ile elde edilen bir sývý yaðdýr. Doymuþ yað asidi oranýnýn düþük olmasý nedeniyle, damar sertleþmesi olan hastalara, yemek yaðý olarak tavsiye edilmiþtir.

MISIR KARASI:

Mýsýr koçanýnda urlar meydana getiren Ustilago maydis (DC.) Corda (Ustilaginaceae) isimli mantarýn sporlarýdýr. Sporlar siyah renkli ve kömür tozu görünüþünde olup mýsýr taneleri yerinde oluþan urlarýn içinde bulunur. Halk arasýnda haricen kan kesici olarak kullanýlmaktadýr. Çavdar mahmuzu (Secale Cortunum) 'na benzer bir etkisi olduðu bilinmektedir. Mýsýrkömürü ve mýsýryanýðý gibi isimlerle de bilinir.

MISIR PÜSKÜLÜ:

Son zamanlarda mýsýr ekimi yaygýnlaþtý. Çiçeklenme zamanýnda mýsýr püskülleri görülmeye baþlar. Bitkinin þifalý bölümü iþte bu püsküllerdir. Çiçeklenme zamaný temmuzdan aðustosa kadar sürer. Mýsýr püskülleri, döllenme baþlamadan önce kesilir ve gölgede kurutulur. Güvenilir bir idrar sökücü gerektiðinde, ayný zamanda etkili ve baþka hiçbir zararý olmayan zayýflatma ve bedendeki yaðý azaltma ilacý olarak kullanýlan mýsýr püskülü çayý içebilirsiniz. Mýsýr püskülü tam olarak kurutulmadan uzun süre saklandýðýnda, idrar söktürücü özelliðini yitirir ve dýþkýlamayý kolaylaþtýrýr. Mýsýr püskülü çayý, taþ yapýcý idrar yollarý hastalýklarýnda, kalp ödeminde ve baþka ödemlerde olduðu kadar, böbrek iltihabý, mesane nezlesi, romatizma ve gut hastalýðýnda da baþarýyla kullanýlabilir. Ayrýca, çocuklarýn ve yaþlýlarýn yataða iþeme hallerinde ve böbrek sancýlarýnda da yardýmcý olur. Tüm bu rahatsýzlýklarda, her 2-3 saatte bir yemek kaþýðý dolusu çay alýnmalýdýr.


Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Bir tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ mýsýr püskülü, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr, 3-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Tatlandýrýlmadan günde 3 bardak içilir.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.


Bu haber 20135 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi