Ţifalý Bitkiler ve Otlar Ýçin Týklayýnýz
Kategoriler

» Ana Sayfa
» Ăžifali Bitkiler
» Bitki SözlĂĽĂ°ĂĽ
» Baharatlar
» Yemek Tarifleri
» Sađlýk Bilgileri

Brokoli


Aþaðýdaki makale yurtdýþýnda çalýþmýþ (Avusturya) bilim adamlarýmýzdan Prof.Dr. Ýbrahim Adnan Saraçoðlu 'nun Brokoli' nin prostat ve üriner sistem hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlmasý hakkýnda Ýngilizce ve Almanca olarak yayýnlanan makalesinden Türkçe' ye uyarlanarak ve sadeleþtirilerek tercüme edilmistir.

Brokoli Gerçeði

Yaklaþýk 30 yýldan beri yurt dýþýndaki ve yurt içindeki araþtýrmacý çalýþmalarým; 11 yýldýr üzerinde çalýþtýðým Brokoli gerçeðine beni bitkilerin þifalý gücüne inanmam ve Avrupada bu tür çalýþmalara daha önem verilmesiyle baþlamýþtýr. Týpbýn gücüne inanan ve bu gücün yeni buluþlarla güçlenip, insanlýga yeni hizmetlerle gelineceðini bilen bir düþünceyle Brokoli araþtýrmalarýma baþladým. Ýyi huylu prostat büyümesi (BPH), prostatitis (prostat) ve kronik idrar yollarý enfeksiyonu, bugün dünya insanlarýnýn (1.350.000.000) büyük bir problemidir. Böylesine bir problemin kimyasal (ilaç) yöntemleriyle veya ameliyat yaklaþýmýyla çözülemeyeceði inancýnda deðilim.Bu yöntemlerin yetersiz veye etkisiz kaldýðý durumlarda Brokoliyi mutfaðýmýzdan saðlýðýmýza taþýmayý amaçladým. Brokoli üzerine araþtýrmalarýmý bazý televizyon kanallarýnda ve yazýlý basýnda açýkladým. Ýnsanlarýn bu konuya sahip çýkacaðýný ve pek çoðunun þifa bulacaðýný bilmekteyim. Görsel ve yazýlý medya insanlarýn hayatýnýn bir parçasý olmuþtur. Ben 11 yýllýk çalýþmamý açýklarken bunun laboratuarlardan ve üniversitelerden insanlara ne kadar ulaþacaðýndan endiþeliyim. Bu düþüncelerime ve bilimsel görüþlerime sahip çýkan Almanya ve Amerika, Medikal Forumlarýnda Brokoli tedavisi üzerine Web sayfasý açarak kendilerine yardýmcý olmamý talep etmiþlerdir. Bu taleplerini gerek bilim adýna gerekse de insanlýða hizmet adýna kabul ettim. Almanya Medikal Forumda ve Amerikada Prostatitis Foundation Forumda adýma WebSayfasý açýldý. Dünyada, brokoliyi prostat tedavisinde ilk uygulayan bir bilim adamý olarak ülkem adýna gurur duymaktayým.

Brokoli memleketimize son bir kaç yýldan beri girmiþ bir sebzedir. Roma imparatorluðu döneminde esas yetiþtirildiði bölgelerden bir tanesi de Akdeniz sahilleri idi. Özellikle Amerika ve Avrupada ençok tüketilen sebzeler arasýndadýr. Amerikada brokoli tabletleri satýlmaktadýr. Ancak, bu tabletler Prostat þikayetlerine karþý etkin deðildir. Bu tabletler, 3-4 günlük brokoli tohumlarýnýn filizlerinden elde edilmektedir. Brokoli sebzesinden elde edilmemektedir.

Brokoli her insanýn mutfaðýndan saðlýðýna taþýyabilecegi ve hazýrlanmasý en kolay bir sebzedir.

Brokoli içerdiði maddeler açýsýndan insan saðlýðý üzerinde çok faydalýdýr. Vitamin deðerleri açýsýndan; A, E ve C vitaminlerini içermektedir. Ýçerdiði flavonoidler bakýmýndan baðýþýklýk sistemimizi güçlendiren bir özelliðe sahiptir. Antibiyotik özelliðe sahip olan brokoli, bu yönüyle prostatitis'e (prostat enfeksiyonu) karþý çok etkindir. Hiç bir antibiyotik yoktur ki baðýþýklýk sistemimizi zayýflatmasýn. Ýþte brokolinin önemi bu noktada ortaya çýkmaktadýr; ayný zamanda hem baðýþýklýk sistemimizi güçlendirmekte hemde antibiyotik vazifesi görmektedir. Bir noktayý hemen belirtmekte büyük fayda görüyorum. Genel olarak antibiyotikler, insan hayatý için hayati önem taþýyan, vazgeçilmez ilaçlardýr. Brokoli, meme, prostat, baðýrsak ve idrar kesesi kanserlerine karþý güçlü bir koruyucudur. Amerikada özellikle bu kanser türlerine karþý brokolinin içerdiði bazý maddeler (sulforafen vs) zenginleþtirilerek kanser tedavisindede baþarý ile kullanýlmaktadýr. Brokoli içerdiði bazý indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açýsýndan ayrý bir önem taþýmaktadýr. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayýcý özelliðe sahiptir. Yine Amerikada bazý klinikler menopoz dönemindeki bayanlar için östrogen hormonunun düzenli çalýþmasý için brokolideki bitkisel hormonlardan yararlanmaktadýrlar. Brokolinin kendine özgü olan selülozik yapýsý (lifli yapý) baðýrsaklarda oluþan toksinlerin uzaklaþtýrýlmasýnda (toksin atýcý) ve alýnmýþ olan aðýr metallerin emilmesinde büyük rol oynamaktadýr. Brokolinin bu lifli yapýsý dýþkýnýn düzenli bir þekilde dýþarý atýlmasýný saðlar. Kabýzlýðý önleyicidir. ugün dünyada üzerinde en çok araþtýrma yapýlan sebzelerde; beyaz lahana, turp, domates, brokoli ve havuç en ön sýrayý almaktadýr.

Brokolinin GĂĽcĂĽ

Brokoli, prostatitis, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve idrar yollarý enfeksiyonuna karþý önleyici ve tedavi edici güce sahiptir. Brokolinin þifalý gücünden istifade edebilmek için mutlaka kullanma þekline uymak zorundayýz. Kullanma þekli bir KÜR olarak yapýlmalýdýr. Aksi taktirde haftada bir kaç defa tüketmenin sadece besin deðerleri açýsýndan faydasý vardýr.

Sebze olarak Brokoli; A, C, E ve Karotin vitaminleri bakýmýndan oldukça zengindir. Brokoli, klinik deneylerle (Almanca, Ýngilizce ) kanýtlanmýþ özellikle prostat ve meme kanserine karþý etkin 5 farklý koruyucu madde içermektedir. Bunlardan en güçlü olaný sulforafen dir. Prostat rahatsýzlýklarýnýn kansere dönüþmesinde brokoli güçlü bir önleyicidir. Bu görevini içerdiði myrosinaz enzimi yardýmýyla saðlamaktadýr. Brokoli indol bakýmýndan oldukça zengindir. Ýndoller bitkisel hormonlardýr. Brokolide bulunan bazý indollerin özelliði, hormon dengesini saðlamaktýr. Meme kanserinin oluþumunda hormon dengesizliðinin rol oynadýðý gerçeði klinik deneylerle kanýtlanmýþtýr. Brokoli baðýþýklýk sistemimizi güçlendiren 5 tane etkin madde içermektedir. Brokoli bununla da kalmayýp ayný zamanda antioksidan dýr. Yani hücre zarlarýna (membran) ve hücre DNA sýna zarar veren serbest radikalleri nötralize (zararsýz hale getirmek) etmektedir. Hücre DNA sýný bozabilen serbest radikaller bu özelliklerinden dolayý kanserojendirler. Brokoliye antioksidan olma özelliðini kazandýran quercetin ve kaempherol maddelerini içermesidir. Quercetin, Prostatitis tedavisinde kullanýlan ve bitkilerden elde edilen bir maddedir. Brokoli lifli bir yapýya sahip olduðundan, baðýrsaklardaki aðýr metalleri, safra asidi fazlasýný sünger gibi emerek oldukça hýzlý bir biçimde dýþarýya atýlmasýný saðlar. Brokoli, bu özelliðinden dolayý hem toksin atýcý hemde baðýrsak sistemini düzenleyicidir.

Çimlenmiþ Brokoli Tohumlarý: Çimlendirilmiþ Brokoli tohumlarý sebze olarak kullanýlan Brokoliye göre ; ortalama 50 kat daha fazla sulforafen içerirler ve Sulforafen Phase II enzimlerini aktive ederek kansere, mutasyona ve serbest radikallere karþý harekete geçirirler. Amerikada, çimlendirilmiþ Brokoli filizlerinden (broccoli sprouts) tabletler yapýlmakta ve satýlmaktadýr.

Prostatitis (Prostat Enfeksiyonu)

Prostat enfeksiyonunun iki þekli olduðu týp otoriteleri tarafýndan savunulmaktadýr. Bunlardan birincisi bakteriyel Prostatitis (bakteriyel prostat enfeksiyonu), ikincisi ise non-bakteriyel prostatitis (bakteriyel olmayan prostat enfeksiyonu) dur. 1998 yýlýnda bir grup Amerikalý ve Kanadalý bilim adamý, 1 Aralýk 1998 tarihinde Journal of infectious Urology dergisinde yayýnladýklarý makale de bakteriyel olmayan prostat enfeksiyonunun gerçekte bakteriyel prostat enfeksiyonu olduðunu kanýtlamýþlardýr. Bakteriyel-Biyofilm teorisi ile açýkladýklarý bu prostat enfeksiyonunu tedavi etmek daha da zor görünmektedir. Genel olarak prostat enfeksiyonunu Antibiyotiklerle tedavi etmek çoðu zaman mümkün olamamaktadýr. Bunun nedeni de antibiyotiklerin, prostatýn içine kadar girememesidir. Genel olarak bir enfeksiyonun baþarý ile tedavi edilebilmesi için baðýþýklýk sistemininin de güçlü olmasý veya güçlendirilmesi gerekmektedir.

Prostatis de Brokolinin Fonksiyonu

Brokoli ayný anda iki özellik birden göstermektedir. Birincisi baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi, ikincisi ise antibiyotik (anti-inflammatory effects of antibiotics) özelliðe sahip olmasýdýr. Güçlü bir baðýþýklýk sistemi enfeksiyonlara karþý daha güçlü demektir. Halbuki antibiyotikler baðýþýklýk sistemimizi zayýflatýrlar. Bu nedenle antibiyotik kullananlar beraberinde çoðu kez vitamin alarak veya saðlýklý ve dengeli beslenerek baðýþýklýk sistemilerini güçlendirmeye çalýþýrlar. Ancak, alýnan antibiyotiklerin çoðu baðýrsak florasýný etkilediklerinden, vitaminlerin, kofaktörlerin, minerallerin ve besinlerden gelen bazý etkin maddelerin emilmesine engel olabilmektedirler. Brokoli giriþ kýsmýnda bahsedildiði gibi baðýþýklýk sistemini güçlendirmekte ve içerdiði pseudoantibiyotik özellikli etkin maddelerle prostatitis' e karþý etkin rol oynamaktadýr.

Ăťyi huylu Prostat bĂĽyĂĽmesi (Benigne ProstateHyperPlasie) = BPH

Genel olarak prostat, 40-50 yaþlarý arasýndaki erkeklerin % 43 'ünde görülmekte, 50 yaþ ve yukarýsýnda %60 lara kadar çýkmaktadýr. Dünya saðlýk teþkilatýnýn verilerine göre 185.000.000 erkek bu rahatsýzlýktan þikayet etmektedir. Prostat büyümesin sebebi olarak bir çok teori öne sürülmektedir. Bunlardan en önemli iki tanesi beslenme ve hormonal düzenle ilgilidir. Beslenme her ne kadar önemli bir sav ise de, Testosteron hormonunun bu rahatsýzlýða neden olduðu teorisi aðýrlýk kazanmaktadýr. Erkeklerin testislerinde (haya) oluþan Testosteron hormonu (TH), belirli yaþlardan sonra prostat bezine (kestanecik) ulaþamamaktadýr. Prostatý bezinin salgýlama görevini yapabilmesi için TH 'na ihtiyacý vardýr. TH 'nun prostat bezine ulaþamamasý sonucunda prostat bezi büyümeye baþlamaktadýr. Bu büyüme sonucunda prostat bezi idrar kanallarýna baský oluþturarak belirli þikayetlerin ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Bunlar

sýk sýk idrara çýkma (geceleri dahil)

idrarýný tutamama, idrar yaparken zorlanma

idrar yaparken çatallanma

idrar yaparken yanma

idrar torbasýný tamamen boþaltamama (miksiyon)

idrar yaptýktan sonra damlama

gibi þikayetlerdir. Bu þikayetler doðrultusunda idrar kesesi her defasýnda tam boþalamadýðýndan bakteriyel enfeksiyonlara da neden olabilmektedir. Bunun sonucunda da idrar yollarý enfeksiyonunlarý bu rahatsýzlýða paralel olarak geliþmektedir. Prostat büyümesinin neden olduðu olumsuz etkilerden bir tanesi de erkekte cinsel isteksizliðe ve iktidarsýzlýða neden olmasýdýr. Cinsel isteksizlik, Prostatitis hastalarýnda da ortak bir olgudur.

BPH de Brokolinin Fonksiyonu

Brokoli, içerdiði bazý indol derivatlarý ve mediyatörler vasýtasýyla biyosentez mekanizmasýný harekete geçirerek Testosteron Hormonunun Prostata ulaþmasýný saðlamaktadýr. Böylece Prostat normal salgýlama fonksiyonlarýný yavaþ yavaþ yerine getirmeye baþlamaktadýr. 21 günlük Brokoli Kürü neticesinde BPH (Ýyi huylu prostat) hastalarý daha 2-3 gün içerisinde idrara baðlý þikayetlerinin nasýl azaldýðýný görebilmektedirler. Brokoli Kürünü yapan erkeklerin hemen hemen hepsi cinsel isteksizliklerinin önemli ölçüde ortadan kalktýðýný söylemektedirler. Tabiki hastalýðýn seyrine göre 21 günlük baþlangýç kürü yeterli olmayabilir. Uzun yýllardýr iyi huylu prostat büyümesi rahatsýzlýðý olanlar ( 6-7 yýl) bir kaç ay sonra þikayetlerinin tekrar baþladýðýný göreceklerdir. Bu durumda sadece bir haftalýk Brokoli Kürü nün uygulanmasý yeterli olabilmektedir. Kýsaca her BPH hastasý kendisini bilir. Ýyi huylu Prostat büyümesine yeni yakalanmýþ olanlar 21 günlük Brokoli Kürü ile enaz 10 - 11 ay rahat edebilmektedirler. Daha sonra bir haftalýk kür ile tekrar uzun zaman rahat edebilmektedirler.

Prostatitis ve BPH hastalarýnýn, kür boyunca kesinlikle acý biber, alkol ve kahve tüketmemeye (nescafe ve türk kahvesi) ve de hayvansal yaðlardan uzak durmaya özen göstermeleri gerekmektedir. Beslenmede BPH ya neden olan etkenlerin baþýnda hayvansal yaðlar gelmektedir. BPH hastalarýnýn genelde gün boyu bol su tüketmeleri hekimlerin önerileri arasýndadýr.

Brokolinin Kullanýlýþ Þekli

Bu yardýmcý tedavi þekline baþlamadan önce mutlaka bir hekime gittiðinizi kabul ediyoruz. Kesinlikle bir hekime gitmeden prostat þikayetlerine iyi geliyormuþ düþüncesiyle hareket ederek, brokoli kür tedavisini uygulamayýnýz. Mutlaka hekime gidiniz ve teþhisinizi koydurunuz. Eðer konulan teþhis; Prostatitis veya BPH ( iyi huylu Prostat büyümesi) veya idrar yollarý enfeksiyonu ise bu taktirde brokoli kür tedavisini çekinmeden bir yardýmcý tedavi olarak uygulayabilirsiniz. Brokoli'nin yan tesiri yoktur ve ilaçlarlada etkileþmesi söz konusu deðildir. Ancak brokoliye karþý alerjisi olanlarýn bu tedaviyi uygulamamalarý gerekir. Genel bir kural olmamakla beraber, süte karþý alerjisi olanlarýn % 25 oranýndada brokoliye karþýda alerjileri olduðu gözlenmiþtir. Hekiminizin size verdiði ilaçlarý alarak, Brokoli tedavisini de bir yardýmcý ve önleyici tedavi olarak uygulayabilirsiniz.

En az 250 gram Brokoliyi 1 litre suda su kaynadýktan sonra aðzý kapalý olarak hafif ateþte 5-6 dakika piþiriniz. Suyunu ýlttýktan veya soðuttuktan sonra, yarýsýný sabah diðer yarýsýný da akþam yemeðinden 20 dakika önce aç karýna içiniz. Brokoli suyunu çtikten sonra 20 dakika su hariç hiç bir þey yemeyiniz ve içmeyiniz. Piþirdiðiniz brokoliyi de öðleyin yemeðinizin yanýnda salata olarak yeyiniz. Bu iþlem 21 defa uygulanacak ve Brokoli suyu hergün taze olarak hazýrlanacaktýr. Yani bu küre 21 gün devam edilecektir.

Brokoliyi pazarlarda, manavlarda ve bazý süpermarketlerde taze veya dondurulmuþ olarak bulabilirsiniz. Brokoliyi alýrken taze ve sararmamýþ olduðuna dikkat ediniz. Eðer Brokoloyi fazla miktarda aldýysanýz, 250 gramlýk porsiyonlar halinde yýkamadan mutlaka buzdolabýnýzýn buzluk kýsmýnda saklayýnýz. Günlük ihtiyacýnýzý hergün buzluktan alýp, yýkayýp hazýrlayýnýz.Hazýrlanmasý ve Kullanýlmasý :

Bitkinin hem odunsu saplarýný hem de çiçekli bölümlerini kullanabilirsiniz. En az 250 gr, en fazla 500 gr brokoli 1 litre suyla agzý kapalý bir kapta 5 dakika kaynatýlýr. Süzülüp bir baþka kaba alýnan brokoli suyunun yarýsý sabahlarý aç karnýna diger yarýsý da aksamlarý yine aç karnýna içilmelidir (ýlýk veya soguk). Hazýrlanan 1 lt su ayný gün tüketlimeli ve ertesi gün için yenisi hazýrlanmalýdýr.Brokoli suyu içildikten sonraki 20 dakika boyunca su hariç hiç bir sey yenilip içilmemelidir. Ayný zamanda ögle yemeklerinde de haþlanmýþ brokoli yenmesinin bir çok avantajlarý vardýr. Bu uygulama 1 hafta boyunca her gün yapýlmýs olacaktýr. Her 7 günden (1 Hafta) sonra 3 günlük bir ara verilmelidir. Bu iþleme 21 gün (3 hafta) devam edilmelidir (3 'er günlük aralar hariç)

NOT: 1 lt su için 250 gr'dan fazla kullanýlan brokolinin etkisi artar fakat 500 gr'dan fazlasý da gerekmez.

1-2 yýllýk prostat hastalarý için 21 günlük brokoli kürü yeterlidir. 21 günlük brokoli kürünü tamamlayan hastalar belki 5-6 ay sonra tekrar bir rahatsýzlýk hissedebilirler. Böyle bir durumda sadece 10 günlük bir brokoli kürü yeterli olacaktýr.

Uzun bir süreden beri prostat rahatsýzlýgý olan hastalar (4 yýldan fazla) için 21 günlük brokoli kürü rahatsýzlýklarýný geçici bir süre gidermek için yardýmcý olacaktýr. Bu durumdaki hastalar 45 gün brokoli kürü uygulamalýdýrlar.(Yine ayný þekilde her 7 günden sonra 3 gün ara vererek)

Brokoli Kürü Esnasýnda Dikkat Edilmesi Gerken Hususlar:

Brokoli kürü (tedavisi) boyunca, baharat ve baharatlý yiyecekler kesinlikle yasaktýr ve her çesit kahve ile hayvansal yaglardan da kaçýnýlmasý gerekir.

Brokoli Tedavisi Esnasýnda ve Sonrasýnda Beklenen Sonuçlar:

SertleĂľme problemlerinin dĂĽzelmesi (Erectile dysfunctions)

Ýdrar yapma zorluklarýnda düzelme

Meni miktarýnýn artmasý

Kýsýrlýðýn giderilmesi

YaĂľam kalitesinin normallestirilmesi

Urogenital sistemden (Böbrek, prostat, mesane vs.) patojen mikroplarýn temizlenmesi

PSA 'nýn düþürülmesine katký (Prostate Specific Antigen)

Genito-Urinary sistemdeki spazm ve kramplar için faydaBrokoli, kür esnasýnda eþ zamanlý olarak aþaðýdaki faydalarý da saðlar:

Kolesterol seviyesinin düþürülmesi

Baðýrsak hareketlerinin düzenlenmesi

Kan basýncýnýn ayarlanmasý

Baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi

Kaynatýlmýþ Brokoli Kullanmamýzýn Sebebi Nedir?

Taze veya kaynatýlmamýþ brokoli,harekete geçirilmemesi gereken (aktif hale gelmemesi gereken) bazý enzimler içerir. Bu enzimleri etkisiz hale getirmenin en basit yolu, brokoliyi 5 dakika su içinde kaynatmaktýr. 5 dakikalýk bir kaynatma sonucunda bu enzimler etkisiz hale geleceklerdir. Eðer bu enzimler etkisiz hale getirilmezlerse brokoli, BPH (Iyi huylu prostat büyümesi), prostat ve genel olarak idrar yollarý enfeksiyonlarýndan müzdarip olanlara baþarýlý bir sekilde tedavi yapmayacaktýr. Brokoli çok önemli bilesikler içerir. Bu bilesikler sadece sözkonusu enzimler etkisiz hale getirildikleri zaman, prostat, BPH ve idrar yollarý enfeksiyonu hastalarýný tedavi edebilirler. Eger bu yapýlmazsa brokolinin içerdigi enzimler, brokolinin bu hastalar üzerindeki etkisini azaltýcý farklý reaksiyonlara baþlarlar.

Sýk Sorulan Sorular:

Soru 1: 21 günlük kür süresine 3 günlük dinlenme süresi dahil mi? Hayvansal yaglardan kaçýnýlmasýný öneriyorsunuz, bu hiç balýk, tavuk, et ve hatta peynir yenmemesi anlamýna mý geliyor? Neler yiyebilecegimize örnekler verir misiniz?

Cevap 1: 21 günlük tedavi süresi 3 günlük dinlenme süresini kapsamamaktadýr. Izgara ile pisirilmis tavuk ve balýk yiyebilirsiniz fakat tereyagý, iç yagý ve bunlarla pisirilmis yiyecekleri yememelisiniz. Düsük yaglý diyet peynirleri de yiyebilirsiniz. Baharat ve baharatlý yemeklerden ve her ne çesit olursa olsun kahveden (kafeinsiz olsa bile) uzak durmalýsýnýz. Bitkisel sývý yaglarý tercih etmeli ve margarin kullanmamalýsýnýz.

Soru 2: Brokoliyi günde 1 kez mi yoksa 2 kez mi kaynatýyoruz? 1 lt için günlük brokoli miktarý ne kadardýr ?

Cevap2: Sadece 1 kez kaynatýyorsunuz. Sabahleyin 250 gr la 500 gr arasý brokoliyi 1 lt suyla agzý kapalý bir tencerede kaynatýyorsunuz. Yarýsýný sabahleyin aç karnýna diger yarýsýný da aksam yemeginden önce içiyorsunuz. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika boyunca su hariç hiç bir sey yemiyor ve içmiyorsunuz. 20 dakika sonra kahvaltýnýzý veya aksam yemeginizi yiyebilirsiniz. Brokoliyi 5 dakikadan fazla kaynatmamalýsýnýz.

Soru 3: Kaynatacagýmýz brokoli odunsu saplardan mý yoksa bitkinin çiçekli bölümlerinden mi olusuyor ?

Cevap 4: 250-500 gr 'lýk günlük kür için bitkinin her iki bölümünü de kullanabilirsiniz :

Soru 4: Brokoliden kaçýnýyorum, çünkü doktorum onun prostatýmý azdýracak bazý kristalizasyonlara sebep olabildigini söyledi. Doðru mu ?

Cevap 4: Tam tersine, brokoli tedavisi kristalizasyonu önlüyor. Brokoli tedavisi (kürü) kristalizasyona sebep olamaz. Brokoli kürünü binlerce hasta üzerinde test ettik. Bu kürü uygulayan hastalardan bazýlarý da özellikle prostat taþlarýný yok etmek ve mesanedeki kristalleþmeyi gidermek amacýyla kullananlardý.

Soru 5: Diger seyleri de yememize izin veriliyor mu ? Yoksa 7 gün boyunca sadece brokoli yiyip brokoli suyu mu içecegiz ?

Cevap 6: Elbette normal olarak diger seyleri de yemenize izin veriliyor. Fakat kahve vs. gibi kýsýtlamalar var.

Referanslar:

1-http://prostatitis.org/broccindex.html

2-http://prostatitis.org/broccfaq.html

3-http://prostatitis.org/broccboiled.html

4-http://prostatitis.org/methods.html

5-http://www.medizin-forum.de/prostatitis/broccoli-kur-d.html

6-http://www.prostatitis.org/earlyjune99/Broccoli%20Treatment%20(TRANSLATIO)

7-http://members.xoom.com/iasaracoglu/index.htm

8-http://members.nbci.com/iasaracoglu/index.htm 8-http://members.nbci.com/iasaracoglu/index.htm (Ýngilizce ve Türkçe olarak Konu hakýnda e-mail'ler)

9- Prof.Dr.Ibrahim Adnan Saraçoðlu, "Bitkilerdeki Saðlýk Mucizesi", Boyut Matbaacýlýk, Ýstanbul, 2002


Bu haber 34500 defa okunmuţtur.

ayrýca: Bu kategorideki diđer haberler için týklayýnýz...Ţifali ve Faydali Bitkiler, Alternatýf Týp, Dođal Ýlaçlar Rehberi