ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Eðir Kökü


Eðir (Acorus calamus), azakeðeri, ve hazambel olarak da bilinen bu su bitkisi, genellikle göllerin, su birikintilerinin ve durgun sularýn kýyýlarýnda yetiþir. Kýyý çamurunda yatay olarak geliþen kökten çýkan kýlýç biçimindeki yapraklar 1 m' ye kadar yükselir. Yassý bir yapýya sahip olan sapýn ortasýnda, konik biçiminde yeþilden kahverengi- sarýya kadar deðiþebilen bir koçan vardýr. Çok yýllýk, otsu bir bitkidir. Yapraklarý þerit biçiminde, kenarlarý kývýrcýklý, kokulu ve boyuna çizgilidir. Çiçekler 5-9 cm uzunlukta bir baþak durumunda toplanmýþlardýr. 1550 yýllarýnda Türkiye'den Avrupa'ya týbbi bitki olarak götürülmüþ ve bu þekilde Avrupa'ya yayýlmýþtýr. Anadolu'da Sapanca, Yeniçaða ve Beyþehir göllerinin kenarlarýnda yetiþmektedir. Baþparmak kalýnlýðýnda ve 1 metre kadar uzun olabilen kökü, tazeyken kokulu bir acýlýða sahiptir. Kurutulduðunda bu etkinlikleri azalýr. Ýlkbahar baþlangýcýnda veya sonbahar sonunda toplanýr. Dýþ kabuðu soyulduktan sonra veya soyulmadan güneþte kurutulur. %1,5-3,5 arasýnda uçucu yað taþýr. Bu yaðda asamil alkol, ögenol ve asaron bulunmaktadýr. (Referans2: T.Baytop)

Eðir kökü güçlendirici etkileri nedeniyle, yalnýzca sindirim sistemi genel güçsüzlüðünde, mide ve baðýrsak gazlarýnda ve koliklerinde kullanýlmakla kalmayýp, beze ve gut hastalýklarýnda da büyük bir baþarýyla yardým eder. Tembel midelerin ve baðýrsaklarýn ýsýtýlmalarýnda ve salgýlardan arýndýrýlmalarýnda bitki çok baþarýlýdýr. Metabolizma ve baðýrsak tembelliklerinde olduðu kadar, kansýzlýk solgunluklarýnda ve ödemlerde de önerilir. Kilolarýný iyi beslenmemekten ötürü yitirmemiþ olan çok zayýf kiþiler, eðir kökü çayý içmeli ve arada sýrada, eðir kökü katkýlý banyolar almalýdýrlar. Bitki, iþtahsýzlýðý giderir, böbrek rahatsýzlýklarýnda yardým eder ve tüm bedenin temizlenmesini saðlar. Hatta son zamanlarda çocuklarda sýkça görülmeye baþlanan, tahýl alerjilerinde bile, eðir çayý yardým eder. Kurutulmuþ kök yavaþ yavaþ çiðnendiðinde, kiþiyi sigara alýþkanlýðýndan kurtarabilir. Taze eðir kökünün özsuyu kapalý gözkapaklarýna sürüldüðünde, zayýf gözler güçlenir. Gözkapaklarý birkaç dakika kapalý tutulduktan sonra, soðuk suyla yýkanmalýdýr. Pek çok kereler, donuk kabarcýklarýnda ve her tür donuklarda, sýcak eðir kökü banyolarý ile yardýmcý olabildim (M.Treben). Kökler akþamdan soðuk suya koyulup, ertesi gün kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için 5 dakika beklenir. Biraz soðumasý beklendikten sonra, çok soðuk olmayan bu suyun içinde organlar 20 dakika banyo edilir. Bu su, yeniden ýsýtýlarak, 3-4 kere daha kullanýlabilir. Soðuk ellerde ve ayaklarda da bu banyolar yardýmcý olur. Ama bu gibi durumlarda, banyo suyu mümkün olduðu kadar sýcak olmalýdýr.

36 yaþýndaki bir adam, karaciðerinden bir tümör alýndýktan sonra, tam olarak saðlýðýna bir türlü kavuþamýyordu. 4-5 hafta aralýklarla yüksek ateþ nöbetleri geliyordu. Hasta, Linz’deki bir klinikten Viyana’daki bir kliniðe gönderilmek üzereydi. O sýralarda hastanýn annesi, çaresizlik içinde, onun bu umutsuz durumunu bana (M.Treben) anlattý. Hastada, yüksek ateþe neden olan, baðýrsak tüberkülozu baþlamýþtý. Eðir kökü, bu durumda bile yardým etti. Doðal olarak bu tür hastalýklarda birkaç hafta veya ay boyunca sürekli eðir kökü çayý içilmesi gerekiyor. Daðlýk arazide yaptýðým bir yürüyüþ sýrasýnda, sýrtlarýnda aðýr çantalar olduðu halde yokuþ yukarý çýkmakta olan bir çifte rastladým. Bir dað kulübesinde birkaç gün geçirmek istiyorlardý. Bir mola sýrasýnda onlardan þu öyküyü dinledim (M.Treben): 1.85 m boyunda ve 50 yaþýn epey üstünde olan adam, yýl sonuna doðru, hastalýðýnýn nedenini öðrenemeden, hýzla zayýflamaya baþlamýþ. 48 kiloya kadar düþtüðünde, hemþirenin yardýmýyla doktorun odasýna girerken, onun bir baþka doktorla þu telefon konuþmasýný yaptýðýný duymuþ: “ Þimdi size umutsuz bir hastamý gönderiyorum. Akciðer kanseri! ” Böylece, hastalýðýn adýný tesadüfen öðrenmiþ. Bunu duyan bir tanýdýðý, ayný zamanda sigara alýþkanlýðýndan da kurtulabilmesi için sürekli eðir kökü çiðnemesini ve sabah akþam civanperçemi çayý içmesini tavsiye etmiþ. Bu tedaviyi uygulamaya baþladýktan 6 ay kadar sonra, doktoruna yine görünmek istemiþ. Çoktan topraðýn altýna girmiþ olduðunu sandýðý kiþiyi karþýsýnda gören doktor, þaþkýnlýkla ayaða fýrlayýp, ellerini masaya dayayarak ona bakmaya baþlamýþ. Aralarýnda þöyle bir konuþma geçmiþ: “Ne yaptýnýz?” “Eðir kökü çiðnedim ve civanperçemi çayý içtim.” “Civanperçemi mi? Nerede bulunuyor bu?” “Onu aramaya gerek yok doktor, Þifalý bitki satýcýlarýndan alabilirsiniz.” O sýrada adam, eskiden olduðu gibi, yine normal aðýrlýðý olan 86 kiloya ulaþmýþtý ve 6 ay kadar sonra da aðýr sýrt çantasýný yüklenerek, kendisine rastlamýþ olduðum dað yürüyüþüne çýkmýþtý. (Referans1: M.Treben)

Konferanslarýmda (M.Treben) anlattýðým ve þimdi sizler için yazdýðým eski bir olayý her anýmsayýþýmda, onun Tanrýsal bir kayra olduðunu düþünür ve duygulanýrým. Aðýr hasta olan annemin baðýrsaklarýnýn durumu anlatýlamayacak kadar kötüydü. Doktorun dediðine göre, en kötü duruma hazýrlýklý olmam gerekiyordu. Hastalýk baðýrsak kanseriydi. O zamanlar, yine de her zaman doðal ilaçlar kullanmaya ve kimyasal ilaçlara el sürmemeye özen gösterdiðim halde, þifalý bitkilerle yakýndan ilgilenmeye henüz baþlamamýþtým. Doktorun sözleri beni çok þaþýrtmýþtý. Gün boyunca yapmam gereken iþlerin hiçbirine el deðdirememiþtim. Alýþkanlýklarýma aykýrý olarak, akþam saat sekizden sonra yattým. Annemin umutsuz durumunu düþündüðüm sýrada odaya giren eþim, masanýn üstüne küçük bir radyo koyarak, þöyle dedi: “Hiç olmazsa böylece yalnýzlýk çekmezsin” Biraz sonra da, radyoda biri konuþmaya baþladý (Almanya). “Þimdi aile doktorunuz konuþuyor. Hastalýk, inatçý, eski veya kötü karakterli olsa bile hiç fark etmez. Yarým tatlý kaþýðý eðir kökü bir bardak soðuk suya eklenir, gece boyunca demlenmeye býrakýlýr, sabahleyin hafifçe ýsýtýldýktan sonra birer yudum olmak üzere, günde 6 yudum, içilir. Daha fazla içilmemelidir. Ýçilen çay beden ýsýsýna eþit olmalýdýr . Bu tedavi biçimi, Mide ve baðýrsaklarýn boyunca, ayrýca da karaciðer, safrakesesi, dalak ve pankreas için de geçerlidir." Ertesi sabah büyük bir sevinçle, duyduklarýmý anneme anlattým. Ama o artýk kendinden umudu kesmiþti. Kendisine hiçbir þeyin yardým edemeyeceðini söyledi. Hemen eðir kökü aldým ve tarife uygun bir biçimde hazýrladým. 14 gün sonra annemin hiçbir þikayetinin kalmadýðýný söylemem bir mucizeden farksýz. Önceleri çok zayýflamýþ olan annem, artýk haftada 400 gr almaya baþlamýþtý. Bu olayýn etkisiyle, yavaþ yavaþ þifalý bitkiler hakkýnda bilgi sahibi olmaya baþlayarak, pek çok umutsuz hastalýkta yardýmcý olabildim (M.Treben).

Özellikle, eðir kökü her zaman þaþýrtýcý baþarýlar saðlar. Kimde, Mide asidi eksik veya fazlaysa, eðir kökü mide asidini normal düzeye indirir veya çýkarýr. Tanýdýðým bir kadýn yýllardýr mide aðrýsý çekiyordu ve her gün tablet almasý gerekiyordu. Önerim üzerine (M.Treben), her gün 6 yudum eðir kökü çayý içmeye baþladý ve kýsa bir süre sonra aðrýlar kesildi, bir daha da hiç baþlamadý. Baþka bir haným tanýdýðým da onikiparmak baðýrsaðý ülseri çekiyordu. Aðrýlara karþý sürekli ilaç almak zorundaydý ve katý besinleri kaldýramýyordu. Zaten iþtahý da yoktu. Eðir kökünü duyunca, günde 6 yudum çay içmeye baþladý. Aðrý günden güne azaldý ve 5 hafta sonra tümüyle kesildi. Ýþtahý yeniden açýldý ve evde piþen yemeklerin hepsini yiyebilmeye baþladý. Yaþlý bir kiþi, yýllardýr ishal hastalýðý çekiyordu. Artýk hiçbir zaman iyileþemeyeceðine inanýyordu. Sonunda o da günde 6 yudum eðir kökü çayý içmeye baþladý ve kýsa süre sonra tümüyle iyileþti. Bir adam, 10 yýl boyunca, günde 30-40 kere yineleyen bir kanlý ishal çekmekteydi. Bu yüzden çok karamsar bir kiþi olmuþtu. Bu yýllar boyunca denediði hiçbir ilaçtan yararlanamamýþ, sonunda da genç yaþýnda emekli olmuþtu. Ýlkbaharda, önceleri bayaðý kuþkulu olarak, günde 6 yudum eðir kökü çayý içmeye baþladý. Eþinden aldýðým bir mektupta, hastanýn haziranda yeniden çalýþmaya baþladýðýný büyük bir mutlulukla öðrendim (M.Treben).Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Yarým tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ veye öðütülmüþ kök, orta boy bir su bardaðý dolusu soðuk suya akþamdan eklenir, gece boyunca demlenmeye býrakýlýr, sabahleyin ýlýklaþtýrýlýr ve süzülür. Çay içilirken ýlýk olmalýdýr.

Oturma banyosu (Tam Banyo): 200 gr kadar ince kýyýlmýþ eðir kökü, akþamdan 5 litre soðuk suya eklenir, sabahleyin kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için kýsaca beklendikten sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir.


Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.


Bu haber 20644 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi