ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Isýrgan Otu


Bir keresinde, radyoda konuþma yapan bir doktor tarafýndan (Türkiye' de deðil), sahip olduðumuz þifalý bitkilerin en etkililerinden birinin Isýrgan Otu (Urtica diocia / urens) olduðu belirtilmiþti (Referans1: M.Treben). Eðer ne kadar þifalý olduðunu bilmiþ olsaydý, insanlýk alemi ýsýrganotundan baþka hiç bir sey yetiþtirmezdi. Ama ne yazýk ki, bu gerçek pek az kiþi tarafýndan biliniyor. Isýrganotu, kökünden baþlamak üzere, kökü, yapraklarý, tohumlarý bile þifalý olan bir bitkidir. Eski çaðlarda da büyük bir saygýnlýða sahipti. Albrecht Dürer (1471 - 1528) bir tablosunda, elinde ýsýrganotu olan bir meleðin Tanrý katýna uçusunu canlandýrmýstý. Ýsviçreli botanik bilimci Künzle, bir yazýsýnda, yakýcý özelliði sayesinde (Tüylerde bulunan histamin ve asetilkolin) korunmamýþ olsaydý, bitkinin kökünün çoktan kurumuþ olacaðýný belirtmiþti. Eðer kendini koruyamamýþ olsaydý, haþarat ve hayvanlar onu çoktan yok etmiþlerdi. Büyük ýsýrgan otu (Urtica diocia L.), çok yýllýk ve otsu bir bitkidir, boyu bazen 1 m'yi geçer, yapraklar koyu yesil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Küçük ýsýrgan otu (Urtica Urens L.), bir yýllýk ve otsu bir bitkidir. Boyu 60 cm kadar olabilir. Yapraklar açýk yeþil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Duvar kenarlarý ve harabeliklerde bol olarak görünür.Her iki türün de yapraklarý 2-4 cm uzunlukta, oval veya kalp biçimindedir. Taze iken deri ile temas edince deride kýzartý ve yanma yapar. Dýzlaðan ve dikenli ýsýrgan isimleriyle de bilinir. Ülkemizde (Türkiye) her iki tür de yetiþir.

Yedinci çocuðunu doðurduktan sonra sürekli olarak egzema ile uðraþmak zorunda kalmýþ olan bir kadýna, ýsýrgan otu çayý içmesini önermiþtim (Referans1: M.Treben). Çok kýsa sürede egzemalar iyileþti ve ayný zamanda çekmekte olduðu baþ aðrýlarý da bir daha geri dönmemek üzere yok oldu. Isýrgan otu, böbrek ve mesane taþý oluþumuna karþý da kullanýlabilir. Böbrek hastalýklarý ve zorlu baþ aðrýlarý genellikle bir arada görülürler. Egzemalar genellikle dahili bir nedene dayandýklarýndan, onlarý içerden, kan temizleyici bitkilerle tedavi etmek gerekir. Isýrganotu, en baþta gelen kan temizleyici ve ayný zamanda kan yaptýrýcý bir bitkidir. Böylece, pankreas üzerinde de çok olumlu etkileri olduðu için, ýsýrganotu çayý ile kandaki þeker düzeyi düþürülebilir. Ýdrar yollarý hastalýklarý ve iltihaplarý, da bitki çayý ile tedavi edilebilir. Ayný zamanda da dýþkýlama kolaylýklarý saðladýðýndan, bir ilkbahar kürü için özellikle önerilir. Bitkinin nasýl bir iyileþtirici güce sahip olduðunu öðrendiðimden beri, ilkbaharda ve sonbaharda filizlendiðinde, onunla 4 haftalýk bir çay kürü yapmayý alýþkanlýk haline getirdim (Referans:: M.Treben). Sabahlarý aç karnýna, kahvaltýdan yarým saat önce bir bardak ve gün boyunca 1-2 bardak çayý yudumlayarak içiyorum. Bu tür çay kürlerinden sonra kendimi anlatýlamayacak kadar iyi hissediyorum ve her seferinde, alýþýlmýþýn üç katý daha fazla çalýþabileceðimi sanýyorum. Ayrýca bu çayýn lezzeti hiç de kötü deðildir. Ama duyarlý kiþiler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu deðiþtirebilirler.

Isýrganotu, karaciðer ve safra kesesi hastalýklarýnda, dalak hastalýklarýnda, solunum sistemi balgamlanmasýnda, mide kramplarýnda ve ülserlerinde, baðýrsak ülserlerinde ve akciðer hastalýklarýnda öncelikle önerilir. Deðerli etken maddeleri (Potasyum tuzlarý, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek için, çay hazýrlanýrken, yapraklar yalnýzca haþlanýr (kaynatýlmaz). Isýrganotu, koruyucu olarak da günde bir bardak içilebilir. Mikroplu hastalýklarda ve mikrop salgýlanan hallerde de bitki çok iyi bir yardýmcýdýr. Belirli bir yaþtan sonra bedendeki demir miktarý azalmaya baþlar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür, kiþi yaþlandýðýný düþünmeye baþlar ve verimliliði giderek azalýr. Iþte bu durumlarda, demir içerikli taze ýsýrgan otu ile çok olumlu sonuçlar alýnabilir. Bir ýsýrgan otu küründen sonra, kiþi kendini çok kýsa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder, enerji ve çalýsma gücü geri gelir, dýþ görünüm olarak da belirgin bir düzelme baþlar. Günün birinde, genç bir kadýn safrakesesi rahatsýzlýðý ve kansýzlýk nedeniyle bana (Referans1: M.Treben) geldi. Sürekli olarak da baþi aðriyordu. Ona ýsýrganotu çayý içmesini önerdim. Bir süre sonra karþýlaþtýðýmýzda, bitki çayýnýn kendisine ne kadar çabuk yardým ettiðini büyük bir mutlulukla anlattý. Ödemlerde, ýsýrganotu bedendeki fazla sývýyý emerek büyük yararlar saðlar. Kan yaptýrýcý özelliði sayesinde, kansýzlýk solgunluklarýnda, alyuvarlar eksikliðinde, anemi ve daha baska aðýr kan hastalýklarýnda yardýmcý olur. Herhangi bir alerji rahatsýzlýðý çekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir süre ýsýrganotu çayý içmelidirler. Bitki, soðuk algýnlýðýna yatkýnlýðý önler, romatizma ve gut hastalýklarýnda yardýmcý olur. Tanýdýðým bir haným, aðrýlý bir siyatik nedeniyle üç yýldýr doktor tedavisindeydi. Altý ay içinde, 200 'er gramlýk 6 tam ýsýrganotu banyosu aldýktan sonra tüm aðrýlarýndan kurtuldu.

Bir zamanlar, saçlarýnýn seyrekliði yüzünden peruk kullanan 50 yaslarýnda bir kadýn tanýmýþtým (Referans1: M.Treben). Geriye kalan saçlarýnýn kökleri de bu yüzden ölmek üzereydi. Ona, taze ýsýrganotu yaprak ve kökünün kaynama suyuyla baþýný yýkamasýný önerdim. Bu öneriyi uyguladý ve saçlarýnýn canlanarak, sýk bir biçimde büyümeye baþladýðýný haftadan haftaya izleyebildim. Her tür saça özellikle iyi gelen ýsýrganotu tentürünü herkes kullanabilir. Yolculuklarýmda bile, kafamýn derisine bu tentürle her gün masaj yaparým (M.Treben). Elde edilen baþarýnýn gözden kaçmasý olanaksýzdýr. kafa derisi kepeksiz, saçlar sýk, yumuþacýk ve parlak! Damar týkanýklýklarýnda da (baldýrlarda), ýsýrganotu çok büyük yardýmlar saðlar. Bu hastalýðý çeken bazý kiþiler, aðer zaman geçirmeden, ýsýrganotu kökü ayak banyolarý yapacak olurlarsa, olasý bir bacak empütasyonundan kurtulabilirler. Her tür kramp, nerden gelirse gelsin, kan dolaþýmý bozukluðunun habercisidir. Böyle durumlarda, bitkinin kaynama suyula masaj veya banyo yapmak gereklidir. Bu durum, koroner damarlarýnýn daralmasý gibi özel durumlarda da geçerlidir. Belden yukarýsý banyo küvetine doðru eðilir ve kaynatýlmýþ bitkinin ýlýk suyuyla kalp bölgesine hafifçe masaj yapýlýr. 51 yaþýndaki Bayern’li bir kadýn, bir fistül yüzünden, 21 yýl boyunca anlatýlamayacak sýkýntýlar çekmiþti (Referans1: M.Treben). Fistül kadýnýn elmacýk kemiðinin üstünde olduðu için, bir ameliyatýn tehlikeli olabileceði saptanmýþtý. 1978’de bu zavallý kadýn, kendisine çok anlayýþ gösteren bir pratik hekimin tedavisine girmiþ. Bu hekim ona, çið yiyecekler ve tedavi edici solunum egzersizleri önermiþ. Hastalýk, sonunda dayanýlýr bir hal almýþ, ama yine de tam bir iyileþme olmamýþ. 1979 Martýnda hasta, ilk taze ýsýrganlarý toplamaya ve her gün içine yarým tatlý kaþýðý isveç iksiri eklediði 3 bardak bitki çayýný içmeye baþlamýþ. Þöyle diyor kadýn: “Tam 14 gün sonra yanaðýmdaki fistül yok oldu ve hiçbir aðrým kalmadý. Bugüne kadar da hiçbir olumsuz deðiþiklik olmadý.”

Isýrganotunun iyileþtirici gücünü bedenlerinde yaþamýþ kiþilerin ne denli çok olduklarýný her zaman büyük bir sevinçle iþitiyoruz. Bu konu ile ilgili olarak, kýsa bir süre önce, her gün ýsýrganotu çayý içen bir hanýmýn mektubu geçti elime (Referans1: M.Treben). Yazdýðýna göre, yalnýzca aðýr gündelik iþlerin yorgunluðunu üstünden atmakla kalmayýp, iþlerinin çokluðu yüzünden bir türlü ilgilenemediði, aðrýsý kalçasýna kadar vuran bir nasýr da bu tedavi sonunda yok olmuþ. Ayný biçimde, ameliyat ettirmeye bir türlü karar veremediði bir týrnak mantarý da yok olmuþ. Evet, hiçbir zaman yeterince tanýtýlamayan, kan temizleyici ve kan yaptýrýcý ýsýrganýmýz bize böyle yardým ediyor. Baþka bir kiþi de bana (M.Treben), yýllar yýlý acý çekmesine neden olan egzema hastalýðýndan ýsýrganotu sayesinde kurtulduðunu yazmýþtý. Bir keresinde, yaþlý bir adam aðlayarak bana (M.Treben) geldi. Üç yýl kadar önce grip hastalýðýna yakalanmýþ ve o zamandan beri idrarý koyu kahverengi imiþ ve dayanýlmaz baþ aðrýlarý çekiyormuþ. Ne tabletler, ne de iðneler hiçbir düzelme saðlayamamýþ. Aksine, baþ aðrýlarý gitgide artmýþ ve artýk intiharý bie düþünmeye baþlamýþ. Onu yüreklendirerek, taze ýsýrganotunu salýk verdim (M.Treben). Ýki buçuk litre çayý gün boyuna yayarak içmesi gerekiyordu. Dört gün sonra bana telefonla, baþ aðrýlarýnýn tümüyle yok olduðunu bildirdi. Bir süre sonra da bir tanýdýktan, artýk, gribe yakalanmadan önceki halinden de daha saðlýklýk olduðu haberini aldým. Siz de, özellikle ilkbaharda, bitkinin taze filizlerini kullanarak, bir doku yaþlanmasýný yavaþlatma kürü yapýnýz. Onun ferahlatýcý etkisiyle þaþýracaksýnýz.

Önemli bir açýklama daha: Siyatik, lumbago ve kollarda, bacaklarda oluþan sinir iltihaplanmalarýnda, aðrýlý bölgelere, yapraklý taze ýsýrganotu dalý hafifçe sürülür. Örneðin siyatikte, ayak ekleminden baþlamak üzere, dýþtan kalçaya kadar ve oradan da bacaðýn iç tarafýndan topuða kadar yavaþca sürülür. Bu iki kere daha yenilenir ve son olarak, kalçadan baþlayarak aþaðý doðru inilir. Gerektiðinde daha baþka bölgelere de ayný biçimde uygulanýr. Isýrganotunun sebep olduðu kaþýntýyý önlemek için, iþlem sonunda o bölgeler pudralanýr. Böylesi mucizeler yaratan bir þifalý bitkiye sahip olduðumuz için, bu armaðanýndan ötürü Yüce Tanrý’ya þükran duymamýz gerekmez mi? Hýzlý yaþanýlan günümüzde, insanlar hiç fark etmeden onun yanýndan geçip gidiyorlar ve çok fazla kullanýlan aðrý kesici tabletleri yeðliyorlar.

Son olarak, beni (M.Treben) çok etkilemiþ olan bir olayý da eklemek istiyorum. Küçük kentimizde tanýmýþ olduðum yaþlý bir bayan, bana bir gün, midesinde kanser tümörü olduðunu söyledi. Ýlerlemiþ yaþý nedeniyle, ameliyat olmaya bir türlü karar veremiyordu. Ýþte o sýrada birisi ona ýsýrganotu çayý içmesini tavsiye etmiþ. Hasta bayan, her gün bahçeye çýkarak, çit boyunca yeþermiþ olan bitkiden bir avuç toplamýþ. Bir süre sonra doktora gittiðinde, adam ona büyük bir þaþkýnlýkla sormuþ: “ Yoksa ameliyat mý oldunuz? Ama hiçbir yara izi görülmüyor!” Tümör tümüyle yok olmuþtu ve bu yaþlý bayan, kendisine kalan son yýllarýn tadýný saðlýklý olarak çýkarabilme olanaðýna kavuþmuþtu. Ama hastalýðýn bu kadar ilerlemesini beklemeye hiç gerek yok. Eðer ýsýrganýmýzý yalnýzca övmekle kalmayýp, onun mucizeler yaratan gücünü çay halinde içecek olursak, bedenimizde hiçbir kötü hastalýk oluþamaz. Ayrýca, bir de deðerli öðüt: Hemen bugün bir ýsýrganotu kürüne baþlayýnýz. Kurutulmuþ bitkileri güvenilir bir bitki satýcýsýndan temin edebilirsiniz. Kapýlarýmýzý þifalý bitkilerimize yeniden açalým! Ýlkbaharda, makas ve eldivenle, Tanrý’nýn özgür doðasýna koþun. Bitkileri açýk havada kendi elinizle toplamanýn sizi nasýl sevindireceðini göreceksiniz. Kazanýlmýþ olan deneyimlere göre, kullanýlan bitki ne kadar taze olursa, tedavi edici gücü de o kadar fazladýr. Kýþ için bir miktar stok yapmayý da unutmayýn ve kurutacaðýnýz bu ýsýrganlarý mayýs ve haziran ayýnýn güneþli günlerinde toplamaya dikkat edin. Kendi saðlýðýnýz için bir þeyler yapabildiðinize sevinin! Ama ama en önemlisi sadece ihtiyacýnýz kadar bitki toplayýn. Eðer sadece yaprak ve saplara ihtiyacýnýz varsa kesinlikle bitkiyi köküyle beraber sökmeyin. Bir bölgedeki tüm bitkileri tamamen koparmayýn. Gelecek yýllarda da bitkinin neslini sürdürmesine izin verin!

Eðer ýsýrganotunun daha baþkaca baþarýlý kullaným biçimleri hakkýnda bilgi almak istiyorsanýz, “Maria Treben’in Tedavi Baþarýlarý” adlý kitabýný okuyabilirsiniz.

Kullaným Biçimleri :

Çay Hazýrlamak :

Yaprak Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ ýsýrganotu, orta boy bir su bardagý dolusu kaynar suyla haþlanýr , 5-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiþ çay aç karnýna veya öðün aralarýnda tatlandýrýlmadan içilir. Kokusunu veya tadýný rahatsýz edici bulanlar çaylarýna biraz nane ilave edebilirler.

Kök Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ kök, bir su bardaðý dolusu soðuk suya eklenir, hafif ýsýda kaynama derecesine getirilir, 4-5 dakika kaynadýktan sonra, ateþten indirilip 5-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak taze demlenmiþ çay soðutulmadan içilir.

Tohum Çayý: Havanda hafifçe ezilmiþ bir tatlý kaþýðý tohum, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak su ile haþlanýr, üstü kapalý olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiþ çay, yemeklerden yarým saat önce soðutulmadan içilir.

Isýrganotu Tentürü : Ilkbaharda veya sonbaharda sökülen kökler bol suda iyice yýkanýr, elden geldigince ince kýyýlýr ve bir sisenin bogazýna kadar doldurulur. Köklerin üstüne çýkacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, hergün çalkalanarak güneste 14 gün boyunca bekletilir ve süre sonunda bir tülbentten geçirilerek süzülür. Koyu renkli siselerde, serin bir yerde yýllarca saklanabilir.

El ve Ayak Banyolarý : Iki avuç dolusu yýkanmýs kök, sap ve yaprak, 5 litre soguk suya konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr. Banyo sýrasýnda bitkiler suyun içinde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden ýsýtýlarak, 2-3 kere daha kullanýlabilir.

Saç Yýkamak : 4-5 avuç taze veya kurutulmus yaprak, 5 litre suya koyulur, agýr ateste kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, 5 dakika demlendikten sonra süzülür. Kök kullanýldýgýnda ise, 2 avuç dolusu ince kýyýlmýs kök, 10-12 saat soguk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için 10 dakika beklendikten sonra süzülür. Bu durumda, saç yýkamak için sodalý sabun gerekir.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3-"Bir Yudum Saðlýk", N.Eröztürk, Anahtar yayýnlarý, Ýstanbul,2000

4-"Maria Treben's Heilerfolge","Maria Terben'in Tedavi Baþarýlarý", M.Treben,Çev.:N.Eröztürk


Bu haber 69929 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi