ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Çuha Çiçeði (Oenethera biennis)


Çuha Çiçeði (Oenethera biennis) çeþitli alt türleri olan önemli bir bitkidir. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yetiþir. Bitki ve kökü eskiden beri tedavi amaçlý kullanýlmýþtýr. Bununla beraber tohumundan elde edilen ve Gamma-Linolenik Asit (GLA) içeren yaðýnýn kullanýmý yenidir. Çuha çiçeði yaðý, tohumlarýnýn preslenmesi sonucu elde edilmiþ tamamen doðal bir üründür. Hiçbir ek katký maddesi içermez. % 9 oranýnda Gamma -Linolenik Asit (GLA), % 0,72 oranýnda omega-6 (Cis-Linoleik Asit), % 8 oranýnda omega-9 (Cis-Oleik Asit), potasyum ve magnezyum içerir. GLA önemli yað asitlerinden biridir. GLA saðlýk için gereklidir çünkü vücuttaki bütün organlarý kontrol eden ve hormonlara benzer etki gösteren bileþiklerin (Prostoglandin-PGS) üretiminde kullanýlýr. Bu bileþikler özellikle kalp, dolaþým, deri ve savunma sisteminde etkilidir. Ek olarak, GLA hücre zarýnýn (cell membrane) önemli bir bileþenidir.

Bazý yiyecekler, temel yað asitleri metabolizmasýyla ilgili enzimleri engeller. Aþaðýda belirtilen durumlarda veya hastalýklarda da delta-6-desaturaz denen enzimin etkisi azalmaktadýr. Bu enzim (delta-6-desaturaz), beslenme yoluyla alýnan linoleik asidin (LA), gamma-linolenik aside (GLA) dönüþmesini saðlayan önemli bir enzimdir.

Doymuþ yaðlardan zengin diyet (Aþýrý hayvansal yað kullanýmý)
Kolesterolden zengin diyet (Aþýrý proteinli yiyecek tüketimi)
Aþýrý alkol alýmý
Çinko eksikliði
Stres, umutsuzluk ve çaresizlik duygularý (Stres hormonu Cortisol düzeyini artýrýr.)
Viral enfeksiyonlar (Bulaþýcý hastalýklar)
Radyasyon
Kanser
Yaþlýlýk
Þeker hastalýðý
MS hastalýðý
GLA vücutta bir dizi reaksiyonla Prostaglandin 'e (PGE1) dönüþtürülür. Prostaglandin' ler hücre fonksiyonlarýnýn düzenlenmesinde hayati öneme haizdir. Hormonlara benzerler fakat etkileri daha bölgesel ve ömürleri daha kýsadýr. Yukarýdaki durumlarda dýþardan (beslenme yoluyla) GLA alýnmasý hem vücudun GLA gereksinimini karþýlar hem de eðer varsa besin alerjisi belirtilerini de azaltýr.

Çuha Çiçeði Yaðý 'nýn Faydalarý ve Kullaným Alanlarý:

Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Bayanlarýn özel günlerindeki baþ ve karýn aðrýlarýnýn (PMS aðrýlarý ve mensturel kramplar) giderilmesine yardým eder. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Menopoz semptomlarýný azaltýcý etkisi vardýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Kuru, çatlak, yaðlý ve sivilceli ciltlerin iyileþmesine yardým eder.(Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Saçlarý besler ve saç dökülmesini azaltýr. (Günde 3x1 kapsül)

Kireçlenme sonucu meydana gelen bel, sýrt, diz, omuz ve boyun aðrýlara karþý faydalýdýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Fazla kilolarýn verilmesine ve obeziteye karþý yararlýdýr.(Günde 3x2 kapsül)

Egzema ve sedef hastalarýnýn ciltlerini yeniden saðlýklý bir görünüme kavuþturmaya yardýmcýdýr. (Günde:3x2 kapsül)

Çinko (mineral) ile birlikte alýndýðýnda ergenlik sivilcelerini (Akne) iyileþtirebilir. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Aþýrý alkol ve sigara kullanýmý sonucu oluþan toksik (zehirli) etkileri azaltýr.(Anti-oksidant etki) (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Romatizma ve mafsal (eklem) iltihabý aðrýlarýna karþý faydalýdýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Eklemlerdeki þiþlik ve aðrýlarda faydalýdýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Yüksek tansiyon ve kolesterol seviyesinin düþürülmesine yardým eder. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Hanýmlardaki adet düzensizliklerinin giderilmesinde faydalýdýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Yaþlýlýk etkilerinin geciktirilmesine faydalýdýr. (Anti-aging etki) (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Yorgunluðu azaltmak ve çalýþma isteðinizi artýrmak için yararlýdýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Uyku ihtiyacýnýzý azaltýr, yataðýnýzdan uykunuzu almýþ ve dinç bir þekilde kalkmanýza yardýmcý olur. (Günde 3x1 kapsül)

Çocuklardaki hiperaktiviteyi azaltmakta yardýmcýdýr. (Günde 1 kapsül)

Kaný inceltir ve pýhtýlaþma eðilimini azaltýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Güçsüz ve kýrýlgan týrnaklarý güçlendirir. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Kalp krizi riskini azaltýr. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

Stres, umutsuzluk ve çaresizlik duygularýnýn bloke edilmesine yardým eder. (Günde 3x1 veya 3x2 kapsül)

MS (Multiple Sclerosis) hastalýðýnýn ilerlemesini yavaþlatmaya faydalýdýr. (Doz: Günde 3x2 kapsül). Bu konuda ayrýntýlý bilgi için Týklayýnýz.

Çuha Çiçeði Yaðý'dan, günde 3 kez yemeklerden sonra ek gýda olarak 500 mg 'lýk 1-2 tane kapsül (softgel) alýnabilir. T.C Tarým Bakanlýðý'nýn izniyle ithal edilmiþ olup, bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.


Bu haber 18551 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi