ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Aynýsafa (Nergis)


Aynýsafa (Calendula officinalis), ülkemizde (Türkiye) yetiþen bitkiler arasýnda çok önemli bir yere sahiptir. Bu þifalý bitki ayrýca, altýncýk, ölüçiçeði, týbbi öküzgözü, nergis , portakal nergisi ve týbbi nerkis olarak da anýlýr ve sokak çiçekçileri onu susi adý ile de tanýrlar. Kansere ve kanser türü çýbanlara karþý kullanýlan bitkilerdendir. Bir bahçe çiçeðidir o. 50cm kadar uzar, çiçek renkleri sarýdan portakal rengine kadar deðiþir, sapý ve yapraklarý etlidir ve tutulduðunda, sanki yapýþkanmýþ gibi hissedilir. Bazý deðiþik türleri de vardýr, ama hepsinin þifalý özelliði eþittir. Sabahlarý saat 7’den sonra da çiçekleri kapalý kalmayý sürdürdüklerinde, o gün yaðmur yaðacak demektir. Bu yüzden bitki, eski çaðlarda yaðmur göstergesi olarak bilinirdi. Bitki, çiçekleri, yapraklarý ve saplarý ile toplanýr ve kullanýlýr. Fakat, güneþin en yakýcý olduðu zamanda toplanmasý gerekir, çünkü, bitkinin þifalý gücü ancak o sýrada doruða ulaþmýþ olur. Kýraðý düþene kadar, yani sonbahar sonlarýna kadar bahçeden taze olarak toplanabilir. Bitki calendula-sapogenin, eterli yað, saponinler, glikozitler, carotinoid, xantophyll, müsilaj, flavonlar ve organik asitler içerir.

Aynýsafa çayý, kan temizleyici bir bitki çayý olarak, mikroplu sarýlýkta en önemli yardýmcýmýzdýr. Günde 1-2 bardak çay içildiðinde, mucizeler yaratýr. Aynýsafa, kan temizleyici, dolaþým uyarýcý etkilere sahiptir ve yaralarýn kapanmasýný çElini motorlu testereye kaptýran bir adam, hastaneden çýktýktan sonra, çok þiddetli yara sancýsý çekiyordu. Bunu duyduðumda (M.Treben), aynýsafa merhemi kullanmasýný tavsiye ettim. Bu merhemin etkisiyle çoþkuya kapýlmaktan kendini alamamýþ ve söylediðine göre, uykusuz geceler geçirmesine neden olan sancý, merhemi sürdükten biraz sonra dinmiþ. O zamandan beri, bahçesinde aynýsafayý kesinlikle eksik etmiyor. Bir ziyaret sýrasýnda, ev sahibi haným bana (M.Treben), varisle kaplý baldýrlarýný göstermiþti. Bahçeden aynýsafa toplayarak hemen merhem hazýrladým. Kalan posayý da baldýrlara koyarak, bezle baðladým (Posalar 4-5 kere kullanýlabilir). Kadýn her gün, bir keten bezin üstüne býçak sýrtý kalýnlýðýnda merhem sürerek baldýrlarýna baðladý. Belki þaþýracaksýnýz ama, 4 hafta kadar sonra beni (M.Treben) ziyarete geldiðinde, varislerden eser kalmamýþtý. Ýki bacak da yeniden düzgün ve güzel bir cilde kavuþmuþtu. Damar iltihaplarý, iyileþemeyen varis çýbanlarý, fistüller, donuk kabarcýklarý ve yanýk yaralarýnda da bu merhem çok çabuk yardýmcý olur. Meme çýbanlarýnda, merhem ve merhemin posasý, hastalýk kötü karakterli (kanser) olsa bile kullanýlmalýdýr.Tanýdýðým bir kadýnýn memesinin alýnmasý gerekmiþti. Hastanede yatarken ve hepimiz onun için endiþe içindeyken bu merhemi hazýrladým (Referans1: M.Treben). Daha sonra bu merhemi, o koskocaman ameliyat izine sürmeye baþladýðýnda, yaranýn o güçlü gerilimi hemen yok oldu. Sonradan yapýlan doktor kontrolünde, ameliyat izinin öteki hastalarýnkine oranla çok daha iyi olduðu tesbit edildi ve gerekli ýþýn tedavisinin yalnýzca bir bölümünün uygulanmasý yeterli görüldü. Aynýsafa merhemi, ayný zamanda kaþýntýlý ayak mantarýna karþý da güçlü bir yardýmcýdýr. Kullanýlan tüm ilaçlarýn baþarýlý olamadýðý durumlarda bile, onun büyük bir baþarý saðlamýþ olduðunu, bana (M.Treben) gelen mektuplardan öðreniyorum. Bu rahatsýzlýkta, taze bitkinin kaynama suyu da baþarýyla kullanýlabilir. Vajinal mantar hastalýklarýnda da yýkama ve oturma banyolarý uygulanmalýdýr. 50 g kurutulmuþ veya iki avuç dolusu taze bitki bir banyo için yeterlidir. Stuttgart’tan bir haným, eþinin ayak mantarýndan çektikleri yazmýþtý bana (M.Treben). Denemedikleri hiçbir þey kalmamýþ. Banyolar, merhemler, pudralar hiç etkili olmamýþ. En sonunda da aynýsafa merhemini denemiþler. Sekiz gün sonra, açýk yaralar kapanmýþ ve bir daha da açýlmamýþ. Þaþýlacak gibi, deðil mi? Merhemin yaný sýra, bir aynýsafa tentürü de hazýrlamak gerekir. Bu tentür, kaynatýlmýþ suyla inceltildiðinde, özellikle yaralar, ezikler, hematom, kas yýrtýlmalarý ve hatta iltihaplý veya habis çýbanlarda, uzun süre yatmaktan oluþan yaralarda, tümörlerde ve þiþliklerde kompres olarak kullanýlýr.

Aynýsafanýn, kötü karakterli çýbanlara karþý doðal þifa olarak kullanabileceðini yalnýzca Rahip Kneipp belirtmemiþ Dr. Stäger, Dr. Bohn, Dr. Halenser ve daha baþka ünlü doktorlar (Almanya) da bu konunun doðruluðunu savunmuþlardýr. Dr. Bohn, bir kanser olayýnda ameliyat olanaðý kalmadýðýnda aynýsafanýn en etkin çare olduðunu ve uzunca bir süre de çayýný içmek gerektiðini belirtiyor. Bitkinin taze sýkýlmýþ özsuyu, deri kanserinde bile baþarýyla kullanýlmaktadýr. Uzunca bir süre, günde 5-6 kez bitki özsuyu sürüldüðünde, hemangiom (damar yumrusu), pigment lekeleri ve yaþlýlýk lekeleri de kaybolur. Bu yöntemle, kanser türü lekeler de tedavi edilebilir. Yakýn bir geçmiþte, Amerikalý araþtýrmacý Dr. Drwey, aynýsafanýn kanser konusundaki þifalý gücünü belirterek, onunla pek çok baþarý elde etmiþ olduðunu açýkladý (Referans1:M.Treben). Aynýsafa çayý, mide ve baðýrsak hastalýklarýnda, mide krampý ve mide ülserinde olduðu kadar, kalýn baðýrsak iltihabýnda (ülseratif kolit), ödem ve kan iþemeye karþý da kullanýlýr. Mikroplu hastalýklarda ve bakteri dýþkýlama hallerinde bu çay büyük baþarý saðlar. Aynýsafa, mikroplu sarýlýkta hatýrý sayýlýr baþarýlar elde ettiði için, karaciðer hastalýklarýnda da çok etkilidir. Çiçek, sap ve yapraklar kýsaca haþlanýr (Demlenir, kaynatýlmaz) ve þekersiz içilir. Yukarýda belirtilen hastalýklarda günde 3-4 bardak olmak üzere, her 15 dakikada 1 yemek kaþýðý içilir. Çeyrek litre kaynar suya 1 yemek kaþýðý çiçekle hazýrlanan çay, kurt düþürmede kullanýlýr. Taze saplarýn özsuyu, siðillere ve uyuza karþý kullanýlabilir. Bitki haþlanmayýp, kaynatýldýðýnda, bu suyla banyo yaptýrýlan temriye (herpes) ve beze þiþkinlikleri iyileþir. Sürekli içilen aynýsafa çayý, kan temizleyici olarak etkilidir. Ilýk çayla göz banyosu yapýldýðýnda, görme gücü artar. Kanser türü çýbanlar ve tümörler, bacaklardaki açýk yaralar, bacak çýbanlarý ve kapanmak bilmeyen inatçý yaralar, aynýsafa ve atkuyruðuotu eþit karýþýmdan hazýrlanan çayla yýkandýðýnda iyi sonuçlar alýnýr. Bu karýþýmdan bir yemek kaþýðý dolusu bitki, yarým litre suyla haþlanarak hazýrlanmalýdýr.

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak: Yarým tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr, üstü kapalý olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3 bardak çay yeterlidir. Dýþtan kullaným için hazýrlanan çay için iki misli bitki kullanýlmalýdýr.

Aynýsafa Tentürü: Ýki avuç dolusu ince kýyýlmýþ bitki (sap, yaprak, çiçek) 1 litre kanyak veya elma sirkesi içinde 14 gün boyunca güneþte veya sýcak bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir. Süre sonunda tülbentten geçirilerek süzülür ve koyu renkli bir þiþede saklanýr. Ýçten kullanýmlarda, D2 inceltisindeki tentür günde 3-5 kere, 15-20 damla, yarým kahve fincaný suya eklenerek alýnýr. Dýþtan kullanýmda D1 inceltisindeki tentür, yarým bardak ýlýk suya 1 tatlý kaþýðý eklenerek, kompres veya yýkama biçiminde kullanýlýr. Ýncelti hazýrlamak için bakýnýz: Þifalý Bitkilerin Kullaným Biçimleri-Tentür Hazýrlamak

Oturma Banyosu: Ýki avuç dolusu taze veya 100g kurutulmuþ bitki, geceden 2 litre suya yatýrýlýr. Ertesi gün, kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir.

Aynýsafa Merhemi: Ýki avuç dolusu ince kýyýlmýþ taze bitki (sap, yaprak, çiçek) hazýrlanýr. 500 gr içyaðý veya margarin, kýzartma yapýlacakmýþ gibi kýzdýrýlýr ve içine bitkiler dökülür. Çýtýrdamasý beklenir, karýþtýrýlýr ve ateþten çekilir. Üstü kapatýlarak, serin bir yerde gece boyunca bekletilir. Ertesi gün hafifçe ýsýtýlýr, bir tülbentten geçirilerek süzülür ve merhem kaplarýna aktarýlýr. Serin bir ortamda saklanmalýdýr. uzun süre dayanmaz.

Özsu çýkarma: :Yaprak, sap ve çiçekler iyice yýkanýr, ince doðranýr ve henüz nemliyken, mutfak robotunda suyu sýkýlýr.

Kompres: Kompres yapýlacak bölgeye önceden yaðlý bir krem sürülür, uygun büyüklükte bir pamuk veya bez parçasý inceltilmiþ tentür ile ýslatýlýr, sývýnýn fazlasý sýkýlýr ve nemli pamuk veya bez hasta bölgeye konur ve yayýlýr, üstü bir naylon parçasý ile örtülür ve hepsi büyük bir bez veya sargý bezi ile sarýlýr. Kompres süresi 2-4 saat olabilir, ama gece boyunca da sürebilir. Önemli olan kiþinin kendisini rahat hissetmesidir.

Kaynama Suyu (Yýkamalar için): Çeyrek litre suya bir yemek kaþýðý dolusu bitki kullanýlýr.

UYARILAR: Aynýsafa' nýn bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saðlýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3- "Bir Yudum Saðlýk", N.Eröztürk, Anahtar yayýnlarý, Ýstanbul, 2000


Bu haber 40256 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi