ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Ökse Otu


Ökseotu (Viscum album L.), yöresel olarak, çekem, , purç, gökçe, gevele, güvelek ve gövelek adlarýyla tanýnýr. Saçak köklerinin yardýmýyla yapraklý aðaçlarda (elma, armut, söðüt, kavak), çam ve köknar gibi yumuþak odunlu aðaçlarda asalak (parazit) olarak yaþayan, hayatýmýzdan ayrý düþünemeyeceðimiz bu bitkiyi kim tanýmaz ki! Kendisini barýndýran aðacýn yüksek dallarýnýn üstünde yuvarlak bir top biçiminde yetiþir. Her zaman yeþil olan yapraklarý deriyi andýrýr ve sarýmsý yeþildir. Kýþýn kelebek kanatlarýný andýran yapraklarýný dökmez. Meyveler bezelye veya nohut büyüklüðünde, parlak, beyaz renkli ve cama benzer, içi kaygan ve yapýþkandýr. Bu beyaz yapýþkan madde insanlar için zehirlidir.Ama onlarý iþtahla yiyen kuþlara hiçbir zararý dokunmaz. Kuþlar, bitkinin yapýþkan tohumunu gagalarýna alýp dallara sürterek veya kursaklarýnda yumuþattýklarý meyve çekirdeklerini dallarýn üstüne dýþkýlayarak yeni bitkilerin kök salmasýný saðlarlar. Bu tohum ne suyun içinde, ne toprakta ne de baþka bir ortamda filizlenemediði (kök salamadýðý) için, bitki ancak bu þekilde üreyebiliyor. Ökseotu bu þekilde çoðalmayý kuþlara borçlu olduðu halde, bazý yörelerde ayný yapýþkan madde kuþlar için tuzak olmaktadýr . Bu yapýþkan madde çubuklar üzerine sürülmekte ve küçük kuþlarý yakalamak için "ökse" olarak kullanýlmaktadýr. Bitki rezin, saponinler, organik asitler, alkaloitler, viscotoxin, acetylcholin, lectine, inosit ve müsilaj taþýmaktadýr. Çok eski çaðlardan beri þifalý özelliði bilinir.

Eski Kelt rahipleri, her hastalýðý iyi edebilecek bir bitki olarak tanýrlar ve törenler eþliðinde altýn býçaklarla aðaçtan keserlerdi onu.Eski halk hekimleri bitkiyi, epilepsiye (sara) karþý en iyi ilaç olarak bilirlerdi. Bu çok eski tedavi biçimini, Dr. Bohn da kabulleniyor ve günümüzde ökseotunu, kronik kramplara ve histeri krizlerine karþý öneriyor. Ýnce kýyýlarak gölgede kurutulan yapraklar ve küçük saplar, yalnýzca ekim baþýndan aralýk ortasýna kadar ve mart-nisan aylarýnda toplanýr. Bu zamanýn dýþýnda þifalý güce sahip deðildir. Toplama konusunda bir uyarý daha: Mart ve nisan aylarýnda bitki daha meyve vermemiþtir. Bu durumda, yapýþkan meyvelerle uðraþmak gerekmeyeceði için, yaprak ve saplarý mart- nisan aylarýnda toplamak daha kolay olur. Bana (M.Treben) pek çok kereler, zehirli bir bitki olduðu halde ökseotunu neden böylesine övdüðümü sordular. Ökseotu, yani yapraklar ve saplar hiçbir biçimde zehirli deðildir, ama meyveleri, aðýz yoluyla kullanýlýrsa zehirlidir! Ýçyaðý ile karýþtýrýlarak merhem haline getirildiðinde, donuklarda,dýþtan baþarýyla kullanýlýr. Tanýdýðým bir kadýn, uzun yýllardýr, donuk bir buruna sahipti. Mosmor burnuyla kýþýn sokaða çýkmaya cesaret edemiyordu artýk. Her geçen yýl þikayetleri de gitgide artýyordu. Ona, taze ökseotu meyvesinin lapasýný geceleyin burnuna sürmesini önerdim. Belki inanýlamayacak gibi gelebilir, ama yalnýzca birkaç gün içinde kadýnýn burnu iyileþti. Ökseotu, salgý sistemini en iyi biçimde etkileyebildiði için, yetkin bir metabolizma etkileyici bitki olma özelliðine de sahiptir. Ayný zamanda pankreas üzerindeki etkisi öyle büyüktür ki, ara verilmeden sürdürülen çay kürü sayesinde, þeker hastalýðýnýn oluþmasýna yol açan dengesizlikler ortadan kalkýyor. Özellikle metabolizma hastalarý, 6 ay boyunca ökseotu çayý içmeyi denemelidirler. Hormon dengesinin bozuk olduðu hallerde bitki çok baþarýlý olur. Bu durumlarda, günde en azýndan 2 bardak çay, sabahlarý ve akþamlarý olmak üzere içilmelidir. Atar damar sertliðinde ökseotu çok etkilidir . Kalp krizine karþý da önerilecek bir þifalý bitkidir ve önceden, aksatmadan bitki çayý içildiðinde, bu tür bir problemle hiçbir zaman karþýlaþýlmaz. Eðer bir kalp krizi atlatýlmýþsa, 6 hafta boyunca günde 3 bardak, 3 hafta boyunca günde 2 bardak ve 2 hafta boyunca günde 1 bardak bitki çayý içilmelidir. Ama bu kürün uygulanýþý, ilk bardak kahvaltýdan önce ve sonra, ikinci bardak öðle yemeðinden önce ve sonra, olmak üzere, hep yarým bardak olarak içilmelidir. Bitki çayý, kan durdurucu olarak da kullanýlýr. Soðuk olarak buruna çekildiðinde, burun kanamasýný durdurur. Çay olarak içildiðinde, akciðer kanamsýný ve tifo veya dizanteri sonrasý karþýlaþýlan, baðýrsak kanamalarýný durdurur.Ökseotu, en etkili kalp ve kan dolaþýmý ilacý olarak belirtilebilir. Bitkide, bünye düzenini normalleþtiren maddeler bulunduðu için, inanýlamayacak bir olay gerçekleþiyor ve yüksek tansiyon aþaðý çekilirken, alçak tansiyon da yükseltiliyor. Böylece, rahatsýz olan kalp rahatlýyor ve görevini rahatça yapabilecek bir ortam oluþur. Kanýn kafaya basýncý, kulaklarýn uðuldamasý ve görme bozukluklarý biçiminde kendini gösteren anormal kan basýncý (yüksek tansiyon) halleri de düzene girer. Kiþinin pek çok görevi üstlenmek zorunda olduðu günümüzün hýzlý yaþam biçiminde, insanlýðýn bu tür yardýmcýlara gerçekten ihtiyacý var.

Elime (M.Treben) geçen mektuplarda, yüksek tansiyonu aðýr kan dolaþýmý bozukluklarý, halsizlik, kalp düzensizlikleri, ayrýca kalpte ritim bozukluklarýnda, baþ dönmesinde ve çalýþmaya karþý isteksizlik hallerinde, ökseotu sayesinde her þeyin normale döndüðü belirtiliyor. Kendilerini çok iyi hissetmeye baþladýklarýný ve iþlerini zevkle yaptýklarýný anlatýyorlar. Günde 2-3 bardak bitki çayýný yudumlayarak içtiðinizde, sizin kalbiniz ve kan dolaþýmýnýz da normale dönecek ve çalýþma gücünüzü tam anlamýyla kazanabileceksiniz. Ne olursa olsun, yýlda bir kere 6 hafta süreli bir ökseotu çay kürü uygulanmalýdýr. Kan dolaþýmý ve tansiyon, bu 6 hafta içinde normale dönecektir. Bu durumun deðiþmemesini saðlamak için, yýl boyunca, bir bardak bitki çayý sabahlarý içilmelidir. Mainz civarýndan bir bey, yýllardýr alçak tansiyon hastalýðý çekiyor ve bazý günler durumu öylesine zorlaþýyordu ki, iþini bile tam olarak yapamýyordu. Çok doktor dolaþtýðý halde, derdine bir çare bulamamýþtý. Ökseotunun, alçak ve yüksek tansiyona karþý kullanabileceðini söylediðimde, bu hasta adam bana (M.Treben) inanmak istememiþti. Rastlantý olarak nisan ayýndaydýk ve bitki þifalý özelliklerine sahipti. Birkaç ay sonra, yakýnlardaki bir kasabadaki konferansta, ön sýralarda oturduðunu gördüðüm bu kiþi, bir zamanlar çok alçak olan tansiyonun ökseotu çayý sayesinde tam anlamý ile normalleþtiðini dinleyicilere anlattý. Kadýnlar da ökseotu çayý içmelidirler! Normale dönen tansiyon sayesinde, dölyataðý (rahim) ve adet görme düzensizlikleri önlenmiþ olur. Özellikle aþýrý olan adet kanamalarý ve loðusalýk kanamalarý böylece kontrol altýna alýnmýþ olur. Menopoz döneminde, kalp çarpýntýsý ve düzensizlikleri, duygu coþkunluklarý, korku ve soluk alma zorluklarýna karþý, birkaç ay boyunca bitki çayý içilmelidir. Böylece tüm bu rahatsýzlýklar ve düzensizlikler sona erecek ve kiþi, menopoz döneminde olduðunu duyumsamayacaktýr bile. Taze bitki özsuyu, kadýnýn kýsýrlýðýna da yardýmcý olabilir. Taze Ökseotu sap ve yapraklarý güzelce yýkanarak, ince kýyýlýr ve nemli durumdayken mikserde suyu sýkýlýr. Bu özsudan 25 damla, biraz suyun içinde, kahvaltýdan yarým saat önce ve yatmadan önce alýnýr. Birkaç yýl önce Londra’dan verilen bir habere göre (Referans1), birbirlerinden ayrý çalýþan üç araþtýrma grubu tarafýndan yüksek tansiyonlarýný kontrol altýnda tutabilmek için uzun yýllar boyunca tansiyon düþürücü ilaç kullanmýþ olan kadýnlarda, 50 yaþýndan sonra göðüs kanseri görüldüðü saptanmýþ. Ökseotu bu konuda bize yardýmcý olabildiðine göre, böyle bir riski göze almaya ne gerek var ki! Son zamanlarda, ökseotu, kanserden koruyucu ve kansere karþý etkili ilaçlarda kullanmaya baþlandý. Deneyimler, þifalý bitkilerin her zaman nasýl temizleyici ve hastalýklarý iyileþtirici özelliklere sahip olduklarýný kanýtlýyor.

Ökseotu meyvalarýnýn yaký sakýzý ile ezilmesi sonucu elde edilen karýþým,Gaziantep, Urfa ve Van yöresinde yaký halinde romatizma aðrýlarýnýn giderilmesinde kullanýlmaktadýr. Ayrýca ezilmiþ meyvalar çýban üzerine konarak; çýbanýn açýlmasý ve cerahatýn dýþarý çýkmasý saðlanýr.

UYARILAR: Ökseotunun meyveleri insanlar için zehirlidir ve kesinlikle içten (dahilen) kullanýlmamalýdýr.

Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Ökseotu çayý yalnýzca soðuk suda hazýrlanýr! Ýnce kýyýlmýþ yarým tatlý kaþýðý bitki (yaprak ve sap), orta boy bir su bardaðý dolusu soðuk suda gece boyunca bekletilir, sabahleyin hafifçe ýsýtýlýr ve süzülür. Çay gün boyuna yayýlarak yemeklerden önce ve yemek aralarýnda yudumlanarak yavaþ yavaþ içilir. Eðer gün boyunca fazlaca içilmesi gerekiyorsa, hazýrlanan çay bir termosta saklanabilir.

Taze Bitki Özsuyu: Taze yapraklar ve ilk saplar yýkanýr ve nemliyken mikserde sýkýlýr.

Merhem Hazýrlamak: Taze beyaz meyveler ezilerek, içyaðý veya tereyaðý ile iyice karýþtýrýlýr ( Sadece dýþtan kullanýlýr ).


Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-"Türkiye'de Bitkilerle Tedavi", Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3-"Saðlýk Doðadan Gelir ", Niyazi Eröztürk

4-"Maria Treben'in Tedavi Baþarýlarý", Çev.: N. Eröztürk, Anahtar YayýnlarýBu haber 125168 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi