ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Çobançantasý ( Capsella bursa-pastoris )


Çobançantasý (Capsella bursa-pastoris L.), yol kenarlarýnda, çayýrlarda, tarlalarda, hendeklerde, bayýrlarda ve sebze bahçelerinde yetiþen bu çok deðerli bitki, rahatsýz edici yabani bir ot olarak bilinir. Medik, kuþkuþotu ve Çýngýldaklý Ot olarak da anýlýr.Bir yere biraz toprak yýðýlmaya görsün (özellikle inþaatlarda ), hemen hemen o gece çobançantasý orada boy gösteriverir. Düzensiz diþli yapraklar, Kara Hindiba da olduðu gibi, açýlmýþ bir gülü andýrýrlar. Bitkinin boyu 40cm kadar uzayabilir. Çiçeklenme zamaný, Marttan Kasýma kadardýr. Küçücük kirli beyaz çiçekleri önce bir üzüm salkýmý biçimindeyken, daha sonra uzun bir meyve salkýmýna dönüþür. Ýncecik saplarýnýn ucunda, dokunulduðunda deri hissini veren, küçük kalp biçiminde meyveler yetiþir. Tavuklar, bu kalp biçimindeki çantacýklara karþý özel bir sevgi besler. Kar erimeye baþlayýp, don olayý sona erdiðinde, çobançantasý yine taze ve yemyeþil olarak ortaya çýkar. Flavonlar, potasyum, kanamayý durdurucu bir peptid ve saponinler içerir.

Çobançantasý çayý, her tür kanamalarda, günde 2-3 bardak içildiðinde büyük baþarýlar saðlar. Örneðin, burun, mide, baðýrsak, ve düzensiz döl yataðý (rahim) kanamalarý. Bir türlü durdurulamayan yara kanamalarýnda, bitkinin kaynama suyu þaþýrtýcý bir etkiye sahiptir. Þiddetli adet kanamalarýnda, alýþýlmýþ tarihten 8-10 gün önceden baþlayarak, günde 2 bardak bitki çayý içilir. Bu çay, ergenlik çaðýndaki adet kanamalarýný düzenlemek için de kullanýlýr. Menopoz dönemindeki her kadýn, 4 hafta boyunca günde 2 bardak içmeli, 3 hafta ara verdikten sonra devre devre yinelemelidir. Bebek emziren genç anneler, memeleri þiþtiðinde bir süzgecin içinde buðuda piþirdikleri bitkiyi iki bez arasýna yerleþtirerek, kompres biçiminde uygulayabilirler. Çobançantasý ve atkuyruðu eþit karýþýmýndan hazýrlanan ve günde 2 bardak içilen çay da, böbrek kanamalarýnda özellikle önerilir. Ama çobançantasý (Ökseotu gibi), kan dolaþýmýný da düzenleyen bir bitkidir ve alçak tansiyonda olduðu kadar yüksek tansiyonda da önerilir. Ökseotu çayý gece boyunca soðuk suda bekletilerek demlendiði halde, çobançantasý çayý haþlanarak demlenir. Tansiyon normale dönene kadar, günde 2 bardak çay içilir. Çobançantasý yine öksürükotu gibi, Dölyataðý (Rahim) kanamalarýnda da etkili bir iyileþtirme gücüne sahiptir. Bu tür hastalýklarda da çay, rahatsýzlýk sona erdiðinde býrakýlmalýdýr.

Bu çok deðerli bitki, yüzeysel kas yapýsý hastalýklarýnýn ve iç organ kaslarý gevþekliðinin tedavisinde çok önemli bir yardýmcýdýr. Þifalý bitkilerle ilgili yeni kitaplarda bu konu ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamasý ise çok þaþýrtýcýdýr. Tanýdýk bir bey yýllar önce bana (M.Treben), çok güzel gravürler ve resimlerle süslü, eski bir þifalý bitki kitabý armaðan etmiþti. Fakat, günlerimin sabah karanlýðýndan gece yarýlarýna kadar dolu olmasý yüzünden, kitaba ancak öylesine bakabilmiþtim. Günün birinde gece yarýsýna doðru birden uyandým. Sanki, biri birazca omzumu sarsmýþtý! Ýþte o zaman düþünmeye baþladým : “Þifalý bitkilerle ilgili þu kitap eline geçeli altý ay oldu, ama daha bir kere olsun onu dikkatle incelemedim!” Bu düþüncenin etkisiyle iyice kendime gelince de, oturma odasýna inip kitabý elime alarak, rahat bir koltuða oturdum. Kitabý açtýðýmda, gözüme hemen þu bir kaç satýr iliþti: “Eðer organ ve kas erimelerinde hiçbir çare bulunamýyorsa, þu bitki kullanýlmalýdýr: Aþaðýda tarif edildiði þekilde hazýrlanan çobançantasý tentürü ile hasta organ günde birkaç kere ovulur ve içten de, günde 4 bardak çobançantasý çayý içilir.” Sanki beni (M.Treben) yalnýzca bu konu hakkýndaki o birkaç satýr ilgilendiriyormuþ gibi, kitabý kapatýp yerine koydum ve yataða dönerek hemen uyudum. Birkaç gün sonra da Viyana’dan þöyle bir telefon mesajý aldým: “Bana yardým eder misiniz? 52 yaþýnda bir hemþireyim ve iki yýl önce erken emekli olmak zorunda kaldým. Kas erimesi yüzünden çaresizim!” Ona hemen yukarýdaki yöntemi önerdim. Üç hafta sonra, saðlýklý olarak bana geldiðinde, uykudan uyandýrýldýðým o gece, kadýnýn, Ýtalya da San Damiano yöresindeki Meryem ana Kilisesini ziyaret etmek için yolculuk yapmakta olduðunu öðrendim. Dönüþ yolunda, durumunun periþanlýðýný gören bir bey, beni bulmasýný tavsiye etmiþ ona. Kýsa bir süre sonra, hemþire olarak yeniden çalýþabilecek kadar güçlendi. Steyr’den bir baþka telefon mesajý: “62 yaþýndayým. Ýç organ kasý gevþekliði yüzünden, baðýrsak düðümlenmesi nedeniyle ameliyat edildim. Bu yýl sonbaharda yine ayný olay baþýma geldi. Göbeðimden kalçalarýma doðru yayýlan ve sanki bir testere ile doðrandýðýmý düþündüren dayanýlmaz aðrýlar gece gündüz dinmiyordu. Hastanedeki doktorlar, ellerinden hiçbir þey gelmeyeceðini bildirerek, ikinci bir ameliyata taraftar olmadýlar.” Hemen Tanrý armaðaný çobançantasý aklýma geldi (M.Treben). Günde 4 bardak arslanpençesi çayý içmesini, dýþardan çobançantasý tentürü ile masaj yapmasýný ve bu tentürden, her bardaða 3 damla olmak üzere, arslanpençesi çayýna günde 12 damla katmasýný önerdim. Bitki tentürünü hazýrlamak için gerekli 14 günlük süre için de, isveç iksiri kompresleri yapmasýný önerdim. Bir süre sonra beni yine arayan kadýn, hiçbir þikayeti kalmadýðýný söylediðinde öyle büyük bir mutluluða kapýldým ki! Baðýrsak düðümlenmesinden eser kalmamýþ. Ýç organ kaslarý yine normal çalýþmaya baþlamýþ ve yayýlan, dayanýlmaz aðrýlar dinmiþ. Mutluluðumun büyüklüðü nedeniyle telefon baþýnda nutkum tutulup, hiçbir þey söyleyemediðim için, sevincini dile getirmek isteyen kadýn, iki gün sonra beni (M.Treben) ziyarete geldi. Böyle durumlarda insan yalnýzca þunlarý söyleyebiliyor: Tanrý' nýn eczanesinin bitkileri nasýl da yardým ediyor! Karlstein yakýnlarýnda oturan bir haným bana (M.Treben) þunlarý yazmýþ: “ Bir konferansýnýzdan sonra, kasýk fýtýðý hakkýnda sizden bir tavsiye istemiþtim. Fýtýk 10 cm uzunluðunda, 3-4cm yüksekliðinde ve geniþliðindeydi. Çobançantasý kullanmaya baþlamadan önce, Ýsveç Ýksiri kompresleri uyguluyordum. Sonra, fýtýk bölgesine çobançantasý tentürü sürmeye baþladým ve günde 4 bardak arslanpençesi çayý içtim. Bir çiftçi eþi olduðumdan, kendime pek dikkat edemediðim için, çalýþýrken korse kullanýyordum. Tedaviye baþladýðým tarihten 12 gün sonra fýtýk tümüyle yok oldu, fakat aðrýlar hala sürüyordu. Ýki ay sonra onlar da kesildi. Fýtýðý ameliyatsýz tedavi edebilmiþtim.” Mittenwald yöresindeki Biyoloji Sanatoryumunun Baþhekimi Dr. Erich Röhling, ölümünden bir süre önce beni (M.Treben) ziyarete geldiðinde bu mektubu okumuþ ve çok etkilenmiþti. Bir doktor olarak, söylediðine göre, fýtýk yalnýzca ameliyatla tedavi edilebiliyormuþ (Referans1). Ýçten, 4 bardak arslanpençesi çayý ve dýþtan, çobançantasý tentürü ile ovalanarak, dölyataðý (rahim) sarkmasý da tedavi edilebilir (buradaki ovalama, vajinanýn üstünden baþlayarak, dölyataðý bölgesinin üstüne doðru devam etmelidir ). Bu tentürün taze bitkiden elde edilmesi gerektiðini özellikle belirtmek isterim. Böylesi aðýr kas hastalýklarýnda ancak taze bitkiler çabuk ve güvenilir bir iyileþme saðlayabilir.

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak: Bir tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu (200gr) kaynar suyla haþlanýr (kaynatýlmaz), 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Yukarýda özel olarak belirtilen dozlar dýþýnda genel olarak günde 2-3 bardak yeni demlenmiþ çay, aç karnýna veya öðün aralarýnda soðutulmadan içilir.

Yarým Banyolar: Ayrýntýlý bilgi için TIKLAYINIZ.

Buðu (Buhar) Kompresi: Ýki avuç dolusu ince kýyýlmýþ taze bitki, içine su kaynayan bir kabýn üstündeki süzgece koyulur ve kapaðý kapatýlýr. Buðuda yumuþayan bitkiler bir bezin arasýna yerleþtirilerek, hasta bölgeye uygulanýr.

Çobançantasý Tentürü: Bir cam þiþeye veya kavanoza 50 gr ince kýyýlmýþ kuru bitki koyulur, üstüne 1,2 litre (6 orta boy su bardaðý) kanyak, votka, 35 derecelik etil alkol veya elma sirkesi (%4-6) ilave edilir (Hangisini tercih ediyorsanýz). Kavanozda en az 3-4 parmaklýk çalkalama alaný kalmalýdýr. 14 gün boyunca hergün çalkalanarak güneþte veya sýcak bir ortamda bekletilir. Süre sonunda birkaç defa ince, temiz bir tülbent veya ince bir süzgeç yardýmý ile süzülerek, koyu rekli þiþelerde saklanýr.

UYARILAR:

Çobançantasýnýn bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Gebelik sürecinde kullanýlmamasý tavsiye edilmektedir.


Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak., Ýstanbul,1984

3-"Bir Yudum Saðlýk", N.Eröztürk, Anahtar Yayýnlarý, Ýstanbul,2000


Bu haber 21304 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi