ifal Bitkiler ve Otlar in Tklaynz
Kategoriler

Ana Sayfa
Þifali Bitkiler
Bitki Sözlüðü
Baharatlar
Yemek Tarifleri
Salk Bilgileri

Çýbanotu


Germenlerin yaþadýðý bölgeleri ele geçiren Romalýlar, topraklarýna çok baðlý bu insanlardan, en çok deðer verdikleri þifalý bitkiler olarak, çýbanotunu (Veronica officinalis) tanýmýþlar. O zamanlar ona, tüm hastalýklarýn ilacý deniyordu. Günümüzde de, (Avusturya ) halk dilinde "yaman ilaç" diye tanýnýr. Eski bir þifalý bitkiler kitabýndan anladýðýma göre, Romalýlar da onun iyileþtirici gücüne inanmýþ olmalýdýr. Bir dostlarýna veya konuklarýna kompliman yapmak istediklerinde, o kiþinin de, övgüye deðer çýbanotunun ki kadar yararlý özelliklere sahip olduklarýný söylerlermiþ. Günün birinde bir adam, kanýndaki kolesterol düzeyinin yüksekliði ile ilgili bir konuya girdiðinde, bu kitap aklýma geldi (M.Treben-Referans1). Kolesterol yüksekliði nedeniyle pek çok kere hastaneye yatmak zorunda kalmýþ olan bu beye, günde 2 bardak çýbanotu çayý içmesini tavsiye ettim (M.Treben). Altý ay kadar sonra, yapýlan son kontrolde kolesterol düzeyinin çok normal çýkmasý karþýsýnda doktorlarýnýn hayretler içinde kaldýklarýný anlattýðýnda sevincim çok büyük olmuþtu. Yavþanotu diye de anýlan çýbanotu, kuru topraðý sever. Ormanlarda, aðaçlarýn kesilmiþ olduðu yerlerde, çitlerin diplerinde, hendeklerde, yol ve orman kýyýlarýnda yetiþir. Topraðýn üstünde yatan tüylü ve sürüngen sapýndaki, kenarlarý diþli yapraklarý gümüþ gibi parlar. Baþýný yukarý doðru kaldýrmýþ olan çiçek baþaðýndaki çiçekler, açýk mavi-menekþe rengidir. Yapraklar, dokunulduðunda, saptan kolayca ayrýlýrlar. Çiçeklenme zamaný Mayýstan Aðustos’ a kadardýr. Üstünde çiçeklerin açmýþ olduðu, sap bölümü toplanýr. En etkili olan bitkiler, orman kýyýlarýnda ve meþe aðaçlarýnýn altýnda yetiþenleridir.

Bu geleneksel bitki, kan temizleyici olarak çok aranýr ve taze ýsýrgan otu yapraklarý ile birlikte kullanýldýðýnda, kronik egzamalarý iyileþtirir. Rahatsýz edici yaþlýlýk kaþýntýlarýnda, çýbanotu hararetle önerilir. Zayýf ve duyarlý kiþiler, sindirimi de uyaran bitkiyi, hafif bir mide ilacý olarak rahatlýkla kullanabilirler. Mide de sümüksel salgý birikimi ve baðýrsak rahatsýzlýklarý da onunla tedavi edilebilir. Þu konuyu önemle belirtmek isteriz ki, ruhsal sürmenajlardan kaynaklanan sinirlilik halleri tedavisinde bitki olaðanüstü iyileþtirici güçlere sahiptir. Geceleri yatmadan önce içilen bir bardak çay gerçekten mucizeler yaratýr. Ünlü herbalist Künzle, özellikle, yoðun beyinsel çalýþma yapmak zorunda olanlara, uykudan önce bu yatýþtýrýcý çaydan bir bardak çay içmelerini öneriyor. O, belleðimizi güçlendirecek ve baþ dönmelerini yok edecektir. Kereviz kökü ile karýþtýrýlarak alýndýðýnda, sinir yorgunluklarýný ve melankoliyi ortadan kaldýrýr. Hatta, mesane kumu, romatizma ve gut ile ilgili organ aðrýlarýný da, çýbanotu büyük bir baþarýyla tedavi edebilir. Bir kiþi bana (M.Treben) þunlarý yazmýþ: “Çok þiddetli unutkanlýklarým, çýbanotu ve atkuyruðu sayesinde (eþit oranda karýþtýrýlýr ve günde iki bardak içilir), 14 gün içinde þaþýlacak bir biçimde sona erdi. Konuþurken bazý sözcükleri anýmsamakta zorluk çekiyordum. Kendime olan güvenimi yitirmiþtim ve sinirliydim. Bu bitkiler inanýlamayacak kadar çabuk yardým ettiler bana.”

Kuru bronþiyal nezlelerde de ayný biçimde gerçek mucizeler yaratýr. Göðüs hastalýklarýna karþý kullanýlan çay için yapýlan bitki harmaný ise, ciðerotu, öksürükotu yapraklarý, dar yapraklý sinirli ot ve çýbanotundan eþit oranda harmanlanarak hazýrlanýr. Bu çay, bal ile veya haþlama suyunda eritilmiþ nöbet þekeri ile tatlandýrýlabilir. Sarýlýk, karaciðer ve dalak hastalýklarý için de þu çay harmanýný öneririm. 50g hindiba kökü, 25g hindiba yapraðý, 25g asperül (inci çiçeði), ve 50g çýbanotu. Bu bitkiler ince kýyýlarak iyice harman edilir. Gün boyunca 2 bardak, tatlandýrýlmadan içilir. (Bir bardak suya yarým tatlý kaþýðý bitki ). Çiçeklenme zamanýnda da, kronik deri hastalýklarýnda ve her þeyden önce egzamada önerilen, taze bitki özsuyu hazýrlanabilir. Bu sudan günde yarým tatlý kaþýðý alýnýr. Çýbanotunun, iltihaplý ve zor iyileþen yaralarý iyileþtirmedeki baþarýsý, eski bitki kitaplarýnda da önemle öne çýkarýlýr. Onu, özellikle baldýr kemiði üstündeki inatçý yaralar için de öneririm. Yaralar, önce, bitkinin kaynama suyuyla iyice yýkanýp temizlenir. Daha sonra, gece için, taze demlenmiþ çaya batýrýlmýþ bir kompres yaranýn üstüne uygulanýr ve yara sýcak kalacak biçimde örtülüdür. Romatizma ve gut hastasý olanlar da, kendileri kolayca hazýrlayabilecekleri, etkili çýbanotu tentürünü denemelidirler. (Kullaným biçimlerine bakýnýz.) Bu tentür dýþtan friksiyonlarla (Ovarak sürme), içten ise günde 15 damla, biraz suyla inceltilerek kullanýlýr. Her yýl, taze toplanmýþ çýbanotu çayýný mutlaka içiniz! Yalnýzca atardamar sertliklerini azaltmakla kalmayýp, sizi daha baþka rahatsýzlýklardan korur ve kan temizleyici etkisi sayesinde, bedeninize yepyeni bir esneklik kazandýrýr.

Kullaným Biçimleri :

Çay hazýrlamak : Yarým veya bir tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr, 10 dakika demlendikten sonra süzülür ve günde 2 bardak içilir.

Bitki özsuyu : Çiçek salkýmlarýnýn saplarý yýkanýp, kurumadan mutfak robotu ile sýkýlýr. Elde edilen özsu küçük þiþelere koyularak buzdolabýnda saklanýr.

Bitki tentürü : Ýki avuç dolusu, ince kýyýlmýþ çiçekli bitkinin üstüne 1 litre konyak eklenir. Konyak bitkilerin üstüne çýkmalýdýr. Tentür þiþesi, arada bir çalkalanarak, 14 gün boyunca güneþte veya sýcak bir ortamda bekletilir ve süre sonunda süzülerek, koyu renkli þiþelere aktarýlýr. Serin bir ortamda saklanmalýdýr.

Referanslar:

1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanrý'nýn Eczanesinden Saglýk", Maria Treben

2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.Bu haber 9401 defa okunmutur.

ayrca: Bu kategorideki dier haberler iin tklaynz...ifali ve Faydali Bitkiler, Alternatf Tp, Doal lalar Rehberi