ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Sinirli Ot


Sinirliot çeþitlerinden , dar yapraklý sinirliot (Plantago Lanceolata) ve geniþ yapraklý sinirliot (Plantago Major, Plantago asiatica) ayný etkilere sahiptir ve ayný biçimde kullanýlýrlar. Her ikisi de kýr yollarýnda, çimenli tarla kýyýlarýnda, nemli arazilerde, bahçe ve parklarýn çimleri arasýnda, pratik olarak dünyanýn her bölgesinde yetiþir. Yöresel olarak, "sinirli yaprak", "baða yapraðý" ve "ateþ yapraðý" diye de tanýnýrlar. Müsilaj, acý maddeler, flavonlar, silisik asit ve aucubin glikoziti baþlýca etken maddeleridir. Bitkinin antibiyotik etkisi bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Sinirliot genellikle solunum organlarý hastalýklarýnda kullanýlmaktadýr. Özellikle, balgamlanma, öksürük, boðmaca, akciðer astýmý ve akciðer tüberkülozunda etkilidir. Sinirliot cinslerinin tümü, kök, sap, yapraklar, çiçekler ve tohumlar olmak üzere kullanýlýr. Baþka hiçbir eþdeðer bitkinin yapamayacaðý bir biçimde, kaný, akciðeri ve mideyi temizler. Bu yüzden az veya kötü nitelikli kana, zayýf akciðerlere ve böbreklere sahip kiþiler, ve sürekli zayýf kalanlar onu kullanmalýdýrlar. Akciðer astýmýnda ve bronþiyal astýmda, sinirliot ve kekikotu eþit karýþýmý kullanýlabilir. Böyle bir çay harmaný, karaciðer ve mesane rahatsýzlýklarýnda da çok yararlýdýr. Çay harmaný þöyle hazýrlanýr: Ýçine 1 dilim limon atýlmýþ 1 bardak soðuk su, 1 çay kaþýðý dolusu nöbet þekeri ile birlikte kaynatýlýr, 4-5 kere taþýrýldýktan sonra altý söndürülür ve yarým tatlý kaþýðý bitki karýþýmý (ince kýyýlmýþ) bu kaynar suda haþlanýr (kaynatýlmaz) ve demlenmesi için 1 dakika beklenir. Aðýr hastalýklarda günde 4-5 kere taze çay demlenmesi gerekir. Mümkün olduðunca sýcak ve yudumlanarak içilmelidir. Sinirliot pekmezi, kaný tüm zararlý maddelerden arýndýrýr. Her gün yemeklerden önce 1 yemek kaþýðý alarak, bu pekmezle gerçek bir kür uygulanabilir.

Kýrsal bölgelerde yaþayanlar, bitkinin çok deðerli bir yara otu olduðunu bilirler. Tarlada çalýþan bir çiftçi aðýrca bir biçimde yaralandýðýnda, sinirliot yapraklarýný ezerek yarasýnýn üstüne koyduðunda çok þaþýrmýþtým (Referans1: M.Treben). Yapraklar yýkanmamýþ olduðu halde, yara iltihaplanmadý. Taze yapraklar ezildiðinde, çatlaklara, kesiklere, arý sokmasýna karþý kullanýlabilir. Eski bir bitki kitabýnda þöyle deniliyor: "Örümceðin ýsýrdýðý köpek hemen sinirliota koþar. Sinirliot onu iyileþtirir." Taze yapraklar iki el arasýnda ovalanýp, biraz tuzla karýþtýrýlarak boðaza sarýldýðýnda, guatr küçülür. Sinirliot ayakkabýnýn içine yatýrýldýðýnda, çok yürümekten oluþan kabarcýklarý iyileþtirir. Her çeþit ve hatta en kötü karakterli çýban bile, taze ezilmiþ bitki lapasýyla iyileþtirilebilir. Bu yapraklar, hastalýða yakalanan bölgeye uygulandýðýnda, kötü karakterli beze hastalýklarýnda yardýmcý olur. Ama bu tür olaylarda, mercanköþk yaðý veya kantaron yaðý önceden o bölgeye sürülür, iyice ezilmiþ bitki yapraklarý üstüne yatýrýlýr ve bir bezle baðlanýr. Kýsa süre içinde iyileþme baþlayacaktýr. Linz'deki bir konferansta, ezilerek lapa haline getirilmiþ sinirliot yapraklarýnýn her tür yarayý, on yýldýr kapanmamýþ olsa bile iyileþtirebileceðini belirttim (Referans1: M.Treben). Beþ ay kadar sonra yine Linz' de bir konferansa katýldýðýmda, bir kadýn dinleyici söz istedi: "Sinirliot yapraklarýnýn eski yaralarý da kapatabileceðine inanmamýþtým. Bir komþumun bacaðýndaki yara 17 yýldýr kapanmamýþtý ve kadýn artýk sokaða çýkamaz olmuþtu. Ona sinirliot yapraklarýný götürdüm ve tarif etmiþ olduðunuz gibi, bacaðýna uyguladým. Size inanmamýþ olduðum için özür diliyorum. Yara çok kýsa sürede kapandý ve þu ana kadar da bir daha açýlmadý." Bir baþka örnek daha: Savaþta yitirmiþ olduðu bacaðýnýn yerine protez kullanan eski bir askerin, uzun süren yaz sýcaklarý yüzünden, bacaðýnýn keþilmiþ olduðu yerde açýk yaralar oluþmuþtu. Bu yaralar ne merhemle, ne ýþýn tedavisiyle ne de iðnelerle iyileþtirilemiyordu. Sonunda yaralarýna sinirliot yapraðý koyduðunda (Yaprak lapasý), yaralar ertesi güne kadar kapandý ve adam yine calýþmaya baþladý (Referans1: M.Treben).

Bir keresinde ben de (Maria Treben) sinirliot kullanarak baþarý elde ettim. Yýllar önce, kucaðýma aldýðým torunum, sýrf yaramazlýk olsun diye aðzýmýn kenarýný ýsýrmýþtý. Bu ýsýrýk yüzünden bir kaç gün bayaðý aðrý çektim. Sonra, orayý arada sýrada sinirliot özsuyu ile nemlendirmeye baþladým. Günün birinde orada kötü karakterli bir serlik oluþabileceðinden korkuyordum. Bir süre sonra, gerçekten de orada bezelye tanesi iriliðinde sert bir düðüm farkettim. Hemen çayýrdan bir avuç sinirliot toplayarak parmaklarýmýn arasýnda ezdim ve gün boyunca o sertliðin üzerine sürdüm. Akþama doðru azalmaya baþlayan sertlik, ertesi sabah tümüyle yok olmuþtu. Hakikaten, her hastalýk için bir bitkinin yetiþtiðine inanmak gerek. Yazdýðým bu satýrlar (M.Treben), yýllar boyunca bacaklarýndaki açýk yaralara katlanmak zorunda kalmýþ olan yaþlý kiþilere de cesaret ve teselli vermelidir. Sizin yaralarýnýz da sinirliot sayesinde kýsa sürede kapanacak ve iyileþecektir. Bu konuda yaþýn hiç bir önemi yoktur. Yara ile birlikte þiþlik de varsa, ebegümeci ayak banyosu yapýlmalýdýr. Banyodan sonra, yaranýn kenarlarýna aynýsafa merhemi sürülmelidir. Trombozda da sinirliot yapraklarý þiddetle önerilir.

UYARILAR: Bitkinin bilinen hiç bir yan etkisi yoktur.

Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Yarým veya bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr, 15 dakika demlendikten sonra süzülür.

Yaprak Lapasý: Dar veya geniþ yapraklý sinirliot yapraklarý iyice yýkanýr ve lapa haline gelene kadar merdane ile ezilir.

Sinirliot Pekmezi: Ýki avuç dolusu yýkanmýþ ve ince kýyýlmýþ bitki yapraðý lapa haline getirilir. Bu lapaya biraz su, 300 gr nöbet þekeri ve 250 gr çiçek balý eklenir. Aðýr ateþ üstünde sürekli karýþtýrýlarak, koyu bir sývý elde edene kadar kaynatýlýr. Soðumadan kaplara boþaltýlarak, buzdolabýnda saklanýr.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saðlýk", Maria Treben

2-"Türkiye'de Bitkilerle Tedavi", Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3-"Bir Yudum Saðlýk", N.Eröztürk, Anahtar Yayýnlarý, Ýstanbul,2000


Bu haber 83487 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi